KOMPENDIUM WIEDZY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 

Uczestnicy studiów

Studia podyplomowe na kierunku Kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych, kierujemy w szczególności:

 • do osób zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych odpowiedzialnych za przygotowanie i nadzór nad przygotowaniem postepowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 poz.1579) na zamawianie robót budowlanych, dostaw i usług,
 • do pracowników, którzy dopiero zdobywają wiedzę w zakresie Prawa zamówień publicznych, osób wchodzących w skład komisji przetargowych,
 • do osób/firm zobowiązanych do przeprowadzania procedur o udzielenie zamówienia publicznego (np. beneficjenci środków pomocowych z sektora prywatnego), 
 • do kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,   
 • do pracowników zamówień publicznych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zamówień publicznych,
 • do absolwentów studiów magisterskich, w szczególności kierunków o profilu: prawniczym, ekonomicznym, technicznym,
 • do osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą w firmach zajmujących się doradztwem z zakresu zamówień publicznych, consultingiem, szkoleniami,
 • do audytorów projektów unijnych,
 • do osób odpowiedzialnych w JSFP za kontrolę wewnętrzną,
 • do aplikantów radcowskich,
 • do pracowników kancelarii prawnych,
 • do osób sprawujących samodzielne funkcje (kierownicy Projektów współfinansowanych ze środków UE),
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru zamówień publicznych.

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompendium wiedzy na temat wzorcowych zasad dotyczących zarządzania zamówieniami publicznymi, przygotowania, prowadzenia procedury i nadzoru nad zamawianymi, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, dostawami, usługami i robotami budowlanymi, z uwzględnieniem bardzo istotnych zmian wynikających z nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (wprowadzonych nowelą ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 roku), w tym elektronizacji zamówień, ochrony danych osobowych (RODO) oraz konsekwencji tych zmian w postępowaniach finansowanych ze środków krajowych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Program Studium uwzględnia zmiany, które wyniknęły z konieczności dostosowania Dyrektyw Unii Europejskiej (2014/24/UE i 2014/25/UE) do polskich regulacji prawnych oraz inne dodatkowe zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy Pzp.

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się również z oceną prawną i wpływem zmian ustawy Pzp na sposób przygotowania i realizacji zamówień publicznych na zakup robót budowlanych, usług i dostaw, w tym zostaną przygotowani do nowych wymagań ustawodawcy m.in.: elektronizacji zamówień publicznych, zasad budowy Opisu Przedmiotu Zamówienia (bardzo istotne zmiany umożliwiające dokonanie zakupu zgodnego z wymaganiami jakościowymi i funkcjonalnymi Zamawiającego), w tym wykorzystanie Dialogu Technicznego do przygotowania OPZ i projektu umowy, zmian dotyczących trybów udzielania zamówień.

Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą nowych, poszerzonych zasad budowy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, składania ofert w formie elektronicznej, składania wniosków o dopuszczenie do udziału w formie elektronicznej, komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, konieczności stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ); nowych zasad składania ofert, w tym ofert wariantowych; istotnych zmian w zakresie podwykonawstwa; wymogu zatrudniania przez wykonawcę pracowników na umowę o pracę (kiedy może być stosowany); poszerzonych środków ochrony prawnej dla wykonawców; istotnych zmian w konstruowaniu projektów umów –
w tym art.144 ust.1 ustawy Pzp; nowych zasad dotyczące stosowania art.67 ust.1 pkt.6) i art.67 ust.1 7) ustawy Pzp (dawne „zamówienia uzupełniające”) oraz: nowych aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy Pzp, opinii prawnych UZP dotyczących nowelizacji, aktualnego orzecznictwa KIO i sądów powszechnych.

Studia obejmują również problematykę zarządzania jakością, ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi przy konstruowaniu umów na roboty budowlane, usługi, dostawy.

Dodatkowe korzyści i certyfikaty

Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w: departamentach/ działach zamówień publicznych administracji państwowej i samorządowej, firmach doradczych i szkoleniowych, kancelariach prawnych, firmach audytorskich, oraz pełnić funkcję Kierownika Projektu dla zadań współfinansowanych ze środków UE.

