PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU KOMPENDIUM WIEDZY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 

KOMPENDIUM WIEDZY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 
RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 
Lp. Zakres przedmiotowy Modułu:  Liczba godzin
Moduł I  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; zasady opisu przedmiotu zamówienia; budowa SIWZ; wybór trybu, zasady procedowania;budowa warunków udziału dla dostaw, usług i robót budowlanych; budowa pozacenowych kryteriów oceny ofert, modyfikacja treści SIWZ, modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu w przpadkach określonych ustawą PZP; omówienie zagadnienia elektronizacji w PZP;ocena ofert; umowy w zamówieniach publicznych; nadzór nad realizacją umowy; typowe błędy i nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych; budowa planu zamówień publicznych) 200
Moduł II Praktyczne aspekty elektronizacji zamówień publicznych (elektronizacja systemu zamówień publicznych, przebieg postępowania, Szczegółowe omówienie zagadnienia przygotowania oświadczenia JEDZ za pomocą narzędzia ESPD, platforma e-zamówienia, e-faktura, komercyjna platforma e-usług)
Moduł III Kompendium wiedzy o umowach zawieranych w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych (zasada swobody umów i jej granice, istotne i nieistotne zmiany umowy, zasada niezmienności umów o zamówienie publiczne, istota umowy o zlecenia i umowy o dzieło, istotne postanowienia umowy zlecenia, istotne postanowienia umowy o dzieło, umowa o robotę budowlaną, umowy nazwane i nienazwane, waloryzacja wynagrodzenia w umowach a rodzaje wynagrodzeń, istotne postanowienia umowy, zasady konstruowania umów, zastrzeżenia umowne, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, kary umowne, skutki niewykonania zobowiązań lub nienależytego wykonania zobowiązań, unieważnienie umowy, analiza treści umowy - ocena ryzyka)
Moduł IV Umowy w budowlanym procesie inwestycyjnym (umowa o wykonanie dokumentacji projektowej, umowa o nadzór inwestorski, umowa o roboty budowlane)
Moduł V Aspekty prawne ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych oraz rola administratora bezpieczeństwa informacji. Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem nowych przepisów RODO.
Moduł VI Zamówienia Publiczne w zakresie działań informacyjno - promocyjnych.
Moduł VII Wzorcowe zarządzanie procesem udzielania zamówienia na zakup sprzętu komputerowego (IT) wraz z oprogramowaniem/lub bez oprogramowania w trybach ustawy PZP z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji ustawy PZP.
Moduł VIII Zamówienia do 30 000 EUR w projektach unijnych w Perspektywie finansowej 2014-2020.
Moduł IX Nieprawidłowości w projektach unijnych w Perspektywie finansowej 2014-2020
SEMINARIUM DYPLOMOWE 
RAZEM 200

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl