Przejdź do treści

Studenci

W programie Erasmus+ studenci UTH mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

 • wyjazd na część studiów – do zagranicznej uczelni partnerskiej UTH,
 • wyjazd na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub uczelni.

Aplikacja

Aby skorzystać z oferty programu Erasmus +  należy spełnić następujące kryteria formalne:

 • posiadanie statusu studenta UTH,
 • w momencie wyjazdu, posiadanie pełnej rejestracji na co najmniej drugi rok studiów
  pierwszego stopnia lub co najmniej pierwszy rok studiów drugiego stopnia, oraz zaliczone poprzednie semestry studiów,
 • (w trakcie trwania stypendium) nie przebywać na urlopie dziekańskim,
 • w przypadku wyjazdu na ostatni semestr studiów - zgoda Dziekana wydziału

 

Studenci ubiegający się o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus + zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów do Koordynatora Programu Erasmus+:

 • formularz zgłoszeniowy
 • zaświadczenie o średniej ocen za ostatni semestr/rok akademicki  (z Dziekanatu),
 • zaświadczenie lub certyfikat poświadczający znajomość języka obcego, w którym prowadzone będą zajęcia w uczelni partnerskiej

 

Kryteria kwalifikacji kandydatów

W procesie kwalifikacji Sudenta do wyjazdu E+, brane będą pod uwagę następujace kryteria:

 • średnia ocen za ostatni rok/semestr akademicki (nie niższa niż 3.5),
 • znajomość języka obcego na poziomie (co najmniej B1),
 • dotychczasowy udział w programie,
 • rok studiów,
 • motywacja, aktywność i osiągnięcia studenta na Uczelni;

 

Uznanie moilności

Zgodnie z regulaminem wyjazdów, efekty uczenia się zdobyte w okresie nauki za granicą będą w pełni uznane w UTH, zgodnie z porozumieniem o programie zajęćLA  i wykazem zaliczeń. Do uznania osiągnięć studenta w zagranicznej uczelni partnerskiej stosowane będą procedury określone dla Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).
Uznania okresów studiów odbytych w uczelni innej niż macierzysta, odbywa się na podstawie Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System), który jest systemem punktowym. Przyjęto zasadę, że nakład pracy studenta studiów w pełnym wymiarze (tj. studiów stacjonarnych) w ciągu jednego roku akademickiego odpowiada 60 punktom ECTS. Przeciętny nakład pracy studenta studiów stacjonarnych w krajach europejskich wynosi 1500-1800 godzin rocznie i w tych przypadkach jeden punkt oznacza około 25-30 godzin pracy.

Po zakończeniu mobilności uczelnia przyjmująca powinna wysłać studentowi oraz uczelni UTH „Wykaz zaliczeń” (tabela C z LA) w terminie uzgodnionym w umowie międzyinstytucjonalnej i nie później niż 5 tygodni od ogłoszenia wyników osiągniętych przez studenta w uczelnia przyjmującej. Może być ono dostarczone drogą elektroniczną lub w każdy inny sposób zapewniający dostęp do dokumentu studentowi i uczelni wysyłającej.  Informacje te powinny zawierać rzeczywiste daty rozpoczęcia i zakończenia programu kształcenia (mobilności).

 

Termin składania dokumentów:

 • do 10 kwietnia (w przypadku wyjazdu w semestrze zimowym lub zimowym i letnim),
 • do 31 października (w przypadku wyjazdu w semestrze letnim).
 • rekrutacja na praktyki odbywa się w sposób ciągły

 

UWAGA:

O specjalne stypendium mobilnościowe mogą ubiegać się studenci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (pobierający stypendium socjalne).  Prosimy o tym fakcie poinformować na etapie składania wniosku.

Green Travel

Beneficjentowi programu realizującemu podróż przy wykorzystaniu zrównoważonych/ekologicznych środków transportu przysługuje dofinansowanie. „Green travel” rozumiana jest jako podróż przy wykorzystaniu niskoemisyjnych środków transportu, takich jak pociąg, autobus czy carpooling (wspólna podróż studentów samochodem na tej samej trasie i w tym samym celu).  Zamiar odbycia takiej podróży należy zgłosić przed podpisaniem umowy finansowej.

 

Studentów UTH zainteresowanych wyjazdem E+ na studia lub w celu odbycia praktyk, zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem Erasmus+, który udzieli szczegółowych informacji na temat procedury aplikacyjnej.

Piotr Kaźmierczak
Koordynator Erasmus+

e-mail: piotr.kazmierczak@uth.edu.pl

 

Praktyki/Staże

 

Decydując się na odbycie praktyki lub stażu za granicą, jako student lub niedawny absolwent UTH, otrzymujesz wiele korzyści:

 • dofinansowanie z programu Erasmus+
 • nabycie umiejętności wysoko cenionych przez przyszłych pracodawców
 • poprawa umiejętności językowych i interpersonalnych oraz umiejętności pracy w zespole międzykulturowym
 • poznanie ciekawych osób i miejsc

 

  • Czym różnią się praktyki od studiów w ramach programu Erasmus+?
  • W jakich instytucjach można odbywać praktyki?
  • Do jakich krajów można wyjechać na praktyki Erasmus+?
  • Jak wygląda procedura rekrutacji i wyjazdu na praktyki Erasmus+?
  • Gdzie szukać praktyk Erasmus+?

