Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

UTH ON - Uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

W okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie realizuje projekt ,,UTH ON - Uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest likwidacja barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym poprzez dostosowanie procedur i infrastruktury Uczelni Techniczno-Handlowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także zmianę świadomości przez podwyższenie kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych, realizację działań mających na celu zapewnienie przez Uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami i działań z zakresu dostępności architektonicznej oraz realizację szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej.

Działania w projekcie zaplanowano we wskazanych poniżej obszarach dostępności:

- Obszar 1 - Struktura organizacyjna -  zaplanowano powołanie w strukturze uczelni Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami, który będzie koordynować wszelkie działania i będzie miał realny wpływ na rozwiązania i procesy umożliwiające podjęcie studiów i pracy przez osoby z niepełnosprawnością.

- Obszar 2 – Architektura - zaplanowano likwidację barier architektonicznych w siedzibie uczelni, co doprowadzi do spełnienia minimalnych wymogów dostępności architektonicznej.

- Obszar 3 - Technologie wspierające:

a) Wdrożenie podstrony internetowej Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami, zawierającej podstawowe informacje, w szczególności dotyczące rekrutacji na studia i dostosowań procesu kształcenia. Strona spełniać będzie standardy dostępności WCAG.

- Obszar 4 – Procedury - w ramach projektu przeprowadzona zostanie aktualizacja procedur i dokumentów wewnętrznych uczelni pod kątem obsługi osób z niepełnosprawnościami.

- Obszar 5 - Rodzaje wsparcia edukacyjnego - w ramach projektu uczelnia ułatwi proces studiowania osobom z najczęściej pojawiającymi się niepełnosprawnościami poprzez:

a) zakup laboratoriów wirtualnych, które pozwolą studentowi z niepełnosprawnością na zdalne uczestnictwo w zajęciach, w tym zwłaszcza zajęciach prowadzonych z użyciem komputerów. Dzięki przyznanym dostępom student będzie mógł na bieżąco realizować zadania, które będą weryfikowane w czasie rzeczywistym przez Wykładowcę, dodatkowo istnieje możliwość zdalnej pracy na oprogramowaniu, którego licencje ze względu na cenę są niedostępne dla studenta. Jest to istotne zwłaszcza dla studentów kierunków Finanse i Rachunkowość, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Informatyka, które cieszą się powodzeniem wśród osób niepełnosprawnych, w tym zwłaszcza z niepełnosprawnością ruchową, gdyż praca po studiach może być wykonywana zdalnie.

b) opracowanie tutorialu (poradnika) dla studentów z niepełnosprawnością, który będzie zawierał informacje o możliwościach z jakich mogą skorzystać na Uczelni. W tutorialu znajdą się m.in. szczegółowy opis i procedura realizacji zapisów regulaminu studiów, sposób realizacji zajęć z wychowania fizycznego, procedura związana z realizacją praktyki zawodowej itd.

c) stworzenie 1 stanowiska z obsługą multimedialną (komputer, skaner, oprogramowanie OCR),

d) dostosowanie miejsc, harmonogramu oraz formy zajęć dydaktycznych, w tym zajęć indywidualnych w procesie kształcenia,

e) zapewnienie pełnego udziału osób z niepełnosprawnościami w procesie weryfikacji wiedzy (egzaminy, zaliczenia, itp.), poprzez zastosowanie adekwatnych warunków, trybu oraz środków dydaktycznych.

- Obszar 6 - Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności:

W ramach projektu kadra zarządzająca uczelnią, pracownicy administracyjni oraz pracownicy dydaktyczni przejdą szkolenie podnoszące wiedzę i świadomość na temat niepełnosprawności oraz siedmiu zasad wsparcia edukacyjnego.

Harmonogram szkoleń

Wartość realizowanego projektu wynosi: 983 900,25 zł, w tym dofinansowanie: 954 383,24 zł.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.