Przejdź do treści

Baza laboratoryjna

30
Lat na rynku

Laboratoria Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej

W procesie kształcenia Uczelnia wykorzystuje własne pracownie badawcze, w których studenci przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury realizują nawet najbardziej skomplikowane badania laboratoryjne. Studenci mają niepowtarzalną okazję poczuć atmosferę prawdziwej nauki, pozwalają wykazać się otwartością i kreatywnością, a także uczą się pracy zespołowej. Baza laboratoryjna UTH oferuje studiującym przede wszystkim możliwość nabycia umiejętności praktycznych i przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy na specjalistycznych stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji zawodowych.

Laboratorium kryminalistyczne

W celu zapewnienia prawidłowego poziomu procesu kształcenia Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, która oferuje studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, na specjalności kryminologia i kryminalistyka, zapewnia studentom odbywanie zajęć w pracowni techniki kryminalistycznej.

Wyposażenie pracowni ma przedstawić słuchaczom najnowsze osiągnięcia nauk technicznych i przyrodniczych do opracowania skutecznych metod i sposobów ujawniania oraz zabezpieczania śladów kryminalistycznych, jak również uwidocznić przebieg rejestracji czynności procesowych i badawczych (np. fotografia kryminalistyczna i inne formy utrwalania obrazu i dźwięku).

Elementy do ćwiczeń z przedmiotu kryminalistyka, pozwalają zapoznać się z podstawowymi metodami ujawniania śladów, jako materiału dowodowego (pędzle daktyloskopijne, proszki, folie) oraz stanowiska do procesowego daktyloskopowania podejrzanych (możliwość wykonania karty daktyloskopijnej oraz odbitek dłoni). Możliwości pracowni pozwalają również na wykonanie fotografii sygnalitycznej (w postępowaniu przygotowawczym do rejestrów policyjnych) oraz poznać elementy odorologii (zapach) i traseologii (ślad obuwia) kryminalistycznej.

Laboratorium fizyki

Laboratorium fizyki (badanie zjawisk fizycznych):

 • Badanie pola magnetycznego - celem ćwiczenia jest zbadanie rozkładu pola magnetycznego wokół pojedynczej cewki jak i wewnątrz cewki Helmholtza.
 • Badanie drgań wahadła sprężynowego - celem ćwiczenia jest doświadczalne wyznaczenie współczynnika sprężystości sprężyny oraz zbadanie zjawiska rezonansu.
 • Badanie sprężystości. Moduł Younga - celem ćwiczenia jest doświadczalne wyznaczenie wartości modułu Younga (modułu sprężystości podłużnej) dla różnych stopów metali.
 • Badanie parametrów ogniw fotowoltaicznych - celem ćwiczenia jest doświadczalne wyznaczenie charakterystyk pracy ogniwa fotowoltaicznego. Do badań wykorzystane zostanie ogniwo fotowoltaiczne małej mocy oraz panel przyłączeniowy wraz z akcesoriami.
 • Równia pochyła. Ruch jednostajnie przespieszony - analiza ruchu jednostajnie przyśpieszonego na przykładzie ruchu wózka po równi pochyłej, sporządzenie wykresów ruchu i analiza zależności opisujących ruch.
 • Wyznaczanie momentu bezwładności. Twierdzenie Steinera - celem ćwiczenia jest doświadczalne wyznaczenie momentu bezwładności i środka masy wahadła fizycznego oraz porównanie ich z wartościami teoretycznymi. Analiza ruchu obrotowego bryły sztywnej.
Laboratorium metrologii

Laboratorium metrologii (pomiary wielkości fizycznych występujących w obszarze transportu):

 • Badania defektoskopowe - celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z zasadami badań defektoskopowych - radiologicznych, ultradźwiękowych, magnetycznych i penetracyjnych. Drugim celem ćwiczenia jest praktyczne wykonanie pomiarów defektoskopem magnetycznym.
 • Pomiary gwintów i ocena chropowatości - zapoznanie się studentów z metodami pomiarów gwintów i oceną chropowatości.
 • Wzorce długości, dokładność pomiarowa - celem ćwiczenia jest poznanie wzorców długości, nabranie umiejętności kalibrowania urządzeń pomiarowych. Umiejętność oceniania dokładności pomiarowej urządzeń pomiarowych.
Laboratorium ochrony środowiska

