OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE UTH 

  1. Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - jednolitych studiów magisterskich (lub równorzędnych), studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
  2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są dokonać rejestracji w wewnętrznym systemie rekrutacyjnym (IRK) na stronie Centrum Studiów Podyplomowych w zakładce Rekrutacja on-line, dokonać opłaty rekrutacyjnej (200,00 PLN)  oraz dostarczyć do Centrum Studiów Podyplomowych następujące dokumenty:

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • formularz zgłoszeniowy i podanie o przyjęcie kandydata na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
  • oryginał/odpis dyplomu studiów wyższych wraz z suplementem (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),
  • 1 zdjęcie  - 35 x 45 mm,
  • dowód osobisty (w celu okazania),
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
  • Kandydat zobowiązany jest do podpisania wydruku dokumentów z systemu Rekrutacji on-line

KANDYDACI NA STUDIA PODYPLOMOWE, KTÓRZY UKOŃCZYLI UCZELNIĘ ZAGRANICZNĄ ORAZ CUDZOZIEMCY 

  • składają oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem) oraz zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych (jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji),
  • paszport (w celu okazania),
  • ważną wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • formularz zgłoszeniowy, podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
  • 1 zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

STATUS WOLNEGO SŁUCHACZA

  • Osoba niespełniająca warunku określonego w ust. 1, może uzyskać status słuchacza warunkowo za zgodą Dziekana Wydziału organizującego studia podyplomowe, do czasu przedstawienia w Uczelni dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • Podstawą otrzymania warunkowego statusu słuchacza jest przedstawienie zaświadczenia z uczelni o złożeniu pracy dyplomowej lub o ukończeniu studiów i oczekiwaniu na dyplom,
  • Niedostarczenie do dnia zakończenia studiów podyplomowych dyplomu ukończenia studiów pozbawia taką osobę prawa do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 

REGULAMIN - pobierz (plik pdf 2,8MB)

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl