Przejdź do treści

Projekty zakończone

Zrealizowaliśmy z sukcesem następujące projekty:

 • Profesjonalne kadry dla sektora logistyki. Program rozwojowy w Wyższej Szkole Cła i Logistyki w Warszawie
  Projekt skierowany do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Transport na Wydziale Inżynieryjnym Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej. W ramach projektu studenci wydziału korzystają z zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki; szkoleń ukierunkowanych m.in. na wzmocnienie orientacji rynkowej oraz kompetencji społecznych i interpersonalnych, kursów e-learningowych oraz interaktywnych narzędzi do biznesplanowania, analizy kompetencji zawodowych bądź osobistych. W ramach projektów zostały również zakupione specjalistyczne laboratoria (drgań i hałasu oraz do badań wielkości fizycznych, własności materiałów i obwodów elektrycznych), pracownie grafiki inżynieryjnej.

 • Projekt „ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. mazowieckiego”, przeznaczony dla mieszkańców województwa mazowieckiego, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z obsługi komputera. Zrealizowano szkolenia komputerowe na poziomie ECDL Base i ECDL PTI Standard, zakończone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu.  Szkolenie przeznaczone było dla osób zamieszkujących, pracujących, uczących się, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych z obszaru województwa mazowieckiego. Szczegółowe informacje o projekcie znajdą państwo na stronie http://ecdl.uth.edu.pl/
 • Projekt „Akademia kompetencji językowych” skierowany był do osób zainteresowanych utrwaleniem i nabyciem nowych umiejętności z języka angielskiego. Udział w kursach językowych na poziomie A2, B2 oraz A1+A2, B1+B2 wzięły osoby zamieszkałych na obszarze województwa mazowieckiego. Szczegółowe informacje  o projekcie znajdą Państwo na stronie http://akj.uth.edu.pl/
 • English in work. Szkolenia z języka angielskiego szansą podniesienia atrakcyjności na rynku pracy mieszkańców m. st. Warszawy – pracowników administracji publicznej z dzielnic Włochy i Białołęka
  Projekt skierowany był do 144 mieszkańców m. st. Warszawy - pracowników instytucji administracji publicznej mających siedzibę na terenie Warszawy. Głównym celem szkolenia było podniesienie znajomości języka angielskiego niezbędnego do codziennej pracy i komunikacji wśród pracowników administracji.
 • ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego
  ST@RT to projekt adresowany do wszystkich, także tych którzy chcą podnieść swoją konkurencyjność na rynku pracy poprzez podniesienie poziomu umiejętności użytkowania komputera. Szkolenia adresowane były do osób w wieku od 18 do 64 lat, zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie woj. podkarpackiego, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych.
  Szczegółowe informacje o projekcie znajdą państwo na stronie http://ecdl.rze.pl/
 • Maksimum wiedzy w krótkiej formie. Doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia ogólnego z województwa śląskiego
  Projekt powstał z myślą o kadrze pedagogicznej. Oferował bezpłatne szkolenia dla nauczycieli z obszaru Śląska. Zrealizowano 3 tematyki szkoleń z zakresu zastosowania metod wykorzystujących ICT w procesie dydaktycznym, tworzenia autorskich programów nauczania oraz metod pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  Szczegółowe informacje o projekcie znajdą państwo na stronie http://www.nauczyciele.eu/
 • Nowoczesne kadry systemu oświaty - wsparcie nauczycieli i instruktorów z województwa mazowieckiego
  "Nowoczesne kadry systemu oświaty” to projekt kierowany w stronę nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z województwa mazowieckiego. Celem szkoleń było podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów z zakresu wykorzystania narzędzi multimedialnych w procesie dydaktycznym, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz tworzenia programów nauczania o strukturze modułowej.
 • „Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy” to projekt skierowany do uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych poprzez rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych 96 uczniów.
 • Jak przewieźć słonia samolotem? – dodatkowe zajęcia z towarowego transportu lotniczego, praktyki i doradztwo zawodowe dla uczniów Technikum nr 9 Lotniczego im. Boh. Narwiku w Warszawie”
  Projekt zrealizowany w partnerstwie z Miastem Warszawa-Dzielnicą Włochy, w ramach którego 100 uczniów Technikum Lotniczego nr 9 uczęszczało na dodatkowe zajęciach m.in. z ,,Ekonomiki transportu” czy ,,Marketingu usług lotniczych”, a także wzięło udział w praktykach zawodowych oraz korzystało z doradztwa zawodowego. Celem projektu było rozszerzenie współpracy Technikum z przedsiębiorcami poprzez podpisanie nowych umów o współpracy przy organizacji staży, dostosowanie oferty szkoły do potrzeb rynku pracy oraz przyjęcie przez Technikum programu rozwojowego.
 • LOQUET – Learning Outcomes in Quality in Education and Training
  Projekt LOQUET realizowany był w ramach międzynarodowego konsorcjum składającego się z partnerów z siedmiu Państw europejskich- Polski, Grecji, Cypru, Szwecji Francji Węgier i Niemiec. Celem projektu było wniesienie dobrych praktyk z zakresu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w krajach Partnerów. W ramach Projektu stworzono materiały dydaktyczne (podręcznik, sylubus kursu, casestudies, narzędzia oceny) przetłumaczone na 7 języków przeznaczone dla menedżerów jakości w jednostkach kształcenia zawodowego. Zaproponowano im również udział w szkoleniach mających na celu wykształcenie menedżera jakości. Stworzony przez Partnerstwo profil menedżera jakości z przypisanymi kompetencjami, umiejętnościami i wiedzą jak również próba wkomponowania kursu w ramy systemu punktów ECVET jest kolejnym sukcesem projektu. Projekt zakończył się międzynarodową konferencją w Bordeaux. Strona projektu wraz z bezpłatnymi materiałami dydaktycznymi 