W laboratorium ochrony środowiska studenci dokonują pomiarów w zakresie drgań, hałasu i emisji spalin. Do dyspozycji mają m.in.:

 • Miernik poziomu dźwięku.
 • Kalibrator sonometrów.
 • Cyfrowy analizator dźwięku 1 klasy.
 • Generator funkcyjny.
 • Wzbudnik drgań.
 • Dalmierz laserowy.
Laboratorium mechaniki gruntów

Laboratorium mechaniki gruntów (badanie właściwości gruntów):

 • Zagęszczenie gruntu - celem ćwiczenia jest zapoznanie z metodami określenia stopnia zagęszczenia gruntu. Do realizacji zadań powyższego tematu posłuży Sonda SD-10.
 • Oznaczanie granicy plastyczności i płynności gruntu - celem ćwiczenia jest oznaczenie granicy plastyczności i płynności gruntu spoistego.
 • Analiza sitowa gruntu - wykonuje się ją w celu wyznaczenia procentowej zawartości poszczególnych frakcji w gruncie.
 • Analiza areometryczna gruntu - służy do wyznaczania składu granulometrycznego gruntów spoistych.
 • Wytrzymałość gruntu na ścinanie - celem ćwiczenia jest wyznaczenie wytrzymałości na ścinanie gruntu zwięzłego i półzwięzłego za pomocą kieszonkowej ścinarki obrotowej Model T175/A.
Laboratorium logistyki

Pracownia logistyczna Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej stanowi unikalne przedsięwzięcie dydaktyczne pozwalające na realizację rzeczywistych skomplikowanych i kosztownych procesów logistycznych w warunkach laboratoryjnych. Pracownia wyposażona jest komponenty rzeczywistego wielkopowierzchniowego magazynu outsourcingowego z różnymi strefami funkcjonalnymi, z różną strukturą, z rożnym asortymentem.

Laboratorium komputerowe spedycji

Podstawą funkcjonującego w pracowni komputerowej spedycji jest system informatyczny, zapełniony odpowiednio przygotowanymi danymi, symulującymi działanie kilkudziesięciu niezależnych firm, jak również kilkudziesięciu operatorów, w tym około tysiąca różnych jednostek asortymentu, kilkudziesięciu kontrahentów.

UTH zakupiła nowoczesny system klasy WMS (Warehouse Management System), produkowany przez firma SoftSol z grupy Comarch.

Laboratorium geodezji

Podczas zajęć praktycznych w ramach pracowni geodezyjnej studenci UTH uczą się obsługi urządzeń – dalmierza, niwelatora, teodolitu elektronicznego, pomiarów sytuacyjnych, obliczeń pól powierzchni działek oraz sporządzania szkiców.

Laboratorium silników spalinowych

W tym laboratorium studenci mają do dyspozycji m.in.

 • Stanowisko do badania systemu sterowania silnikiem Diesla typu Common Rail (Zespół sterowania pompą i wtryskiwaczami systemu Common Rail oraz Zespół sterowania silnikiem ZS typu Common Rail).
 • Stanowisko do badania zintegrowanego systemu typu Motronic (badania wtrysków paliwa silników z zapłonem iskrowym).
 • Stanowiska (zestawy) panelowe służące do: badania aktoryki pojazdu, badania sensoryki systemów pojazdów, badania elektroniki i elektrotechniki pojazdowej.
Laboratoria w zasobach wynajmowanych
 1. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
 2. Laboratorium materiałoznawstwa (w PIMOT - Przemysłowy Instytut Motoryzacji)
 3. Laboratorium elektrotechniki i elektroniki (w ITS - Instytut Transportu Samochodowego)
 4. Laboratorium diagnostyki samochodów (w ITS - Instytut Transportu Samochodowego)
 5. Laboratorium materiałów budowlanych (w IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz w ICiMB - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych)
 6. Laboratorium betonów i zapraw (w IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów)
 7. Laboratorium chemii budowlanej (w IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów)
 8. Laboratorium mechatroniki (w WAT - Wojskowa Akademia Techniczna)