Przejdź do treści

Studenci

W programie Erasmus+ studenci UTH mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

 • wyjazd na część studiów – do zagranicznej uczelni partnerskiej UTH,
 • wyjazd na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub uczelni.

Aplikacja

Aby skorzystać z oferty programu Erasmus +  należy spełnić następujące kryteria formalne:

 • posiadanie statusu studenta UTH,
 • w momencie wyjazdu, posiadanie pełnej rejestracji na co najmniej drugi rok studiów
  pierwszego stopnia lub pierwszy rok studiów drugiego stopnia,
 • (w trakcie trwania stypendium) nie przebywać na urlopie dziekańskim,
 • zgoda Dziekana wydziału - w przypadku wyjazdu na ostatni semestr studiów.

 

Studenci ubiegający się o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus + zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów do Koordynatora Programu Erasmus+:

 • formularz zgłoszeniowy,
 • zaświadczenie o średniej ocen za ostatni semestr/rok akademicki  (z Dziekanatu),
 • zaświadczenie lub certyfikat poświadczający znajomość języka obcego, w którym prowadzone będą zajęcia w uczelni partnerskiej
 • zgodę na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji do programu (RODO).

 

Kryteria kwalifikacji kandydatów:

 • pełna rejestracja na studia,
 • średnia ocen za ostatni rok/semestr akademicki nie niższa niż 3,5,
 • znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1,
 • dotychczasowy udział w programie,
 • rok studiów,
 • motywacja, aktywność i osiągnięcia studenta na Uczelni

 

Uznanie moilności

Zgodnie z regulaminem wyjazdów, efekty uczenia się zdobyte w okresie nauki za granicą będą w pełni uznane w UTH, zgodnie z porozumieniem o programie zajęćLA  i wykazem zaliczeń. Do uznania osiągnięć studenta w zagranicznej uczelni partnerskiej stosowane będą procedury określone dla Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).
Uznania okresów studiów odbytych w uczelni innej niż macierzysta, odbywa się na podstawie Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System), który jest systemem punktowym. Przyjęto zasadę, że nakład pracy studenta studiów w pełnym wymiarze (tj. studiów stacjonarnych) w ciągu jednego roku akademickiego odpowiada 60 punktom ECTS. Przeciętny nakład pracy studenta studiów stacjonarnych w krajach europejskich wynosi 1500-1800 godzin rocznie i w tych przypadkach jeden punkt oznacza około 25-30 godzin pracy.

Po zakończeniu mobilności uczelnia przyjmująca powinna wysłać studentowi oraz uczelni UTH „Wykaz zaliczeń” (tabela C z LA) w terminie uzgodnionym w umowie międzyinstytucjonalnej i nie później niż 5 tygodni od ogłoszenia wyników osiągniętych przez studenta w uczelnia przyjmującej. Może być ono dostarczone drogą elektroniczną lub w każdy inny sposób zapewniający dostęp do dokumentu studentowi i uczelni wysyłającej.  Informacje te powinny zawierać rzeczywiste daty rozpoczęcia i zakończenia programu kształcenia (mobilności).

 

Termin składania dokumentów:

 • do 15 kwietnia (w przypadku wyjazdu w semestrze zimowym lub zimowym i letnim),
 • do 15 listopada (w przypadku wyjazdu w semestrze letnim).

Ważne daty:

 • rekrutacja na praktyki odbywa się w sposób ciągły
 • chcąc ubiegać się o wyjazd E+ w roku semestrze letnim 2021-22, należy złożyć swój wniosek przed zakończeniem pierwszego etapu rekrutacji czyli do 15.11.2021.

 

UWAGA:

O specjalne stypendium mobilnościowe mogą ubiegać się studenci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (pobierający stypendium socjalne).

 

Studentów UTH zainteresowanych wyjazdem E+ na studia lub w celu odbycia praktyk, zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem Erasmus+, który udzieli szczegółowych informacji na temat procedury aplikacyjnej.

Piotr Kaźmierczak
Koordynator Erasmus+

tel: +48 22 262 88 28
e-mail: piotr.kazmierczak@uth.edu.pl

 

Tabele aktualnych stawek:

Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od grupy, do której należy dany kraj i rodzaju wyjazdu.

Wyjazdy studentów na studia (SMS):

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna
stawka stypendium w €

Grupa 1. – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

520

Grupa 2. – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

500

Grupa 3. – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia,Turcja, Węgry

450

 

Wyjazdy studentów na praktykę (SMP):

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna
stawka stypendium w €

Grupa 1. – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

620

Grupa 2. – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

600

Grupa 3. – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia,Turcja, Węgry

550