Absolwenci studiów będą również przygotowani do pracy przy zarządzaniu i kontrolowaniu procedur zamówień publicznych, w tym również pod kątem rozpoznawania, eliminowania zagrożeń związanych z naruszeniem przepisów ustawy Pzp.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, wysokiej jakości specjalistów i ekspertów.

 Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych,
 2. Certyfikat Zarządzania i Kontroli Zamówień Publicznych potwierdzający kompetencje zawodowe w studiowanym zakresie.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy  Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Radę właściwego Wydziału,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Dziekan właściwego Wydziału,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Biura Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy dyplomowej,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Koordynator Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU KOMPENDIUM WIEDZY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo napisanie, złożenie i obrona pracy dyplomowej na zakończenie studiów, 
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

Opiekun Merytoryczny kierunku oraz Wykładowcy

Agata Michałek - Budzicz- absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1996 roku specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych, pełniąc funkcje kierownicze w: Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie; Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie SA, Muzeum Wojska Polskiego (Z-ca Dyrektora), gdzie m.in. zarządzała zamówieniami publicznymi, zamówieniami sektorowymi, zamówieniami publicznymi sektorowymi o bardzo dużej wartości oraz odpowiadała   za przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Od 2010 roku niezależny konsultant w dziedzinie zamówień publicznych. Łącznie :

 • przygotowała i przeprowadziła zamówienia publiczne oraz zamówienia sektorowe o wartości około 4,5 mld PLN,
 • audytowała zamówienia publiczne oraz zamówienia sektorowe o wartości około 2,5 mld złotych,

Ceniony wykładowca w dziedzinie zamówień publicznych, w tym m.in. w zakresie: zamówień publicznych realizowanych w ramach programów operacyjnych POPC, POIR, POWER, POIŚ, EFS, ZPORR, RPO związanych z robotami budowlanymi i pracami projektowymi, zamawianiem systemów informatycznych i sprzętu IT, dostaw infrastrukturalnych, usług szkoleniowych i edukacyjnych, zamówień sektorowych oraz  planowania, realizacji, kontroli i audytu zamówień publicznych.

Autorka programów szkoleniowych uwzględniających nowelizację  ustawy PZP z 2016 roku m.in.:

 • Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych po nowelizacji ustawy PZP  – najczęściej popełniane błędy i naruszenia ustawy PZP, sposoby identyfikowania i zapobiegania, konsekwencje dla zamawiających,
 • Praktyczne aspekty znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 2016,
 • Zamówienia publiczne po nowelizacji ustawy PZP z 22. czerwca 2016 roku,
 • Zamówienia do 30.000 EUR w projektach unijnych,
 • Kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych, finansowanych ze środków krajowych i współfinansowanych ze środków pomocowych (w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020),
 • Zamówienia publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych, usług projektowych i usług inżyniera kontraktu – po nowelizacji ustawy PZP,
 • Przygotowanie i realizacja zamówień publicznych finansowanych  ze środków Unii Europejskiej (w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 ),
 • Zakup : budowy i rozbudowy systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych – po nowelizacji ustawy PZP,

Łącznie przeszkoliła ponad 11 000 osób w dziedzinie zamówień publicznych:    

 • ekspert wiodący ds. zamówień publicznych Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy od marca 2012 roku – dotychczas przeprowadziła audyt ex-ante (koordynując pracę specjalistów z POYRY AG oraz Ambasady Szwajcarii ) ponad 75 projektów infrastrukturalnych o dużej  i bardzo dużej wartości, przygotowywanych przez Beneficjentów programu SECO  pod kątem zgodności – przedstawianej do oceny dokumentacji przetargowej – z prawem wspólnotowym, ustawą Prawo zamówień publicznych, wytycznymi SECO,
 • niezależny doradca ds. spraw zamówień publicznych w projektach realizowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej przez zamawiających publicznych i prywatnych (w tym beneficjentów programów unijnych),
 • prowadziła zajęcia na temat nieprawidłowości w zamówieniach publicznych m.in. dla audytorów projektów unijnych w jednostkach organizacyjnych administracji rządowej oraz pracowników w jednostkach organizacyjnych administracji samorządowej,
 • konsultant do spraw zamówień publicznych – audytor postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków krajowych i współfinansowanych ze środków pomocowych dla organów szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości,
 • autorka poradników i opracowań na temat zamówień publicznych.

