Przejdź do treści

Wykształcony inżynier - pewna praca

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. Uczelnia Techniczno-Handlowa była realizatorem projektu ,,Wykształcony inżynier-pewna praca”, który to projekt finansowany był z Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Deklaracja uczestnictwa

Dokumenty do pobrania

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji 249 studentów Wydziału Inżynieryjnego na kierunkach Transport i Budownictwo UTH, poprzez udział w dodatkowych zajęciach realizowanych w formie projektowej ( warsztaty, wizyty studyjne u pracodawców).

Oczekiwane efekty realizacji projektu, to:

  • uzyskanie kompetencji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy: zaplanowano m.in. szkolenie Kompetencje Zawodowe Przewoźnika Drogowego wraz z egzaminem, kurs European Junior Logistican wraz z egzaminem oraz warsztaty zawodowe;
  • podniesienie kompetencji interpersonalnych, które mają wpływ na komunikowanie się.
    W tym celu oferowany jest udział w zajęciach warsztatowych ,,Kompetencje personalne inżyniera”;
  • uzyskanie kompetencji informatycznych-uczestnikom projektu zaoferowany zostanie udział w szkoleniach dotyczących tworzenia aplikacji użytkowych oraz programowania z wykorzystaniem MATLAB;
  • podniesienie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości poprzez udział w szkoleniu dającym podstawy wiedzy w zakresie utworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W efekcie realizacji projektu wysoko wykwalifikowany absolwent UTH został przygotowany do podjęcia zatrudnienia.

Do zadań Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej oprócz zapewnienia wysokospecjalistycznych i atrakcyjnych szkoleń należy także weryfikacja stanu wiedzy i umiejętności studentów-uczestników przed rozpoczęciem wsparcia i po jego zakończeniu a także monitoring losów absolwentów-co najmniej 40% absolwentów UTH - uczestników projektu, kontynuować będzie naukę lub znajdzie zatrudnienie w ciągu kolejnych 6 miesięcy od zakończenia kształcenia.

Wartość realizowanego projektu 444 908,00 zł, z czego 84,28% to środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz: harmonogram wsparcia