 

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie poniżej:

 

Czym różnią się praktyki od studiów w ramach programu Erasmus+?

Każdy student może spędzić za granicą łącznie 12 miesięcy na jednym cyklu studiów (na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich), wykorzystując je dowolnie na studia i praktyki. Przykładowo można wyjechać na 10 miesięcy na studia, a później na 2 miesiące na praktyki lub 3 razy wyjechać na 3 miesięczne praktyki (np. co lato). Wyjazd musi trwać minimum 2 miesiące.

W przeciwieństwie do wymiany studenckiej, gdzie lista dostępnych uczelni jest podana z góry, student zainteresowany praktykami sam znajduje firmę, w której chce pracować. Musi się z nią skontaktować, zapytać o możliwości odbycia stażu w ramach praktyk Erasmus+ (i o kwestie związane z podpisywaniem wymaganych dokumentów).

W jakich instytucjach można odbywać praktyki?

Praktyki lub staż w ramach programu Erasmus+ można odbyć w firmach, placówkach naukowo-badawczych, organizacjach non-profit, na uczelniach (np. przy projekcie lub w laboratorium), w jednostkach administracji państwowych czy w innych instytucjach takich jak szpitale, biblioteki, muzea itp. Praktyk nie można odbyć w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami i w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

Instytucja, w której będą odbywać się praktyki, musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Do jakich krajów można wyjechać na praktyki Erasmus+?

Możemy jechać do 27 krajów Unii Europejskiej, do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz do Macedonii Północnej, Serbii i Turcji.

Jak wygląda procedura rekrutacji i wyjazdu na praktyki Erasmus+?

Nabór kandydatów UTH na praktyki i staże odbywa się w sposób ciągły. należy zgłosić chęć udziału do Biura Współpracy Zagranicznej

 1. następnie student znajduje firmę, w której chce odbyć praktykę oraz nawiązuje z nią kontakt,
 2. jeżeli firma zaoferuje praktyki, to należy ustalić szczegóły wyjazdu (daty, obowiązki, liczbę godzin pracy itp.),
 3. kolejnym krokiem jest kontakt BWZ w celu wypełnienia odpowiednich dokumentów,
 4. po podpisaniu porozumienia o praktyki przez trzy strony - studenta, uczelnię i instytucję przyjmującą oraz innych wymaganych dokumentów, student podpisuje umowę wyjazdową, w której określone są wszystkie szczegóły.

Jakie kryteria brane są pod uwagę przy rekrutacji?

Podstawowym kryterium jest znajomość języka, w którym student będzie odbywał praktykę lub też języka wymaganego przez instytucję przyjmującą. Dodatkowe kryteria to motywację studenta, aktywność na uczelni i średnia ocen. Jako że nabór chętnych prowadzony jest w sposób ciągły, liczy się również kolejność zgłoszeń.

Praktyki obowiązkowe a praktyki dodatkowe

Na praktyki w ramach programu Erasmus+ można w wielu przypadkach wyjechać zarówno na praktyki obowiązkowe, czyli określone programem studiów i odpowiednimi punktami ECTS, wpisane w siatkę przedmiotów na stronie uczelni, jak i na praktyki dodatkowe, czyli dodatkowy wyjazd zagraniczny rozwijający umiejętności studenta. Odbycie obowiązkowych praktyk studenckich w firmie polskiej, nie wyklucza studenta z rekrutacji na praktyki Erasmus+.

Gdzie szukać praktyk Erasmus+

Jest wiele stron internetowych, na których można znaleźć praktyki zagraniczne, jednak najlepszym sposobem jest bezpośredni kontakt z firmami - szukanie firm w regionie Europy, który nas interesuje i kontakt mailowy z firmami z odpowiednich sektorów, odpowiadających dziedzinie studiów studenta. Wtedy student wysyła maile do firm, załączając swoje CV i pytając, czy firma szuka praktykantów. Przykładowe maile do firm można znaleźć na grupie FB Studenckie wyjazdy z Erasmus+.

Praktyki można znaleźć także na:

 

 Warto pamiętać też, że uczelniane biura karier prowadzi konsultacje dotyczące CV dla wszystkich studentów danej uczelni.

Użyteczne linki:

W razie pytań lub chęci udziału, zapraszam do kontaktu.

Piotr Kaźmierczak,   piotr.kazmierczak@uth.edu.pl

 

Tabele aktualnych stawek dla wyjazdów dłutoerminowych.

Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od grupy, do której należy dany kraj i rodzaju wyjazdu.

Wyjazdy studentów na studia (SMS):

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna
stawka stypendium w €

Grupa 1. – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja oraz kraje partnerskie z regionu 14

520

Grupa 2. – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje partnerskie z regionu 5

520

Grupa 3. – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedoni Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia,Turcja, Węgry

450

 

Wyjazdy studentów na praktykę (SMP):

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna
stawka stypendium w €

Grupa 1. – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja oraz kraje partnerskie z regionu 14

670

Grupa 2. – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje partnerskie z regionu 5

670

Grupa 3. – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedoni Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia,Turcja, Węgry

600