Przedsiębiorstwo Przyszłości

KWARTALNIK
ISSN
2080-8461
ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Andrzej Wilk
SEKRETARZ REDAKCJI: Joanna Paszkowska
 

dr hab. Jerzy Telep, prof. UTH
REDAKTOR NACZELNY:
dr hab. Jerzy Telep, prof. UTH

RADA REDAKCYJNA:

 • Stanisław Borkowski (Politechnika Częstochowska, prof. dr hab. inż.)
 • Zbigniew Czajkiewicz (Univeristy of Houston – Clear Lake, USA, prof)
 • Wiesław Czyżowicz (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, dr. hab., prof.)
 • Gazizullin Nail F. Gazizullin (Petersburski Uniwersytet Państwowy, prof. dr)
 • Janusz Gołębiowski (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, prof. zw. dr hab.)
 • Ryszard Grosset (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, prof., dr inż.)
 • Wiesław M. Grudzewski (Członek – korespondent PAN, prof. zw. dr inż.)
 • Waldemar Karwowski (University of Central Florida, prof. dr hab. inż.)
 • Jan Klimek (SGH Warszawa, dr hab., prof.)
 • Alicja Kornasiewicz (Morgan Stanley – Investment Banking Division Warsaw, dr)
 • Bolesław Rafał Kuc (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, prof. zw. dr hab.)
 • Alberto Lozano (Uniwersytet Szczeciński, prof. dr hab. inż.)
 • Barbara Mazur (Politechnika Białostocka, dr hab., prof.)
 • Władysław Miś (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, dr hab., prof.)
 • Joanna Moczydłowska (Politechnika Białostocka, dr hab., prof.)
 • Iwona Przychocka (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, dr, prof.)
 • Agnieszka Sitko-Lutek (UMCS, dr hab., prof.)
 • Aleksandr A. Stepanov (Moskiewska Państwowa Akademia Administracji Biznesowej, prof. dr hab.)
 • Zbigniew Ścibiorek (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu)
 • Stanisław Tkaczyk (Politechnika Warszawska, prof. dr hab.)
 • Hoang Tien Nguyen (Nguyen Tat Thanh University in HCM city, Vietnam, dr)
 • Elżbieta Weiss (Uniwersytet w Opolu, dr hab., prof.)
 • Andrzej Wilk (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, dr inż.)
 • Ewa Wojtowicz (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, dr, prof.)
 • Andrey Zagorski (Moskiewski Państwowy Uniwersytet Stosunków Międzynarodowych –MGIMO, prof. dr)

W razie potrzeby, w odniesieniu do poszczególnych publikacji, redakcja zleca wykonanie recenzji wybitnym specjalistom w kraju lub z zagranicy, naukowcom lub praktykom spoza wymienionej listy, znawcom dziedziny, której dotyczy recenzowany artykuł.

WYDAWCA
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa

tel.: (22) 262 88 00

REDAKCJA
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa

tel.: (22) 262 88 26
e-mail: wydawnictwo@uth.edu.pl

 

Warunki przyjmowania tekstów

Lista recenzentów

 

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach „Przedsiębiorstwo Przyszłości” uzyskało 7 pkt.

W procesie ewaluacji ICI Journals Master List 2014 czasopismo uzyskało wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 32,37 pkt (wartość znormalizowana wskaźnika ICV wynosi 3,56 pkt).