BEZPIECZEŃSTWO SMART CITY 

Uczestnicy studiów

Studia podyplomowe na kierunku Agent Celny, kierujemy w szczególności:

 • do pracowników administracji rządowej i samorządowej, szczególnie specjalizujących się w wdrażaniu projektów współfinansowanych z UE, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,
 • do firmy wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej oraz jej komponentów składowych,
 • pracowników instytucji zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym w tym policji, służb specjalnych, centrów zarządzania kryzysowego oraz organów ds. bezpieczeństwa publicznego,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

Cel studiów

Najbliższe lata doprowadzą do niespotykanego wcześniej wzrostu populacji zamieszkujących aglomeracje miejskie. Proces ten pociągnie za sobą oczekiwania szybszego dostępu do usług publicznych, lepszych warunków mieszkaniowych, niezakłóconego dostępu do placówek opieki zdrowotnej, edukacji czy mediów.

Wraz ze wzrostem miasta zwiększą się jednocześnie problemy związane z zanieczyszczeniem, logistyką, gospodarowaniem energią, różnicami w poziomie życia mieszkańców i w związku z tym przestępczością.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom przyszłości, jako pierwsi w Polsce rozpoczynamy program kształcenia, którego celem jest ukazanie metod i narzędzi sprawnego zarządzania miastem oraz oddziaływania nowoczesnych technologii na bezpieczeństwo publiczne.

ORGANIZACJA STUDIÓW 

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 172 godziny zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne. 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Radę właściwego Wydziału,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Dziekan właściwego Wydziału,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Biura Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy dyplomowej,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Koordynator Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO SMART CITY

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 

Opiekun Merytoryczny kierunku i Wykładowcy 

Dr Krzysztof Gawkowski - z wykształcenia doktor nauk humanistycznych specjalizujący się w zagadnieniach bezpieczeństwa państwa i technologii mobilnych oraz systemach inteligentnej komunikacji. Doświadczony trener pracowników kadry kierowniczej w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem w administracji . Autor wielu publikacji na temat bezpieczeństwa i rozwoju inteligentnych miast. Założyciel Instytutu Profilaktyki Społecznej oraz Centrum Monitorowania Obietnic Wyborczych. Wieloletni samorządowiec i z zamiłowania polityk. Autor powieści kryminalnych i pasjonat historii.

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl