Przejdź do treści

Specjalność Zarządzanie kryzysowe realizowana jest na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku na kierunku zarządzanie na I stopniu kształcenia.

Specjalność przygotowuje do pracy w instytucjach zajmujących się zapobieganiem i walką z zagrożeniami - gospodarczymi, społecznymi, militarnymi, psychologicznymi, zdrowotnymi, ekologicznymi, itp., na szczeblu lokalnym (gmina, powiat, województwo). Ponadto, po ukończeniu tej specjalności absolwent nabywa umiejętność odpowiedniego zarządzania systemami zapewniającymi bezpieczeństwo na szczeblu samorządu terytorialnego.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów I stopnia:

  • potrafi rozwiązywać praktyczne problemy z wykorzystaniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa,
  • posiada umiejętność oceny zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami,
  • umie samodzielnie kierować pracami związanymi z przygotowaniem planów zarządzania kryzysowego oraz ich wdrożenie na szczeblu samorządu terytorialnego,
  • zna metody postępowania w zakresie zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych oraz wszelkich zagrożeń m. in. dla środowiska, ludzkości itp..

Absolwenci studiów I stopnia w Wydziale Zamiejscowym w Płońsku mogą kontynuować naukę w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie na studiach II stopnia na preferencyjnych warunkach.

Zapisz się!