Przejdź do treści

Procedura recenzyjna

  1. Tekst utworu podlega dwóm recenzjom wydawniczym przeprowadzonym przez recenzentów wskazywanych przez wydawnictwo. Przynajmniej jedna recenzja powinna być wydana przez pracownika naukowego zatrudnionego w innym ośrodku naukowym niż ten, z którego pochodzi autor.
  2. Recenzent sporządza recenzję w terminie ustalonym z redakcją.
  3. Recenzja powinna zawierać ocenę wartości merytorycznej utworu, zasadności jego opublikowania w postaci książki oraz wskazywać na ewentualne usterki merytoryczne bądź braki w treści utworu. Wydawnictwo rekomenduje wykorzystanie formularza recenzji.
  4. Merytoryczne uwagi recenzentów przekazywane są autorowi, który w terminie ustalonym z redakcją przekazuje poprawiony utwór.