Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Projekty naukowo-badawcze

Ważną dziedziną działalności naukowej jest upowszechnianie dorobku Uczelni oraz wymiana doświadczeń poprzez konferencje i seminaria.

W Uczelni są organizowane wewnątrzuczelniane i ogólnokrajowe seminaria, sympozja i konferencje naukowe, które środowisko bardzo wysoko ocenia.

W konferencjach o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym oraz seminariach naukowych prelegentami są zarówno pracownicy naukowi Uczelni, jak też zapraszani z zewnątrz profesorowie i praktycy związani z różnymi dziedzinami gospodarki. Seminaria stały się istotnym elementem inspiracji i aktywizacji naukowej, wzbogacając dopływ aktualnych informacji o problemach gospodarczych Polski i świata poszukiwanych m.in. przez studentów przygotowujących prace dyplomowe. Zwyczajem stało się uczestnictwo studentów w seminariach.

Znaczącą częścią działalności naukowo-badawczej Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej są publikacje pracowników naukowych uczelni. Wyniki prowadzonych przez pracowników naukowych badań są opisywane i wykorzystywane jako raporty i monografie naukowe, materiały dydaktyczne, artykuły oraz skrypty i podręczniki. Ważną funkcję spełnia tu uczelniane Wydawnictwo, które zajmuje się opracowywaniem publikacją materiałów, książek, zeszytów naukowych.

Pracownicy Uczelni uczestniczą również w wielu konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, są zapraszani, jako prelegenci lub eksperci, biorą udział w radach programowych, w zespołach i kapitułach przyznających wyróżnienia, nagrody, certyfikaty.

Lista projektów naukowo-badawczych: