Przejdź do treści

Projekty zakończone

Zrealizowaliśmy z sukcesem następujące projekty:

1. Projekty zrealizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020:

 • Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport
  Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji studentów/ek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z naboru 2017/18 na kierunku Transport na Wydziale Inżynieryjnym Uczelni Techniczno-Handlowej poprzez udoskonalenie i realizację dostosowanego i zmodernizowanego programu kształcenia na kierunku Transport zgodnie z zapotrzebowaniem i opiniami otoczenia społeczno-gospodarczego związanego z branżą transportową.
 • Kursy e-learningowe dla inżynierów UTH 
  Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji językowych, informatycznych, analitycznych w zakresie przedsiębiorczości i zawodowych 140 studentów/ek spośród 175 studentów/ek Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej rozpoczynających udział w projekcie poprzez zrealizowanie kursów e-learningowych dla studentów, stanowiących dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I stopnia na kierunkach Budownictwo (studia inżynierskie niestacjonarne) oraz Transport (studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne).
 • Poprawa jakości świadczenia usług w jednostkach zdrowia
  Celem projektu było podniesienie kompetencji z obszaru zarządzania w sektorze zdrowia, wśród 396 osób pracowników administracyjnych jednostek sektora służby zdrowia, kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, kadry medycznej posiadającej w zakresie obowiązków funkcje administracyjne oraz pracowników NFZ i jednostek założycielskich podmiotów leczniczych.
 • Inżynier na stażu! 
  Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji zawodowych 44 studentów/ek studentów (4K/40M)studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Inżynieryjnym Kierunku Transport Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie po przez realizację wysokiej jakości programów stażowych krajowych w firmach/instytucjach zgodnych w profilem kształcenia na studiach technicznych.  
 • Wykształcony inżynier-pewna praca
  Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji 249 studentów Wydziału Inżynieryjnego na kierunkach Transport i Budownictwo Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej, poprzez udział w dodatkowych zajęciach realizowanych w formie projektowej, warsztatach, wizytach studyjnych u pracodawców.
 • Aktywnie Buduj Kompetencje z UTH
  Projekt ukierunkowany na podniesienie kompetencji studentów Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej poprzez zapewnienie wysokiej jakości wsparcia w zakresie poradnictwa zawodowego, zakładania własnej działalności gospodarczej oraz postaw przedsiębiorczości.
 • Staże praktyczną stroną wiedzy 
  Projekt skierowany do studentów Wydziału Zarządzania i Logistyki z naboru 2014/2015 oraz 2015/2016 Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej. W ramach projektu studenci I stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne podnieśli swoje kompetencje zawodowe poprzez odbycie płatnych staży w firmach/instytucjach – zgodnych z profilem kształcenia na studiach. Udział w projekcie stażowym pozwalił studentom na rozpoczęcie aktywności zawodowej, umożliwiając zdobycie cennych umiejętności i oczekiwanego przez przyszłych pracodawców doświadczenia.
 • Staże praktyczną stroną wiedzy II 
  Projektem zostali objęci studenci I stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej. Udział w projekcie zakładał odbycie płatnych staży w firmach/instytucjach – zgodnych z profilem kształcenia na studiach. Efektem projektu "został" wykwalifikowany absolwent, który oprócz wiedzy teoretycznej zdobytej podczas studiów rozpoczął także praktykę w formie stażu. Staż proponowany studentom traktowany był jako szansa na rozpoczęcie aktywności zawodowej, umożliwiając zdobycie cennych umiejętności i doświadczenia oczekiwanego przez pracodawców. Ponadto dzięki realizacji celu projektu przedsiębiorstwa nabyły wyspecjalizowaną kadrę z rozwiniętymi kompetencjami zawodowymi odpowiadającymi zapotrzebowaniu rynku pracy.
 • Studia podyplomowe Obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego
  Biuro Projektów stanowi wsparcie merytoryczne dla Centrum Studiów Podyplomowych UTH w obszarze studiów podyplomowych Obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Uczestnikami studiów są pracownicy instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, w szczególności we wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 • Studia podyplomowe czynnikiem wzrostu kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw
  W ramach projektu udział w studiach podyplomowych wzięło 810 słuchaczy. Wśród oferowanych kierunków były: Business Coaching, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Prawo Pracy, Zarządzanie BHP, Zarządzanie Projektem, Zarządzanie logistyką.

2. Projekty zrealizowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki:

 • Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  Celem projektu "Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość" było wsparcie studentów oraz wykładowców w realizacji kształcenia zdalnego poprzez działania doradcze i szkoleniowe w zakresie metod i technik kształcenia na odległość.
 • Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych
  Celem zadania było wyrównanie szans edukacyjnych studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 w związku z panującą pandemią COVID-19 poprzez realizację dodatkowych zajęć. W ramach zadania zostały zrealizowane zajęcia dodatkowe, nieobjęte programem studiów, mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 w związku z ograniczeniami związanymi z koniecznością prowadzenia kształcenia zdalnego w szkołach średnich.

3. Projekty zrealizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2007-2013:

 • ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. mazowieckiego
  Projekt przeznaczony dla mieszkańców województwa mazowieckiego, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu obsługi komputera. Zrealizowano szkolenia komputerowe na poziomie ECDL Base i ECDL PTI Standard, zakończone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu.  Szkolenia kierowane do osób zamieszkujących, pracujących, uczących się, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych z obszaru województwa mazowieckiego. Szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie http://ecdl.uth.edu.pl/
 • Akademia kompetencji językowych
  Projekt skierowany do osób zainteresowanych utrwaleniem i nabyciem nowych umiejętności z języka angielskiego. Udział w kursach językowych na poziomie A2, B2 oraz A1+A2, B1+B2 wzięły osoby zamieszkałe na obszarze województwa mazowieckiego. Szczegółowe informacje  o projekcie znajdą Państwo na stronie http://akj.uth.edu.pl/
 • English in work. Szkolenia z języka angielskiego szansą podniesienia atrakcyjności na rynku pracy mieszkańców m. st. Warszawy – pracowników administracji publicznej z dzielnic Włochy i Białołęka
  Projekt skierowany do 144 mieszkańców m. st. Warszawy - pracowników instytucji administracji publicznej mających siedzibę na terenie m. st. Warszawy. Głównym celem szkolenia było podniesienie znajomości języka angielskiego niezbędnego do codziennej pracy i komunikacji wśród pracowników administracji.
 • ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego
  Projekt adresowany do osób pragnących podnieść swoją konkurencyjność na rynku pracy poprzez podniesienie poziomu umiejętności użytkowania komputera. Szkolenia adresowane do osób w wieku od 18 do 64 lat, zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie woj. podkarpackiego, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych.
  Szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie http://ecdl.rze.pl/
 • Maksimum wiedzy w krótkiej formie. Doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia ogólnego z województwa śląskiego
  Projekt powstał z myślą o kadrze pedagogicznej. Oferował bezpłatne szkolenia dla nauczycieli z obszaru Śląska. Zrealizowano 3 tematyki szkoleń z zakresu zastosowania metod wykorzystujących ICT w procesie dydaktycznym, tworzenia autorskich programów nauczania oraz metod pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  Szczegółowe informacje o projekcie znajdą państwo na stronie http://www.nauczyciele.eu/
 • Nowoczesne kadry systemu oświaty - wsparcie nauczycieli i instruktorów z województwa mazowieckiego
  Projekt kierowany w stronę nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z województwa mazowieckiego. Celem szkoleń było podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów z zakresu wykorzystania narzędzi multimedialnych w procesie dydaktycznym, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz tworzenia programów nauczania o strukturze modułowej.
 • Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy
  Projekt skierowany do uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie. Głównym celem projektu było podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych poprzez rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych 96 uczniów.
 • Jak przewieźć słonia samolotem? – dodatkowe zajęcia z towarowego transportu lotniczego, praktyki i doradztwo zawodowe dla uczniów Technikum nr 9 Lotniczego im. Boh. Narwiku w Warszawie
  Projekt zrealizowany w partnerstwie z Miastem Warszawa-Dzielnicą Włochy, w ramach którego 100 uczniów Technikum Lotniczego nr 9 uczęszczało na dodatkowe zajęciach m.in. z ,,Ekonomiki transportu” czy ,,Marketingu usług lotniczych”, a także wzięło udział w praktykach zawodowych oraz korzystało z doradztwa zawodowego. Celem projektu było rozszerzenie współpracy Technikum z przedsiębiorcami poprzez podpisanie nowych umów o współpracy przy organizacji staży, dostosowanie oferty szkoły do potrzeb rynku pracy oraz przyjęcie przez Technikum programu rozwojowego - Projekty zrealizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2007-2013
 • Kompetentny nauczyciel zawodu
  W ramach projektu przeszkoliliśmy 154 nauczycieli przedmiotów zawodowych z województwa mazowieckiego z zakresu modernizacji programów nauczania, rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, wspomagania rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nowoczesnych metod, form i środków dydaktycznych w kształceniu oraz zarządzania placówką oświatową. Dzięki udziałowi w szkoleniach nauczyciele mogą zaproponować uczniom jeszcze lepszą jakość nauczania, co przełoży się zwłaszcza na możliwości zdobycia zatrudnienia przez uczniów pochodzących z obszarów wiejskich.
 • B+R=Przyszłość
  Projekt skierowany był do pracowników naukowych ze szkół wyższych i instytutów badawczych. Zorganizowaliśmy seminaria wymiany doświadczeń, konferencje tematyczne dotyczące planowania, realizacji i finansowania projektów badawczych, tematyczne wykłady otwarte dotyczące ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz transferu wiedzy i technologii oraz sektorowe targi innowacji. Wydaliśmy także zestaw poradników i innych publikacji dla naukowców zainteresowanych realizacją projektów badawczych.
 • Profesjonalne kadry dla sektora logistyki. Program rozwojowy w Wyższej Szkole Cła i Logistyki w Warszawie
  Projekt skierowany do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Transport na Wydziale Inżynieryjnym Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej. W ramach projektu studenci wydziału korzystają z zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki; szkoleń ukierunkowanych m.in. na wzmocnienie orientacji rynkowej oraz kompetencji społecznych i interpersonalnych, kursów e-learningowych oraz interaktywnych narzędzi do biznesplanowania, analizy kompetencji zawodowych bądź osobistych. W ramach projektów zostały również zakupione specjalistyczne laboratoria (drgań i hałasu oraz do badań wielkości fizycznych, własności materiałów i obwodów elektrycznych), pracownie grafiki inżynieryjnej.

