Przejdź do treści

Pracownicy

Wyjazdy pracowników (ST) w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw (STA) oraz wyjazdy pracowników celach szkoleniowych (STT):

  • Wyjazdy oferowane w ramach programu Erasmus+ są wyśmienitą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kwalifikacji i umiejętności. Ponadto dają możliwość nawiązania nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym.
  • Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus ma charakter dofinansowania. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego

Zgodnie z regulaminem wyjazdów pracowników i studentów UTH, obowiązują następujące zasady kwalifikacji na wyjazd z programu Erasmus+:

  • Nauczyciele akademiccy lub inne osoby prowadzące zajęcia w UTH mogą korzystać z programu w celu prowadzenie zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej. Przed wyjazdem nauczyciela do uczelni partnerskiej powinno być uzgodnione pomiędzy stronami porozumienie o mobilności, przygotowane wspólne z uczelnią partnerską. Dokument ten stanowi podstawę zakwalifikowania nauczyciela do wyjazdu.
  • Minimalny wymiar mobilności to 8 godzin dydaktycznych. Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej nie może trwać krócej niż 2 dni robocze (5 dni w przypadku wyjazdu do kraju partnerskiego). Maksymalny czas trwania wyjazdu to 2 miesiące.
  • Celem wyjazdów pracowników UTH na szkolenia do uczelni lub instytucji partnerskich jest podniesienie posiadanych kwalifikacji, zdobycie umiejętności i wiedzy oraz wymiana dobrych praktyk z pracownikami uczelni lub instytucji partnerskich. Przed wyjazdem pracownika do uczelni lub instytucji partnerskiej powinien być ustalony pomiędzy stronami program pobytu, tzw. indywidualny program szkolenia (porozumienie o mobilności). Program ten stanowi podstawę zakwalifikowania pracownika do wyjazdu.
  • Pobyt pracownika w instytucji partnerskiej nie może trwać krócej niż 2 dni robocze. Maksymalny czas trwania wyjazdu to 2 miesiące (w przypadku kraju partnerskiego od 5 dni do 2 miesięcy).
  • W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przewyższa liczbę dostępnych miejsc, stosowane będą następujące preferencje:

- pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,

- pracownicy młodsi stażem,

- pracownicy wyjeżdżający po raz pierwszy,

- pracownicy wyjeżdżający w celu podnoszenia kompetencji cyfrowych i dydaktycznych,

  • Ostateczną decyzję o wyjeździe pracownika podejmuje Rektor UTH.
  • Rekrutacja na wyjazdy pracownicze odbywa się w sposób ciągły

 

Aplikacja

Pracowników UTH zainteresowanych wyjazdem E+, zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem Erasmus+, który udzieli szczegółowych informacji na temat procedury aplikacyjnej.

Piotr Kaźmierczak
Koordynator Erasmus+


e-mail: piotr.kazmierczak@uth.edu.pl


Tabela aktualnych stawek:

Kraje należące do danej grupy

Dzienna stawka
stypendium w €
przy wyjazdach
trwających nie
dłużej niż 14 dni

Dzienna stawka
stypendium w €
przy wyjazdach
przekraczających
14 dni*

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

180

126

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160

112

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia,Turcja, Węgry

140

98

 

*W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni.

Ryczałt na koszty podróży – dotyczy tylko wyjazdów pracowników:

W ramach przyznanego przez NA dofinansowania Beneficjent będzie mógł wypłacać pracownikom ryczałt na koszty podróży. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym (pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony). Do obliczenia odległości Beneficjent jest zobowiązany stosować kalkulator odległości opracowany przez KE i udostępniony na stronie programu Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

 

Odległość

Kwota

od 10 do 99 km:

23 € na uczestnika

od 100 do 499 km:

180 € na uczestnika

od 500 do 1 999 km:

275 € na uczestnika

od 2 000 do 2 999 km:

360 € na uczestnika

od 3 000 do 3 999 km:

530 € na uczestnika

od 4 000 do 7 999 km:

820 € na uczestnika

8 000 km lub więcej:

1500 € na uczestnika

 

Stawki te ulegają zwiększeniu w przypadku wyboru podróży ekologicznymi środkami transportu.