Wykształcony inżynier - pewna praca

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. Uczelnia Techniczno-Handlowa jest realizatorem projektu ,,Wykształcony inżynier-pewna praca”, który to projekt finansowany jest z Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

REKRUTACJA NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIA

W dniach 16.05.2017 r. - 03.06.2017 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń do udziału w bezpłatnych certyfikowanych szkoleniach, przeznaczonych dla studentów Kierunku Transport – studia stacjonarne i niestacjonarne, nabór 2014/2015.

Dokumenty można składać w pokoju 305 – Kampus ul. Jagiellońska 82 F, 03-301 Warszawa,
w następujących terminach:

  • Od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-15:00
  • W soboty 20.05.2017 r. oraz 03.06.2017 r. , w godzinach 08:00-14:00

Kontakt: tel. 22/262 88 25 

Zgłoszenie do udziału w certyfikowanych szkoleniach - do pobrania

Rekrutacja na certyfikowane szkolenia - informacje ogólne (dokument do pobrania)

UWAGA!!!  Osoby, które wypełniały już dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie m.in. Formularz zgłoszeniowy, a chcą wziąć udział w certyfikowanym szkoleniu proszone są o wypełnienie i dostarczenie do Biura projektu dokumentu "Zgłoszenie udziału w certyfikowanym szkoleniu"

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Deklaracja uczestnictwa

Dokumenty do pobrania

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 249 studentów Wydziału Inżynieryjnego na kierunkach Transport i Budownictwo UTH, poprzez udział w dodatkowych zajęciach realizowanych w formie projektowej, warsztaty, wizyty studyjne u pracodawców.

Oczekiwane efekty realizacji projektu, to:

  • uzyskanie kompetencji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy: zaplanowano m.in. szkolenie Kompetencje Zawodowe Przewoźnika Drogowego wraz z egzaminem, kurs European Junior Logistican wraz z egzaminem oraz warsztaty zawodowe;
  • podniesienie kompetencji interpersonalnych, które mają wpływ na komunikowanie się.
    W tym celu oferowany jest udział w zajęciach warsztatowych ,,Kompetencje personalne inżyniera”;
  • uzyskanie kompetencji informatycznych-uczestnikom projektu zaoferowany zostanie udział w szkoleniach dotyczących tworzenia aplikacji użytkowych oraz programowania z wykorzystaniem MATLAB;
  • podniesienie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości poprzez udział w szkoleniu dającym podstawy wiedzy w zakresie utworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W efekcie realizacji projektu wysoko wykwalifikowany absolwent UTH przygotowany będzie do podjęcia zatrudniania.

Do zadań Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej oprócz zapewnienia wysokospecjalistycznych i atrakcyjnych szkoleń należy także weryfikacja stanu wiedzy i umiejętności studentów-uczestników przed rozpoczęciem wsparcia i po jego zakończeniu a także monitoring losów absolwentów-co najmniej 40% absolwentów UTH - uczestników projektu, kontynuować będzie naukę lub znajdzie zatrudnienie w ciągu kolejnych 6 miesięcy od zakończenia kształcenia.

Wartość realizowanego projektu wynosi 444 908,00 zł, z czego 84,28% to środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz harmonogram wsparcia