Przejdź do treści

Wydawnictwo

Wydawnictwo Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej funkcjonuje od 1993 roku. Publikuje i rozpowszechnia monografie, skrypty oraz inne materiały naukowe i dydaktyczne niezbędne w nauczaniu i rozwoju naukowym uczelni. Większość publikacji dotyczy zarządzania, bezpieczeństwa, marketingu, finansów, bankowości, rachunkowości, politologii, polityki i integracji europejskiej oraz logistyki. Działalność wydawnicza jest ściśle skorelowana z tematami prac badawczych pracowników naukowych i prac dyplomowych studentów. Staraniem wydawnictwa od 2009 roku ukazuje się kwartalnik „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, zawierający artykuły pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, a także innych ośrodków akademickich i praktyków. Odbiorcami książek i czasopisma są uczelnie publiczne i niepubliczne, instytucje naukowe, studenci i praktycy. Dostępne są one w ponad 50 bibliotekach oraz ośrodkach akademickich na terenie całego kraju.

Informacje dla autorów

  1. Propozycje wydawnicze autorzy składają bezpośrednio w wydawnictwie lub przesyłają pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@uth.edu.pl, podając pełny tytuł, spis treści, krótki opis odbiorców publikacji.
  2. Autorzy podają swoje stopnie i tytuły naukowe, afiliację, numer ORCID oraz – do wiadomości Redakcji – dane teleadresowe i e-mail.
  3. O przyjęciu propozycji wydawniczej do planu decyduje kolegium wydawnicze, biorąc pod uwagę profil uczelni, temat pracy, oryginalność, przewidywane oddziaływanie na rozwój nauki oraz przydatność dla odbiorców (przedstawicieli nauki i studentów).
  4. Autorzy przekazują utwory oryginalne, które nie mogą stanowić w żadnej części plagiatu.
  5. Po przyjęciu propozycji wydawniczej do planu autorzy przekazują kompletne utwory (tekst utworu, spis treści, streszczenie, słowa kluczowe) w terminie ustalonym z redakcją.
  6. Prace zbiorowe powinny mieć oznaczone autorstwo poszczególnych części.
  7. Autorzy akceptują obowiązujące w wydawnictwie Zasady etyki publikacyjnej (link) oraz Procedurę recenzyjną (link).
  8. Kwestie prawnoautorskie, odpłatności za wydanie utworu oraz wynagrodzenia autora określane są w odrębnej umowie.

Kontakt

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
ul. Jutrzenki 135
02-231 Warszawa

Wydawnictwo – p. 8

tel.: (22) 26-28-826

e-mail: joanna.paszkowska@uth.edu.pl

Wybrane publikacje naukowe

S. Korycki, S. Krysiński Studenckie prace naukowe. Wydział Zamiejscowy w Płońsku 2021 Spis treści
D. i J. Telep Terroryzm - źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym 2019 Pełny tekst
R. Runiewicz, J. Żylińska, M. Szczerbak, I. Przychocka, K. Gawkowski (red.) Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa 2019 Spis treści
J. Żylińska, I. Przychocka (red.) Nauki społeczne i ekonomiczne – węzłowe zagadnienia 2018 Spis treści
J. Żylińska, I. Przychocka, A. Wikarczyk, K. Gawkowski (red.) Studenckie prace naukowe 2018 Spis treści
G.K. Krzeszowski Etyka w skarbowości. Człowiek i podatki na przestrzeni dziejów 2017 Spis treści
J. Żylińska, I. Przychocka, A. Wikarczyk (red.) Studenckie prace naukowe 2017 Spis treści
J. Żylińska, I. Przychocka, M. Filipowska-Tuthill (red.) Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych 2016 Spis treści
J. Jurczak (red.) Zarządzanie ryzykiem w biznesie – inteligentne narzędzia 2016 Spis treści
J. Żylińska, M. Filipowska-Tuthill (red.) Realizacja zasady kontradyktoryjności w polskim procesie karnym – wybrane zagadnienia 2015 Spis treści
J. Żylińska, M. Anszczak (red.) Studenckie prace naukowe – bezpieczeństwo i prawo 2015 Spis treści
J. Sierak (red.) Studenckie prace naukowe 2013 Spis treści