Przejdź do treści

Studenci

W programie Erasmus+ studenci UTH mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

 • wyjazd na część studiów – do zagranicznej uczelni partnerskiej UTH,
 • wyjazd na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub uczelni.

Aplikacja

Aby skorzystać z oferty programu Erasmus +  należy spełnić następujące kryteria formalne:

 • posiadanie statusu studenta UTH,
 • w momencie wyjazdu, posiadanie pełnej rejestracji na co najmniej drugi rok studiów
  pierwszego stopnia lub co najmniej pierwszy rok studiów drugiego stopnia, oraz zaliczone poprzednie semestry studiów,
 • (w trakcie trwania stypendium) nie przebywać na urlopie dziekańskim,
 • w przypadku wyjazdu na ostatni semestr studiów - zgoda Dziekana wydziału

 

Studenci ubiegający się o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus + zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów do Koordynatora Programu Erasmus+:

 • formularz zgłoszeniowy
 • zaświadczenie o średniej ocen za ostatni semestr/rok akademicki  (z Dziekanatu),
 • zaświadczenie lub certyfikat poświadczający znajomość języka obcego, w którym prowadzone będą zajęcia w uczelni partnerskiej

 

Kryteria kwalifikacji kandydatów

W procesie kwalifikacji Sudenta do wyjazdu E+, brane będą pod uwagę następujace kryteria:

 • średnia ocen za ostatni rok/semestr akademicki (nie niższa niż 3.5),
 • znajomość języka obcego na poziomie (co najmniej B1),
 • dotychczasowy udział w programie,
 • rok studiów,
 • motywacja, aktywność i osiągnięcia studenta na Uczelni;

 

Uznanie moilności

Zgodnie z regulaminem wyjazdów, efekty uczenia się zdobyte w okresie nauki za granicą będą w pełni uznane w UTH, zgodnie z porozumieniem o programie zajęćLA  i wykazem zaliczeń. Do uznania osiągnięć studenta w zagranicznej uczelni partnerskiej stosowane będą procedury określone dla Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).
Uznania okresów studiów odbytych w uczelni innej niż macierzysta, odbywa się na podstawie Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System), który jest systemem punktowym. Przyjęto zasadę, że nakład pracy studenta studiów w pełnym wymiarze (tj. studiów stacjonarnych) w ciągu jednego roku akademickiego odpowiada 60 punktom ECTS. Przeciętny nakład pracy studenta studiów stacjonarnych w krajach europejskich wynosi 1500-1800 godzin rocznie i w tych przypadkach jeden punkt oznacza około 25-30 godzin pracy.

Po zakończeniu mobilności uczelnia przyjmująca powinna wysłać studentowi oraz uczelni UTH „Wykaz zaliczeń” (tabela C z LA) w terminie uzgodnionym w umowie międzyinstytucjonalnej i nie później niż 5 tygodni od ogłoszenia wyników osiągniętych przez studenta w uczelnia przyjmującej. Może być ono dostarczone drogą elektroniczną lub w każdy inny sposób zapewniający dostęp do dokumentu studentowi i uczelni wysyłającej.  Informacje te powinny zawierać rzeczywiste daty rozpoczęcia i zakończenia programu kształcenia (mobilności).

 

Termin składania dokumentów:

 • do 10 kwietnia (w przypadku wyjazdu w semestrze zimowym lub zimowym i letnim),
 • do 31 października (w przypadku wyjazdu w semestrze letnim).
 • rekrutacja na praktyki odbywa się w sposób ciągły

 

UWAGA:

O specjalne stypendium mobilnościowe mogą ubiegać się studenci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (pobierający stypendium socjalne).  Prosimy o tym fakcie poinformować na etapie składania wniosku.

Green Travel

Beneficjentowi programu realizującemu podróż przy wykorzystaniu zrównoważonych/ekologicznych środków transportu przysługuje dofinansowanie. „Green travel” rozumiana jest jako podróż przy wykorzystaniu niskoemisyjnych środków transportu, takich jak pociąg, autobus czy carpooling (wspólna podróż studentów samochodem na tej samej trasie i w tym samym celu).  Zamiar odbycia takiej podróży należy zgłosić przed podpisaniem umowy finansowej.

 

Studentów UTH zainteresowanych wyjazdem E+ na studia lub w celu odbycia praktyk, zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem Erasmus+, który udzieli szczegółowych informacji na temat procedury aplikacyjnej.

Piotr Kaźmierczak
Koordynator Erasmus+

e-mail: piotr.kazmierczak@uth.edu.pl

 

Tabele aktualnych stawek dla wyjazdów dłutoerminowych.

Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od grupy, do której należy dany kraj i rodzaju wyjazdu.

Wyjazdy studentów na studia (SMS):

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna
stawka stypendium w €

Grupa 1. – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja oraz kraje partnerskie z regionu 14

520

Grupa 2. – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje partnerskie z regionu 5

520

Grupa 3. – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedoni Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia,Turcja, Węgry

450

 

Wyjazdy studentów na praktykę (SMP):

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna
stawka stypendium w €

Grupa 1. – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja oraz kraje partnerskie z regionu 14

670

Grupa 2. – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje partnerskie z regionu 5

670

Grupa 3. – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedoni Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia,Turcja, Węgry

600