Przejdź do treści

Kandydaci

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością do podjęcia nauki w naszej Uczelni!

Uczelnia stwarza warunki i organizację studiowania oraz dostosowuje realizację procesu dydaktycznego do potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi.

Wszystkie rozwiązania alternatywne stosowane w toku studiów wobec studentów niepełnosprawnych mają na celu wyrównanie szans ukończenia danego poziomu studiów przy zachowaniu zasady niezmniejszania wymagań merytorycznych wobec tych studentów.

W przypadku, gdy niepełnosprawność studenta uniemożliwia jego bezpośredni udział w zajęciach dydaktycznych student może złożyć wniosek:

  • o zezwolenie na zwiększenie dopuszczalnej absencji,
  • o ustalenie indywidualnej organizacji lub indywidualnego toku studiów,
  • o wyrażenie zgody na zmianę formy sprawdzenia wiedzy.

W przypadku, gdy z powodu niepełnosprawności studenta niemożliwe jest samodzielne sporządzanie notatek podczas zajęć na wniosek studenta można udzielić pozwolenia na zastosowanie przez studenta niepełnosprawnego urządzeń technicznych umożliwiających mu pełny udział w zajęciach oraz korzystania z urządzeń audiowizualnych pozwalających na rejestrację zajęć dydaktycznych.

W przypadku stosowania podczas zajęć urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz, student zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji o nienaruszeniu praw autorskich do dzieł powstałych w trakcie tych zajęć i wykorzystaniu zarejestrowanych materiałów wyłącznie na użytek prywatny.

Osoby z niepełnosprawnością podlegają takiemu samemu procesowi rekrutacji jak pozostali kandydaci.

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego oraz oferty edukacyjnej znajdziesz -tutaj