Przejdź do treści

Wydawnictwo

Wydawnictwo Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej funkcjonuje od 1993 roku. Publikuje i rozpowszechnia monografie, skrypty oraz inne materiały naukowe i dydaktyczne niezbędne w nauczaniu i rozwoju naukowym uczelni. Większość publikacji dotyczy zarządzania, bezpieczeństwa, marketingu, finansów, bankowości, rachunkowości, politologii, polityki i integracji europejskiej oraz logistyki. Działalność wydawnicza jest ściśle skorelowana z tematami prac badawczych pracowników naukowych i prac dyplomowych studentów. Staraniem wydawnictwa od 2009 roku ukazuje się kwartalnik „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, zawierający artykuły pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, a także innych ośrodków akademickich i praktyków. Odbiorcami książek i czasopisma są uczelnie publiczne i niepubliczne, instytucje naukowe, studenci i praktycy. Dostępne są one w ponad 50 bibliotekach oraz ośrodkach akademickich na terenie całego kraju.

Informacje dla autorów

  1. Propozycje wydawnicze autorzy składają bezpośrednio w wydawnictwie lub przesyłają pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@uth.edu.pl, podając pełny tytuł, spis treści, krótki opis odbiorców publikacji.
  2. Artykuły proponowane do publikacji w Przedsiębiorstwie Przyszłości powinny być przesyłane bezpośrednio na adres e-mail: przedsiebiorstwo.przyszlosci@uth.edu.pl
  3. Autorzy podają swoje stopnie i tytuły naukowe, afiliację, numer ORCID oraz – do wiadomości Redakcji – dane teleadresowe i e-mail.
  4. O przyjęciu propozycji wydawniczej do planu decyduje kolegium wydawnicze, biorąc pod uwagę profil uczelni, temat pracy, oryginalność, przewidywane oddziaływanie na rozwój nauki oraz przydatność dla odbiorców (przedstawicieli nauki i studentów).
  5. Autorzy przekazują utwory oryginalne, które nie mogą stanowić w żadnej części plagiatu.
  6. Po przyjęciu propozycji wydawniczej do planu autorzy przekazują kompletne utwory (tekst utworu, spis treści, streszczenie, słowa kluczowe) opracowane zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi (link) w terminie ustalonym z redakcją.
  7. Prace zbiorowe powinny mieć oznaczone autorstwo poszczególnych części.
  8. Autorzy akceptują obowiązujące w wydawnictwie Zasady etyki publikacyjnej (link) oraz Procedurę recenzyjną (link).
  9. Kwestie prawnoautorskie, odpłatności za wydanie utworu oraz wynagrodzenia autora określane są w odrębnej umowie.

Kontakt

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
ul. Jutrzenki 135
02-231 Warszawa

Wydawnictwo – p. 8

tel.: (22) 262 88 45

e-mail: wydawnictwo@uth.edu.pl

Wybrane publikacje naukowe

K. Huczek, M. Ścigała, J. Żylińska, K. Gawkowski, P. Przybylski (red.)

Współczesne problemy prawa, zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii

2023 Spis treści
S. Korycki, S. Krysiński (red.)

Studenckie prace naukowe. Wydział Zamiejscowy w Płońsku

2023 Spis treści
J. Żylińska (red.)

Studenckie prace naukowe

2023 Spis treści
S. Korycki, S. Krysiński (red.)

Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu płońskiego. Teoria i praktyka

2023 Spis treści
R. Polak (red.)

Współczesne bezpieczeństwo Polski. Aspekty ekonomii i zarządzania

2023 Spis treści
J. Żylińska, J. Telep (red.)

Współczesne wyzwania zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii

2022 Spis treści
B. Dominiak, K. Gawkowski, Z. Wasielewski

Cyfrowe miasto – bezpieczna czy niebezpieczna przyszłość?

2022 Spis treści
Ł. Furman (red.)

Działalność gospodarcza w dobie pandemii COVID-19

2022 Spis treści
L. Milewski (red.)

Studenckie prace naukowe. Wydział Inżynieryjny

2022 Spis treści
A. Wikarczyk (red.)

Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie - zagadnienia wybrane

2022 Spis treści
R. Runiewicz

Bezpieczeństwo państw bałtyckich a Rosja

2022 Spis treści
S. Korycki, S. Krysiński (red.)

Studenckie prace naukowe. Wydział Zamiejscowy w Płońsku

2022 Spis treści
A. Stepanov (red.)

Problems of managing sustainable innovation development of enterprises in the information and digital economy

2021 Spis treści
S. Korycki, S. Krysiński (red.) Studenckie prace naukowe. Wydział Zamiejscowy w Płońsku 2021 Spis treści
D. i J. Telep Terroryzm - źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym 2019 Pełny tekst
R. Runiewicz, J. Żylińska, M. Szczerbak, I. Przychocka, K. Gawkowski (red.) Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa 2019 Spis treści
J. Żylińska, I. Przychocka (red.) Nauki społeczne i ekonomiczne – węzłowe zagadnienia 2018 Spis treści
J. Żylińska, I. Przychocka, A. Wikarczyk, K. Gawkowski (red.) Studenckie prace naukowe 2018 Spis treści
G.K. Krzeszowski Etyka w skarbowości. Człowiek i podatki na przestrzeni dziejów 2017 Spis treści
J. Żylińska, I. Przychocka, A. Wikarczyk (red.) Studenckie prace naukowe 2017 Spis treści
J. Żylińska, I. Przychocka, M. Filipowska-Tuthill (red.) Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych 2016 Spis treści
J. Jurczak (red.) Zarządzanie ryzykiem w biznesie – inteligentne narzędzia 2016 Spis treści
J. Żylińska, M. Filipowska-Tuthill (red.) Realizacja zasady kontradyktoryjności w polskim procesie karnym – wybrane zagadnienia 2015 Spis treści
J. Żylińska, M. Anszczak (red.) Studenckie prace naukowe – bezpieczeństwo i prawo 2015 Spis treści
J. Sierak (red.) Studenckie prace naukowe 2013 Spis treści