Dr Mariusz Krzysztofek -  Doktor nauk prawnych, administrator bezpieczeństwa informacji od wejścia w życie ustawy o ochronie danych osobowych. Wykonywał te zadania wielu instytucjach reprezentujących wiele sektorów, m.in. zarządzał ochroną danych osobowych w skali globalnej jako Data Protection Coordination Officer  w Brukseli oraz Compliance w Polsce jako Head of Compliance & Regulatory w jednej z największych międzynarodowych grup finansowych. Za działalność edukacyjną na rzecz banków odznaczony przez Związek Banków Polskich Odznaką Honorową, ponadto wyróżniony jako „Wzorowy Trener WIB roku 2011, 2012, 2013, 2014” oraz „Trener XX-lecia”.  Absolwent studiów podyplomowych na Georgetown University i University of Wisconsin - La Crosse w Stanach Zjednoczonych.  Odbył praktykę w the Office of the Comptroller of the Currency, federalnym nadzorze bankowym Stanów Zjednoczonych. Autor inicjatywy zmiany przepisów o tajemnicy bankowej przyjętej przez Ministra Sprawiedliwości.  Prelegent na licznych konferencjach na temat ochrony danych, np. „Information Governance & eDiscovery Strategy Exchange”, IQPC Exchange, Monachium 2013 oraz “Informatyka korporacyjna – dokumentacja pracownicza w formie elektronicznej”, CPI, Warszawa 2013 – również wspólnie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 

Jakub Michalski  – Radca  Prawny - Posiada wieloletnie i wieloaspektowe doświadczenie w zakresie zamówień publicznych, które zdobywał przy kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych m.in.: Starostwa Powiatowego  w Suchej Beskidzkiej, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; posiada również ugruntowane doświadczenie w przygotowaniu  i prowadzeniu inwestycji, w tym powiązanych z przygotowanie wymogów w zakresie IT oraz  w związanych z nimi  postępowaniach sądowych.

 

Elżbieta Krzyżak - Prawnik zajmujący się problematyką bezpieczeństwa informacji i danych osobowych od 1997 roku. Ukończone studia podyplomowe „Wykonywanie funkcji ABI” w Polskiej  Akademia Nauk w Warszawie w 2015 roku.  Członek Stowarzyszenia  Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Obecne stanowisko: Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Danych Osobo- wych/ABI, Koordynator Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, gdzie odpowiada za opracowywanie standardów i wytycznych oraz nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych. Od 2002 roku Wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych min. w: Szkole Bankowej Stalowa Wola-Rzeszów Sp. z o.o., Fundacji Inicjatyw Lokalnych, Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Instytucie Szkoleń IMPULS Joanna Warchoł, Agencji  Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp. z o. o.,  Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej w Krakowie,  Lechaa Consulting w Lublinie. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji  wg normy BS 7799-2:2002. Certyfikat z zakresu: Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z BS 7799-2:2002 (PN-I07799-2:2005) i PN ISO/ IEC17799:2003.

 

Sebastian Rudziński -  Prawnik, który od 1996 roku specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych; Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwent studiów podyplomowych z dziedziny zamówień publicznych. Od ponad 20 lat prowadzi kompleksową obsługę zamówień publicznych  finansowanych ze środków krajowych i pomocowych dla wielu jednostek samorządu terytorialnego, w tym  od 13 lat dla jednej z największych publicznych uczelni w Polsce w zakresie dostaw i usług IT.  Przeprowadził  postępowania przetargowe na realizację wielu inwestycji dla JST. Doradca i audytor zamówień publicznych.  Posiada doświadczenie w reprezentacji stron przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autor wielu programów szkoleniowych. Przygotował i przeprowadził wiele szkoleń w formule otwartej
i zamkniętej.

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl