Przejdź do treści

O wydziale

Wydział Zarządzania i Logistyki stanowi jednostkę organizacyjną Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, która w obecnym kształcie funkcjonuje od 1 listopada 2014 r. Jej powstanie stanowi konsekwencję zmian organizacyjnych związanych z połączeniem - w ramach jednego wydziału - czterech innych wydziałów, funkcjonujących dotychczas, jako odrębne jednostki organizacyjne:

 • Wydziału Zarządzania i Finansów,
 • Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Wydziału Prawa i Administracji,
 • Wydziału Cła i Logistyki Międzynarodowej.

W konsekwencji Wydział Zarządzania i Logistyki kształci na I i II stopniu studiów i prowadzi następujące kierunki:

 • zarządzanie – studia I i II stopnia,
 • finanse i rachunkowość – studia I i II stopnia,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne – studia I i II stopnia.

Wszystkie kierunki studiów prowadzone w ramach Wydziału Zarządzania i Logistyki mają profil praktyczny. Kształcenie prowadzone jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W ramach każdego kierunku studiów prowadzone są specjalności określone w programach kształcenia. Absolwenci studiów prowadzonych w ramach Wydziału uzyskują następujące tytuły zawodowe:

 • studia I stopnia – licencjat,
 • studia II stopnia – magister.

Wydział Zarządzania i Logistyki ukierunkowany jest na praktyczną stronę wiedzy i reaguje na potrzeby rynku - między innymi poprzez uruchamianie nowych specjalności na realizowanych kierunkach, wprowadzanie nowych zajęć o charakterze praktycznym, a także organizowanie fakultatywnych spotkań studentów z osobami, które odniosły sukces w różnych segmentach rynku, w gospodarce wolnorynkowej. Ofertę dla studentów uzupełniają interesujące praktyki zawodowe.

Partnerzy UTH:

Na Wydziale Zarządzania i Logistyki działalność dydaktyczną i naukową prowadzą nauczyciele akademiccy, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. Są to cenieni w świecie nauki wykładowcy, którzy nie tylko posiadają wiedzę teoretyczną, ale i bogate doświadczenie praktyczne. W konsekwencji realizują oni proces dydaktyczny wykorzystując najnowsze trendy, jak również wiedzę naukową wspomaganą przez narzędzia multimedialne. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, konserwatoriów, seminariów oraz warsztatów.

W skład Wydziału Zarządzania i Logistyki wchodzą następujące katedry:

 • Katedra Bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • Katedra Finansów i rachunkowości,
 • Katedra Zarządzania.

Formuła kształcenia uwzględnia możliwości kształcenia, dostosowanego do indywidualnych zainteresowań zawodowych poszczególnych studentów - różnorodność oferty poprzez możliwość wyboru seminarium, miejsca odbywania praktyk, czy wyboru specjalności. Studenci Wydziału Zarządzania i Logistyki mogą również pogłębiać wiedzę poprzez aktywne uczestnictwo w kołach naukowych, prowadzonych pod opieką merytoryczną przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni, jak również mogą uczestniczyć w wizytach studyjnych. Wydział prowadzi także praktyczne kursy, poszerzające praktyczne umiejętności, a także - w ramach Centrum Studiów Podyplomowych, proponuje bogatą ofertę studiów podyplomowych.

Pracownicy Wydziału Zarządzania i Logistyki prowadzą prace naukowo-badawcze - we współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Badania prowadzone są indywidualnie przez pracowników naukowo-dydaktycznych oraz zespołowo, w grupach badawczych kierowanych przez samodzielnych pracowników naukowych. Szczególną formą wymiany poglądów i wniosków wynikających ze zrealizowanych prac naukowo-badawczych są organizowane lub współorganizowane przez Wydział konferencje naukowe oraz sympozja.

Kadra naukowa efekty swoich badań przedstawia między innymi w kwartalniku naukowym "Przedsiębiorstwo Przyszłości” (od 2009 r.) oraz w  czasopiśmie "Państwo Prawne" (od 2010 r.), a wcześniej w periodyku "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie" (wydawane w latach 1996 - 2010).

Na Wydziale wdrożony został system zapewniania jakości kształcenia, który wyznacza kierunki zmian w celu osiągnięcia wysokich standardów realizacji procesu dydaktycznego.