Projekty realizowane

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa realizuje obecnie następujące projekty dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

 • Nowoczesny Inżynier Transportu - dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport
  8 maja 2017 roku Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej rozpoczyna rekrutację na studia I stopnia na zmodernizowanym przez pracodawców kierunku Transport. Kierunek został objęty projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

  Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów/ek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z naboru 2017/18 na kierunku Transport na Wydziale Inżynieryjnym Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. poprzez udoskonalenie i realizację dostosowanego i zmodernizowanego programu kształcenia na kierunku Transport zgodnie z zapotrzebowaniem i opiniami otoczenia społeczno-gospodarczego związanego z branżą transportową.

 • Poprawa jakości świadczenia usług w jednostkach służby zdrowia 
  Projekt to nowa oferta dla pracowników administracyjnych sektora ochrony zdrowia przygotowana wspólnie przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej oraz Centrum Skutecznego Działania.
  Celem projektu jest podniesienie kompetencji z obszaru zarządzania w sektorze zdrowia, wśród pracowników administracyjnych jednostek sektora służby zdrowia, kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, kadry medycznej posiadającej w zakresie obowiązków funkcje administracyjne oraz pracowników NFZ i jednostek założycielskich podmiotów leczniczych.

 • Staże praktyczną stroną wiedzy II dla studentów Wydziału Zarządzania i Logistyki z naboru 2016/2017. W ramach projektu studenci I stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne podniosą swoje kompetencje poprzez odbycie płatnych staży w firmach/instytucjach – zgodnych z profilem kształcenia na studiach.
 • Wykształcony inżynier-pewna praca
  Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 249 studentów Wydziału Inżynieryjnego na kierunkach Transport i Budownictwo UTH, poprzez udział w dodatkowych zajęciach realizowanych w formie projektowej, warsztaty, wizyty studyjne u pracodawców.

 • Aktywnie Buduj Kompetencje z UTH
  Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Uczelni Techniczno- Handlowej im. Heleny Chodkowskiej poprzez zapewnienie wysokiej, jakości wsparcia w zakresie poradnictwa zawodowego, zakładania własnej działalności gospodarczej oraz postaw przedsiębiorczych.

 • Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry naukowej Wydziału Inżynieryjnego Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
  Celem projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych przedstawicieli kadry dydaktycznej Wydziału Inżynieryjnego Uczelni Techniczno ‑ Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych ich wykorzystania w procesie kształcenia oraz zarządzania informacją.
 • Inżynier na stażu! 
  Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 44 studentów/ek studentów (4K/40M)studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Inżynieryjnym Kierunku Transport Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie po przez realizację wysokiej jakości programów stażowych krajowych w firmach/instytucjach zgodnych w profilem kształcenia na studiach technicznych.

 

Inne projekty realizowane przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej:

 • Studia podyplomowe Obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego
  Biuro Projektów stanowi wsparcie merytoryczne dla Centrum Studiów Podyplomowych UTH w obszarze studiów podyplomowych Obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Uczestnikami studiów są pracownicy instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, w szczególności we wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.