Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Doskonałość dydaktyczna uczelni

Projekt „Doskonałość dydaktyczna uczelni” jest projektem o charakterze koncepcyjnym, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie: POWR.03.04.00-00-P023/21).

Projekt ma na celu wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego w zakresie doskonalenia zdolności instytucjonalnej i doskonalenia kompetencji kadr uczelni mających na celu poprawę jakości kształcenia.

Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym oznacza planowane i systematyczne działania, które będą prowadziły do utrzymania i podwyższenia jakości kształcenia. W ramach projektu cel ten będzie realizowany poprzez wsparcie procesów doskonalenia dydaktycznego na uczelni, a także wsparcie działań realizowanych dotychczas na rzecz doskonałości dydaktycznej, np. doskonalenie procesu dydaktycznego poprzez np. oferowanie kursów i szkoleń podnoszących kompetencje kadry dydaktycznej oraz kadry wspomagającej proces dydaktyczny.

Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie prowadzi od wielu lat działania na rzecz zapewnienia najlepszej jakości kształcenia. W tym celu od 2012 roku realizowane są działania zgodne z założeniami Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Przeprowadzono przegląd realizowanych działań i wskazano najpilniejsze potrzeby związane z zapewnianiem jakości. Działania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

 1. Modernizacja systemu weryfikacji programu studiów.

W projekcie planuje się realizację szkoleń z zakresu osiągania i weryfikacji efektów uczenia się dla wszystkich dydaktyków – łącznie 3 grupy szkoleniowe (45 osób).

Po szkoleniach Uczelnia przeprowadzi weryfikację sylabusów w ramach zadań własnych.

Harmonogram zrealizowanych szkoleń

 1. Zmiany na poziomie oceny dydaktyki.

Obecnie prowadzona jest ocena dydaktyki przez studentów, natomiast z przeprowadzonych analiz wynika, iż niezbędne są modernizacje kwestionariuszy badań, zwiększenie częstotliwości badań (2 razy w semestrze), oraz wprowadzenie dodatkowej oceny ze strony wykładowcy. Zamiast jednej ścieżki oceny planuje się wprowadzenie kilku ścieżek oceny na różnych etapach realizacji przedmiotu.

 1. Działania rozwojowe dla wykładowców (szkolenia, wsparcie indywidualne):
 • Szkolenia - moduły podstawowe – realizowane dla wszystkich wykładowców biorących udział w projekcie – będą to 2 moduły szkoleń:
  1. autoprezentacja i wystąpienia publiczne
  2. metody aktywne

Harmonogram zrealizowanych szkoleń

 • Szkolenia - moduły dodatkowe – realizowane dla osób zainteresowanych:
  1. Generacja Z - czyli kim jest nasz student?
  2. Metodologia STEAM
  3. Design thinking
  4. Narzędzia pracy grupowej
  5. Narzędzia pracy zdalnej
  6. Grywalizacja/gamifikacja jako metoda nauczania
  7. Wykładowca jako moderator/facylitator
  8. Narzędzia cyfrowe przydatne w pracy wykładowcy
 • Wsparcie indywidualne – Uczelnia planuje zapewnić 45 godzin wsparcia indywidualnego w ramach projektu w postaci mentoringu (założono, iż 25 proc. wykładowców będzie zainteresowanych indywidualnym wsparciem w ramach zaplanowanych działań rozwojowych).

Zarządzenie Rektora nr 08/11/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji mentoringu w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczne uczelni”

 1. Wsparcie dla studentów szczególnie uzdolnionych

Zaplanowano realizację pilotażowego wsparcia dla studentów szczególnie uzdolnionych w postaci tutoringu (po 10 godzin na rok dla 10 osób). Celem działań jest wsparcie w rozwoju osób szczególnie uzdolnionych, dla których dotychczasowa oferta UTH była zbyt uboga. Wsparcie w projekcie ma na celu promowanie aktywnych postaw studentów, pobudzanie ich do samodzielnego, kreatywnego myślenia, twórczego ustosunkowania się do przekazywanych treści programowych poprzez udzielenie im wszechstronnej pomocy w poszerzaniu wiedzy i umiejętności dzięki realizacji tutoringu. niezależnie od poziomu, kierunku, formy i profilu kształcenia.

Zarządzenie Rektora nr 07/11/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji tutoringu w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczne uczelni”

 

Projekt „Doskonałość dydaktyczna uczelni” otrzymał dofinansowanie w kwocie: 155 509,40 zł.

Okres realizacji zadań w projekcie: do 30.09.2023 r.