Przejdź do treści

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE UTH 

 1. Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - jednolitych studiów magisterskich (lub równorzędnych), studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są dokonać rejestracji w wewnętrznym systemie rekrutacyjnym (IRK) na stronie Centrum Studiów Podyplomowych w zakładce Rekrutacja on-line, dokonać opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczyć do Centrum Studiów Podyplomowych wymagane dokumenty.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

 1. Rejestracja on-line:
 • Załóż konto
 • Wprowadź dane osobowe
 • Wgraj zdjęcie
 • Zapisz się na wybrany kierunek studiów
 1. Wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 400,00 PLN (bez względu na liczbę wybranych kierunków) - Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A. 96 1910 1048 2212 0402 0493 0001

Uwaga: absolwenci UTH (poprzednio WSZiP, WSCiL) są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 1. Aby zarezerwować miejsce, wyślij dokumenty oraz formularze rekrutacyjne do Centrum Studiów Podyplomowych pocztą lub mailowo (uznajemy skany pdf oraz jpg): podyplomowe@uth.edu.pl
 2. Podpisz umowę w Centrum Studiów Podyplomowych: Kampus Jagiellońska – ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa (godziny otwarcia są zamieszczone w podzakładce kontakt)

Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na Twoim koncie rekrutacyjnym!

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata oraz podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
 • oryginał/odpis dyplomu studiów wyższych wraz z suplementem (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność
  z oryginałem),
 • dowód osobisty (w celu okazania),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • Kandydat zobowiązany jest do podpisania wydruku dokumentów z systemu Rekrutacji on-line.

KANDYDACI NA STUDIA PODYPLOMOWE, KTÓRZY UKOŃCZYLI UCZELNIĘ ZAGRANICZNĄ ORAZ CUDZOZIEMCY 

 • składają zalegalizowany dyplom ukończenia studiów i kartę przebiegu studiów (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem) oraz jego tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • paszport (w celu okazania),
 • ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata oraz podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • Kandydat zobowiązany jest do podpisania wydruku dokumentów z systemu Rekrutacji on-line.

STATUS WOLNEGO SŁUCHACZA

 • Osoba niespełniająca warunku określonego w ust. 1, może uzyskać status słuchacza warunkowo za zgodą Dziekana Wydziału organizującego studia podyplomowe, do czasu przedstawienia w Uczelni dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • Podstawą otrzymania warunkowego statusu słuchacza jest przedstawienie zaświadczenia z uczelni o złożeniu pracy dyplomowej
  lub o ukończeniu studiów i oczekiwaniu na dyplom,
 • Niedostarczenie do dnia zakończenia studiów podyplomowych dyplomu ukończenia studiów pozbawia taką osobę prawa do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 

 

REGULAMIN - pobierz (plik pdf 2,8MB)

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!