Pomoc materialna

Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest świadczeniem, które może otrzymać każdy student z niepełnosprawnością bez względu na tryb studiów. 

Jedynym kryterium jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

Stypendium  przyznawane jest na rok akademicki.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania i terminów składania wniosków znajdą Państwo tutaj.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym, działającym na mocy Ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczone są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnienie.

W ramach PFRON realizowany jest program "Aktywny Samorząd", który w 2016 roku w ramach którego studenci mogą starać się o dofinansowanie nauki.

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

  1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

  1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
  2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Więcej informacji dotyczącej dofinansowania znajdą Państwo na stronie internetowej PFRON