Przejdź do treści

Poczucie bezpieczeństwa Polaków w 25 rocznicę wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do NATO i 20 rocznicę wejścia RP do UE

Rok 1989 był dla Polski przełomowy. Ta data otworzyła drzwi do nowych dróg zapewniania bezpieczeństwa państwa, a także poprawy standardu życia obywateli. Perspektywa wstąpienia Polski w struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej stały się drogowskazami podejmowanych działań na arenie międzynarodowej oraz priorytetami polityki zagranicznej demokratycznej Polski.

Wstąpienie Polski w struktury NATO stało się faktem w 1999 roku. Międzynarodowy sojusz wojskowy zrzeszający wiele państw Zachodu jest gwarantem bezpieczeństwa militarnego m. in. poprzez zobowiązanie wszystkich stron do podjęcia stosownych działań na wypadek ataku militarnego na terytorium którejkolwiek z nich. Uczestnictwo w natowskim systemie zbiorowej obrony i odpowiedzialności w przypadku incydentów i konfliktów zbrojnych zwiększa poczucie bezpieczeństwa Polaków.

Sprawia, że troska o Polskę staje się elementem bonum commune zjednoczonego Zachodu. Jest to istotne również z punktu widzenia położenia geopolitycznego i geostrategicznego Polski. Doświadczenia ostatnich lat związane z wojną na terytorium Ukrainy pokazują, że przynależność do sojuszu jest faktycznym, a nie tylko potencjalnym gwarantem ładu, stabilności i spokoju, czego dowodem jest aspiracja wstąpienia w struktury NATO przez Finlandię i Szwecję.

Istotą Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie tylko zdolność do kolektywnej obrony, ale również podejmowanie współpracy na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa. 25 lat członkostwa Polski w strukturach NATO staje się doskonałą okazją do oceny dotychczasowej współpracy oraz wskazania perspektyw rozwojowych sojuszu.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku miało kluczowe znaczenie nie tylko dla wzmocnienia pozycji państwa na arenie międzynarodowej, ale także dla codziennego życia Polaków.

Członkostwo w Unii Europejskiej i następnie strefie Schengen spowodowało, że przekraczanie granic zjednoczonej Europy stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek. Obecność Polski w strukturach europejskich to także swoboda przepływu kapitału czy usług. Bezsprzeczną korzyścią jest również otwarcie rynku pracy i podejmowanie zatrudnienia bez konieczności uzyskania wiz czy innych wymaganych prawem dokumentów, co jest kluczowe w zapewnianiu bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego. Unia Europejska oznacza również dostęp do szkolnictwa wyższego w innych krajach Wspólnoty, fundusze wspierające rozwój rolnictwa i przemysłu oraz wzrost eksportu towarów i usług na rynek europejski.

Droga do Unii Europejskiej wymagała podjęcia szeregu zmian instytucjonalnych pozwalających na zwiększenie konkurencyjności rynku i ograniczenie państwowych monopoli, a także wiązała się z poprawą jakości funkcjonowania instytucji publicznych.  

Dwudziesta rocznica podpisania Traktatu Akcesyjnego w Atenach staje się przyczynkiem do dyskusji na temat istoty funkcjonowania i przyszłości Unii Europejskiej, ale jest również okazją do podsumowania dotychczasowych działań integrujących Europę „zjednoczoną w różnorodności”.

Program badawczo-naukowy (proponowane obszary):

