Przejdź do treści

Zamówienia publiczne - program studiów do pobrania

Zamówienia publiczne_Program studiów_Rok akademicki_2023_2024.pdf (131.1 KiB)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.

System zamówień publicznych w Polsce i UE

8

2.

Finanse publiczne i dyscyplina finansów publicznych

8

3.

Zarządzanie procesem - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

16

4.

Optymalizacja procesu udzielania zamówień publicznych

4

5.

E-zamówienia- aspekty praktyczne

8

6.

Procedura składania, otwarcia, badania i oceny ofert

8

7.

Wybrane elementy prawa administracyjnego, cywilnego i gospodarczego w zamówieniach publicznych

8

8.

Zasady przygotowywania i udzielania zamówień poniżej 130 000 zł

8

9.

Udzielanie zamówień współfinansowanych ze środków europejskich

6

10.

Nowe podejście do zamówień publicznych (społeczna odpowiedzialność w zamówieniach publicznych, zielone zamówienia publiczne, zamówienia publiczne przyjazne innowacjom)

8

11.

Niekonkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych

8

12.

System kontroli zamówień publicznych

8

13.

Środki ochrony prawnej i orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych (w tym symulacja rozprawy Przed Krajową Izbą Odwoławczą)

12

14.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie (aspekt praktyczny i teoretyczny)

6

15.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów  w zamówieniach publicznych (mediacja i koncyliacja)

4

16.

RODO w zamówieniach publicznych

4

17.

Partnerstwo publiczno – prywatne oraz koncesje na roboty budowlane lub usługi

6

18.

Zamówienia na roboty budowlane, w tym kontrakty FIDIC

6

19.

Sprawozdawczość i dokumentowanie w zamówieniach publicznych

8

20.

Dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia

4

21.

Audyt i kontrola wewnętrzna w zamówieniach publicznych- analiza procesu w ujęciu praktycznym

6

22.

Przestępstwa w zamówieniach publicznych i zasady odpowiedzialności za naruszenie ustawy PZP

6

23.

Zarządzanie zespołem i komunikacja wewnętrzna w procesie udzielania zamówień publicznych

10

Razem:

170 h

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!