Kandydaci na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Wydziale Zamiejscowym w Płońsku są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów w Dziekanacie oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna):

100 zł - maj/czerwiec/lipiec

200 zł – sierpień/wrzesień

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:

Deutsche Bank S.A. 96 1910 1048 2212 0402 0493 0001

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy i podanie o zarejestrowanie kandydata na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
  • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury),
  • 1 zdjęcie - 35 x 45mm,
  • poświadczona kserokopia dowodu osobistego (str. 1,2),
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, kandydat zobowiązany jest odebrać i potwierdzić podpisem umowę z Uczelnią określającą warunki odpłatności za studia oraz potwierdzić podpisem zapoznanie się z regulaminem studiów.

Absolwent Wydziału Zamiejscowego z dyplomem licencjata może kontynuować studia w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie  na studiach magisterskich w ramach kierunku zarządzanie (na preferencyjnych warunkach).