ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI

Uczestnicy studiów

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Procesami Logistycznymi, kierujemy w szczególności:

 • do dyrektorów, analityków, menedżerów transportu i logistyki oraz innych specjalistów z szeroko pojmowanej branży logistycznej w tym specjalistów ds. zakupów i sprzedaży, kierowników magazynów,
 • do oficerów służb mundurowych zajmujących się transportem i logistyką,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru Zarządzania Procesami Logistycznymi.

Cel studiów

Studia Podyplomowe wychodzą naprzeciw potrzebom biznesowym i edukacyjnym w zakresie praktycznego zastosowania metod i technik do rozwiązywania rzeczywistych problemów w branży TSL.

Celem studiów jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy z obszaru transportu, spedycji i logistyki. Cel osiągany jest w oparciu o praktyczne przygotowanie kadr i menedżerów do pracy w działach transportu, logistyki i spedycji we wszystkich rodzajach sektorach i przedsiębiorstwach.

Słuchacze zostaną zapoznani ze współczesnymi koncepcjami zarządzania w obszarze TSL. Wykorzystując dostępne systemy IT. W czasie studiów praktycznie uczestniczą w zarządzaniu flotą samochodową oraz współuczestniczą projektowaniu łańcucha logistycznego wykorzystując systemy klasy ERP i WMS tworząc wirtualne łańcuchy logistyczny. Rozwiązują wspólnie z praktykami biznesu casy study dotyczące współczesnych wyzwań logistyki. Doskonalą techniki i narzędzia niezbędne do właściwego planowania i rozwiązywania skomplikowanych problemów logistycznych. Tematyka studiów dostosowywana jest do bieżących potrzeb rynku.

Dodatkowe korzyści

Ze względu na specyfikę kierunku, studia mogą być dedykowane dla firm. W takim przypadku program ustalany jest w oparciu o wytyczne przedsiębiorstwa transportowego.

Zajęcia podzielone są w siedem paneli tematycznych:

 • Panel Ogólny, na którym słuchacze pogłębiają swoją wiedzę teoretyczną,
 • Panel Transportowy, gdzie są rozwiązywane zagadnienia z obszaru transportu i spedycji,
 • Panel Logistyczny, na którym poznają nowoczesne rozwiązania w obszarze łańcucha dostaw,
 • Panel Praktyczny oparty o zajęcia z przedstawicielami firm z rynku TSL,
 • Panel Przemysł i Logistyka 4:0 dotyczący zagadnień automatyzacji i cyfryzacji w logistyce,
 • Panel ADR i Ponadgabaryty, obejmujący zagadnienia z zakresu organizacji transportu towarów niebezpiecznych
  i ponadgabarytowych,
 • Panel FMCG, w którym prezentowane są rozwiązania dotyczące magazynowania i transportu dóbr i produktów szybkorotujących.

We wszystkich panelach zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem różnych technik audiowizualnych. Część ćwiczeniowa i laboratoryjna prowadzona jest w oparciu o studia przypadków (case studies), ćwiczenia, gry kierownicze oraz pracę w laboratorium komputerowym.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 164 godziny zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Radę właściwego Wydziału,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Dziekan właściwego Wydziału,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Biura Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy dyplomowej,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Koordynator Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.


Opiekun Merytoryczny kierunku i Wykładowcy

Dr inż. Andrzej Wojciechowski - wieloletni praktyki i wykładowca akademicki, analityk systemowy specjalizujący się w inżynierii systemów logistycznych, specjalista ds. projektowania systemów magazynowych. Autor ponad 200 publikacji z zakresu logistyki. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych.

Zajęcia na kierunku są prowadzone przez praktyków, specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania procesami logistycznymi oraz kadrę naukowo-dydaktyczną Uczelni.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl