Opłaty

 

W OKRESIE OD 20 LIPCA DO 31 SIERPNIA DZIAŁ STYPENDIÓW I FINANSÓW STUDENTÓW CZYNNY BĘDZIE:

 

KAMPUS JUTRZENKI

 

WTOREK - ŚRODA 8:00 - 15:00

 

KAMPUS JAGIELLOŃSKA

 

CZWARTEK 8:00 - 15:00

 

-----------------------------------------------

 

 

SZANOWNI STUDENCI,

 

miło nam poinformować o uruchomieniu możliwości składania podań związanych z finansami przez USOSweb.

 

Instrukcja wypełniania podań -pobierz

 

Podania, które można złożyć:

 

Podanie o rozłożenie należności/zaległości na raty

Podanie może złożyć student będący w ciężkiej sytuacji materialnej.

Do podania należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację oraz należy umotywować złożone podanie.

 

Podanie o przesunięcie terminu płatności

Podanie może złożyć student, który znalazł się w krótkotrwałej, ciężkiej sytuacji materialnej jak również student, który otrzymuje wynagrodzenie w dacie późniejszej niż data płatności czesnego wymagana podpisaną umową z uczelnią.

Do podanie należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację, np. zaświadczenie od pracodawcy o pobieraniu wynagrodzenia w innym terminie niż wskazany w harmonogramie płatności.

 

Wniosek o podpisanie ugody o spłacie zaległości finansowych – dotyczy osób skreślonych z listy studentów 

Wniosek może złożyć student, skreślony z listy studentów, który posiada zaległości finansowe.

 

Podanie o zwrot nadpłaty

Podanie składa student, który posiada na koncie nadpłatę czesnego.

W podaniu należy wskazać numer konta bankowego, na który należy dokonać zwrotu nadpłaty czesnego.

 

Podanie o udzielenie zniżki rodzinnej

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora z bonifikaty rodzinnej może skorzystać student, który równolegle studiuje członkiem rodziny (matka, ojciec, brat, siostra, współmałżonek).

Bonifikata wynosi 10% raty należnego czesnego dla każdego ze studiujących osób.

W podaniu należy wskazać imiona, nazwiska oraz numery albumów wszystkich osób objętych podaniem o bonifikatę.

Bonifikata jest udzielana na okres równoległego studiowania członków rodziny.

W chwili skreślenia lub ukończenia nauki przez jednego z członków rodziny bonifikata przestaje być naliczana.

Podanie o bonifikatę składa się co roku do 30 października.

 

 

Kontakt oraz godziny przyjęć studentów Działu Finansów Studentów

 

KAMPUS JUTRZENKI KAMPUS JAGIELLOŃSKA

poniedziałek nieczynne

wtorek 8:00-15:00

środa 8:00-15:00

czwartek 8:00-15:00

piątek - niedziela nieczynne

e-mail: oplaty.jutrzenki@uth.edu.pl

tel. (22) 262-88-62

poniedziałek nieczynne

wtorek 8:00-15:00

środa 8:00-15:00

czwartek 8:00-15:00

piątek - niedziela nieczynne

e-mail: oplaty.jagiellonska@uth.edu.pl

tel. (22) 262-88-49

Faktury

Faktury VAT wystawiane są po dokonanej płatności na wniosek studenta w ciągu 7 dni od daty wpływu środków na  rachunek bankowy Uczelni.

Pisemne wnioski prosimy składać w Dziale Stypendiów i Finansów Studentów w godzinach przyjęć oraz pocztą elektroniczną na adres e-mail.

Wystawione faktury wysyłane są listem, za potwierdzeniem odbioru, na adres podany we wniosku lub na adres mailowy.

Wpłaty czesnego oraz pozostałych należności

 

CZESNE - wpłaca się na pierwszy podany numer konta

                                                   

Opłaty związane z tokiem studiów (inne niż czesne) wpłaca się na drugi podany numer konta

                                                   

 

OPŁATY inne niż czesne to np.:

- wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej

- wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej

- wydanie dyplomu ukończenia studiów

- wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów

 

Główny numer rachunku bankowego Uczelni

Santander Bank Polska S.A.

96 1910 1048 2212 0402 0493 0001

 

Opłata rekrutacyjna

Kandydaci wpłacają opłatę rekrutacyjną na główny numer konta bankowego Uczelni 

USOSweb

Szczegółowe informacje dotyczące należności oraz wpłat znajdują się, po zalogowaniu, w systemie uczelnianym USOSweb w zakładce Płatności

 

Wnioski do pobrania:

Wniosek o wystawienie faktury - pobierz

Wniosek o przesunięcie terminu płatności - pobierz

Wniosek o zwrot nadpłaty czesnego - pobierz