 • Studia podyplomowe czynnikiem wzrostu kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw
  W ramach projektu udział w studiach podyplomowych wzięło 810 słuchaczy. Wśród oferowanych kierunków były: Business Coaching, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Prawo Pracy, Zarządzanie BHP, Zarządzanie Projektem, Zarządzanie logistyką.
 • Kompetentny nauczyciel zawodu
  W ramach projektu przeszkoliliśmy 154 nauczycieli przedmiotów zawodowych z województwa mazowieckiego z zakresu modernizacji programów nauczania, rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, wspomagania rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; nowoczesnych metod, form i środków dydaktycznych w kształceniu oraz zarządzania placówką oświatową.Dzięki udziałowi w szkoleniach nauczyciele mogą zaproponować uczniom jeszcze lepszą jakość nauczania, co przełoży się zwłaszcza na możliwości zdobycia zatrudnienia przez uczniów pochodzących z obszarów wiejskich.
 • B+R=Przyszłość
  Projekt „B+R=przyszłość” skierowany był do pracowników naukowych ze szkół wyższych i instytutów badawczych. Zorganizowaliśmy seminaria wymiany doświadczeń, konferencje tematyczne dotyczące planowania, realizacji i finansowania projektów badawczych, tematyczne wykłady otwarte dotyczące ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz transferu wiedzy i technologii oraz sektorowe targi innowacji. Wydaliśmy także zestaw poradników i innych publikacji dla naukowców zainteresowanych realizacją projektów badawczych.
 • NATEC - New Approaches for Children’s Traffic Education
  Kadra dydaktyczna Uczelni specjalizująca się w tematyce bezpieczeństwa wraz z partnerami z Turcji i Słowacji przygotowała materiały edukacyjne dla dzieci, rodziców i nauczycieli dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Materiały dla dzieci zostały przygotowane w formie gier i zabaw, co ma ułatwić przyswojenie sobie tej wiedzy. W ramach projektu przeprowadziliśmy także cykl spotkań w przedszkolach na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 • Staże praktyczną stroną wiedzy 
  Uczestnikami projektu byli studenci Wydziału Zarządzania i Logistyki z naboru 2014/2015 oraz 2015/2016. W ramach projektu studenci I stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne podnosili swoje kompetencje zawodowe poprzez odbywanie płatnych staży w firmach/instytucjach – zgodnych z profilem kształcenia na studiach. Udział w projekcie stażowym pozwalał studentom na rozpoczęcie aktywności zawodowej, umożliwiające nabywanie cennych umiejętności i oczekiwanego przez przyszłych pracodawców doświadczenia.
 • "Inżynier na stażu – rozwój kompetencji studentów Wydziału Inżynieryjnego Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej”
  Dzięki udziałowi w stażach zagraniczych lub krajowych studenci WI UTH uzyskali dodatkowe umiejętności praktyczne związane z przyszłą pracą zawodową, co wpłynie na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia bezpośrednio związanego z ukończonymi studiami. Dzięki zrealizowanym programom stażowym studenci zapoznali się ze specyfiką pracy inżyniera oraz rozwineli  praktyczne umiejętności związane z kierunkiem studiów. Odbycie stażu wpłyneło pozytywanie także na rozwinięcie kompetencji społecznych oraz zaznajomienie się ze specyfiką branży TSL/budowlanej. 
 • "Staże praktyczną stroną wiedzy II" 
  Projektem zostali objęci studenci I stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Udział w projekcie zakładał odbycie płatnych staży w firmach/instytucjach – zgodnych z profilem kształcenia na studiach. Efektem projektu "został"wykwalifikowany absolwent, który oprócz wiedzy teoretycznej zdobytej podczas studiów rozpoczął także praktykę w formie stażu. Staż proponowany studentom traktowany był jako szansa na rozpoczęcie aktywności zawodowej, umożliwiając nabywanie cennych umiejętności i doświadczenia oczekiwanego przez pracodawców. Ponadto dzięki realizacji celu projektu przedsiębiorstwa nabyły wyspecjalizowaną kadrę z rozwiniętymi kompetencjami zawodowymi odpowiadającymi zapotrzebowaniu rynku pracy.

 • Inżynier na stażu! 
  Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji zawodowych 44 studentów/ek studentów (4K/40M)studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Inżynieryjnym Kierunku Transport Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie po przez realizację wysokiej jakości programów stażowych krajowych w firmach/instytucjach zgodnych w profilem kształcenia na studiach technicznych.  
 • Wykształcony inżynier-pewna praca
  Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji 249 studentów Wydziału Inżynieryjnego na kierunkach Transport i Budownictwo UTH, poprzez udział w dodatkowych zajęciach realizowanych w formie projektowej, warsztaty, wizyty studyjne u pracodawców.
 • Studia podyplomowe Obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego
  Biuro Projektów stanowi wsparcie merytoryczne dla Centrum Studiów Podyplomowych UTH w obszarze studiów podyplomowych Obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Uczestnikami studiów są pracownicy instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, w szczególności we wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.