Przejdź do treści

Kierunki

Zarządzanie

Kierunek uzyskał pozytywną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Na kierunku zarządzanie studia są prowadzone na I i II poziomie kształcenia przez znanych i cenionych w świecie nauki wykładowców.

Celem studiów jest uzyskanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu zarządzania, marketingu, administracji, psychologii i prawa w biznesie oraz  wiedzy o funkcjonowaniu instrumentów i systemów rynku finansowego i transportowego.

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ

Absolwent kierunku zarządzanie:

 • nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych na konkurencyjnym rynku;
 • ma umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami;
 • jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami, przedsięwzięciami w organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym;
 • posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, argumentowania, negocjowania i przekonywania;
 • rozumie specyfikę funkcjonowania instrumentów rynku finansowego i transportowego;
 • umie analizować główne zjawiska gospodarcze oraz sytuację ekonomiczno-finansową podmiotów gospodarczych, publicznych i samorządowych;
 • nabywa wiedzę z zakresu nauk społecznych, podstaw psychologii, prawa i ekonomii przydatną w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej;
 • potrafi kierować przedsiębiorstwem lub jego częścią oraz współpracować z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi a także rozstrzygać problemy organizacyjno-ekonomiczne - pamiętając o głównych celach działalności marketingowej.

Studia przygotowują do pracy:

 • w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 • na stanowisku specjalisty/menedżera w każdej komórce organizacyjnej mającej do czynienia z szeroko pojętym obszarem administracji, marketingu czy transportu i logistyki;
 • jako pracownik działów finansowo-prawnych w biurach rachunkowych, firmach doradztwa prawnego i podatkowego czy strukturach korporacyjnych;
 • w charakterze specjalisty/menedżera w organizacjach rządowych, samorządowych oraz przedsiębiorstwach, w których wymagana będzie wiedza z zakresu psychologii menedżerskiej;
 • w charakterze specjalisty/menedżera w bankach, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, biurach maklerskich, firmach konsultingowych oraz działach controllingu przedsiębiorstw i instytucjach non-profit.

Studia magisterskie są skierowane do wszystkich absolwentów studiów licencjackich. Posiadanie dwóch dyplomów ukończenia różnych kierunków studiów na dwóch poziomach może okazać się okazać istotnym czynnikiem w staraniu się pracę.

Finanse i rachunkowość

Kierunek uzyskał pozytywną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Na kierunku finanse i rachunkowość studia są prowadzone na I i II stopniu kształcenia przez znanych i cenionych wykładowców, a także praktyków zawodu.

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ

Absolwent kierunku finanse i rachunkowość w czasie studiów zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zjawisk gospodarczych i ich analizy;
 • istoty, celu i zadań rachunkowości;
 • funkcjonowania banków, zakładów ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, rynków regulowanych (w tym giełdy papierów wartościowych) i innych instytucji finansowych;
 • specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej, także na rynku usług transportowych;
 • analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych prywatnych, publicznych i samorządowych;
 • rozumienia przyczyn i skutków zjawisk w skali mikro- i makroekonomicznej  w gospodarce globalnej.

Studia przygotowują absolwenta do pracy:

 • w każdej komórce organizacyjnej instytucji zajmującej się finansami, rachunkowością, rynkiem finansowym, analityką, audytem, nadzorem, logistyką oraz transportem jako specjalista/analityk;
 • na stanowisku księgowego/księgowej z możliwością rozwoju kariery jako samodzielnego księgowego lub głównego księgowego, dyrektora lub kontrolera finansowego;
 • w działach ekonomiczno-księgowych, w biurach rachunkowych, organizacjach społecznych, firmach doradztwa prawnego i podatkowego, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych, na giełdzie, w domach/biurach maklerskich;
 • zdobyta wiedza z zakresu finansów i rachunkowości stanowi doskonałą podstawę do rozwoju kariery menedżerskiej i prowadzenia z sukcesem własnej firmy.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku finanse i rachunkowość może kontynuować naukę na studiach II stopnia także z zakresu finansów i rachunkowości lub wybrać inny kierunek np. zarządzanie. Dyplomy ukończenia różnych kierunków na dwóch różnych poziomach mogą zwiększyć szanse na znalezienie pracy.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kierunek uzyskał pozytywną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na I i II stopniu kształcenia. Są to studia interdyscyplinarne. Treści programowe łączą przygotowanie z dziedziny prawa, ekonomii i zarządzania z przygotowaniem w zakresie nauk o bezpieczeństwie oraz organizacji i funkcjonowania służb odpowiedzialnych za szeroko pojętą tematykę bezpieczeństwa publicznego w Polsce.

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ

Absolwenci to specjaliści przygotowani zarówno do pracy koncepcyjnej, jak i zarządczej w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego. Studia na tym kierunku są adresowane do osób, które pragną rozwijać karierę zawodową w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a jednocześnie postrzegają bezpieczeństwo wewnętrzne jako istotny aspekt życia społecznego.

Studia magisterskie na każdej specjalności są skierowane do absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia. Posiadanie dwóch dyplomów ukończenia różnych kierunków studiów na różnych poziomach, może okazać się dodatkowym czynnikiem pomocnym w znalezieniu pracy lub rozwoju kariery zawodowej.

Po ukończeniu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne absolwent jest przygotowywany do pracy w instytucjach podległych resortom: spraw wewnętrznych, obrony narodowej, administracji i cyfryzacji, zdrowia, pracy i polityki społecznej, w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, gospodarce narodowej oraz w sektorze prywatnym. Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne stwarzają różne możliwości realizacji zawodowej.

Absolwent zdobywa przewagę na rynku pracy w zakresie ubiegania się o:

 • służbę zawodową w policji, wojsku, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, służbach specjalnych;
 • pracę w komórkach zarządzania kryzysowego samorządów lokalnych;
 • pracę na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa w podmiotach gospodarczych;
 • pracę w formacjach ochrony;
 • pracę w firmach logistycznych i transportowych.

Wykłady prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i obronności, mających doświadczenie w pracy w resortach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Lista nazwisk naszych wykładowców potwierdza, że przekazywana przez nich wiedza jest wsparta przykładami zaczerpniętymi z własnych doświadczeń zawodowych, co gwarantuje, że studia w UTH są ciekawe i uwzględniają realia.

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na studiach II stopnia (magisterskich). Ukończenie studiów magisterskich predestynuje do zajmowania stanowisk kierowniczych w obszarach związanych z tematyką bezpieczeństwa.