4. Inne projekty:

 • LOQUET – Learning Outcomes in Quality in Education and Training
  Projekt LOQUET realizowany był w ramach międzynarodowego konsorcjum składającego się z partnerów z siedmiu Państw europejskich: Polski, Grecji, Cypru, Szwecji Francji Węgier i Niemiec. Celem projektu było wniesienie dobrych praktyk z zakresu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w krajach Partnerów. W ramach Projektu stworzono materiały dydaktyczne (podręcznik, sylubus kursu, casestudies, narzędzia oceny) przetłumaczone na 7 języków przeznaczone dla menedżerów jakości w jednostkach kształcenia zawodowego. Zaproponowano im również udział w szkoleniach mających na celu wykształcenie menedżera jakości. Stworzony przez Partnerstwo profil menedżera jakości z przypisanymi kompetencjami, umiejętnościami i wiedzą jak również próba wkomponowania kursu w ramy systemu punktów ECVET jest kolejnym sukcesem projektu. Projekt zakończył się międzynarodową konferencją w Bordeaux.
 • NATEC - New Approaches for Children’s Traffic Education
  Kadra dydaktyczna Uczelni specjalizująca się w tematyce bezpieczeństwa wraz z partnerami z Turcji i Słowacji przygotowała materiały edukacyjne dla dzieci, rodziców i nauczycieli dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Materiały dla dzieci zostały przygotowane w formie gier i zabaw, ułatwiając przyswojenie sobie tej wiedzy. W ramach projektu przeprowadziliśmy także cykl spotkań w przedszkolach na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.