Kandydaci na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Wydziale w Płońsku są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów w Dziekanacie oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) w wysokości 85zł.

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A. 96 1910 1048 2212 0402 0493 0001

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy i podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
  • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury),
  • 1 zdjęcie - 35 x 45mm,
  • dowód osobisty (w celu okazania),
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Absolwent Wydziału w Płońsku z dyplomem licencjata może kontynuować studia w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie  na studiach magisterskich w ramach kierunku zarządzanie (na preferencyjnych warunkach).