Bezpieczeństwo międzynarodowe:
 • Doświadczenia wynikające z udziału Rzeczypospolitej Polskiej w sojuszu NATO. 25 lat pracy na rzecz wspólnego bezpieczeństwa,
 • Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Fikcja czy wyjście naprzeciw rzeczywistym potrzebom,
 • Sytuacja polityczna w RP i jej wpływ na obraz RP w środowisku międzynarodowym
 • Polska w obliczu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainie,
 • Nowoczesne technologie – domena cyber, SI – wpływ na bezpieczeństwo, świadomość obywateli i umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii i instytucji, wykluczenie cyfrowe obywateli RP,
 • Bezpieczeństwo Polski i świata w ujęciu post-covidowym.
Bezpieczeństwo wewnętrzne:
 • Bezpieczeństwo narodowe RP w roku 2023,
 • Wpływ obecności RP w NATO i UE na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa,
 • Instytucje bezpieczeństwa państwa – realny wpływ ich działalności na poczucie bezpieczeństwa obywateli RP,
 • Rozbudowa struktur oraz modernizacja Sił Zbrojnych RP a rzeczywiste wymagania bezpieczeństwa narodowego,
 • Skuteczność funkcjonowania Sił Zbrojnych RP w obliczu zagrożeń w lokalnym i globalnym środowisku międzynarodowym,
 • Współpraca międzynarodowa Rzeczypospolitej Polskiej prowadząca ku polepszeniu, poprawie efektywności bezpieczeństwa wewnętrznego instytucji państwowych.
Bezpieczeństwo społeczno-gospodarcze:
 • „Strach przed przestępczością” – represyjny model prawa karnego w Polsce a poczucie bezpieczeństwa społecznego,
 • Polityka migracyjna Rzeczpospolitej Polskiej – fakty a założenia strategiczne i polityczne,
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne RP w 2023 roku – przeszłość, teraźniejszość, wyzwania,
 • Bezpieczeństwo społeczne RP w 2023 roku – przeszłość, teraźniejszość, wyzwania,
 • Inflacja i programy socjalne rządu – wpływ na poczucie bezpieczeństwa finansowego polskich rodzin,
 • System azylowy UE – doświadczenia i perspektywy,
 • Cudzoziemcy a humanitaryzm w XXI wieku – fakt czy mit?
 • Zabezpieczenie potrzeb medycznych uchodźców w warunkach masowej migracji,
 • Zwalczanie transgranicznych zagrożeń - zapobieganie, gotowość i reagowanie,
 • Pomoc ludności ukraińskiej w obliczu wojny za wschodnią granicą.
 1. GŁÓWNY CEL PROJEKTU: zobrazowanie poczucia stanu bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 roku, w tym elementów zakłócających ów stan, roku poprzedzającym rocznice wejścia RP do struktur NATO (25 lecie) oraz UE (20 lecie), w kontekście powszechnie przyjmowanym kryterium bezpieczeństwa (Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2020) – bezpieczeństwa wewnętrznego, międzynarodowego oraz społeczno-gospodarczego.
 2. HIPOTEZA BADAWCZA: Uczestnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w NATO i UE wzmacnia poczucie bezpieczeństwa obywateli w obliczu szeroko pojętych zagrożeń. Faktyczne działania podejmowane przez te organizacje umacniają środowisko bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego.
 3. FORMA PROJEKTU:
  • Badania prowadzone przez kadrę naukowo-badawczą kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Wydziału Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie.
  • Włączenie w badania autorów spoza Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie.
  • Zebranie artykułów naukowych w formie publikacji (bądź specjalnego wydania czasopisma naukowego „Przedsiębiorstwo przyszłości”) – publikacja: termin kwiecień 2024,
  • Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej w siedzibie Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie – maj 2024,
  • Nawiązanie współpracy z innymi jednostkami badawczymi,
  • Wydanie publikacji przez Wydawnictwo Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie,
  • Uzyskanie patronatów nad projektem.
 4. CZAS REALIZACJI PROJEKTU: wrzesień 2023 – kwiecień 2024, w tym:
  • Przygotowanie artykułów naukowych – wrzesień – do grudzień 2023,
  • Przygotowanie publikacji zwartej – styczeń – do marzec 2024,
  • Przygotowanie międzynarodowej konferencji naukowej – marzec – do kwiecień 2024.
 5. EFEKTY KOŃCOWE:
  • Przygotowanie publikacji książkowej
  • Przygotowanie międzynarodowej konferencji naukowej

Kontakt:

dr Zbigniew Nowak
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

e-mail: zbigniew.nowak@uth.edu.pl