Przejdź do treści

Studenci

W programie Erasmus+ studenci UTH mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

 • wyjazd na część studiów – do zagranicznej uczelni partnerskiej UTH,
 • wyjazd na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa lub instytucji współpracującej z UTH.

Uznania okresów studiów odbytych w uczelni innej niż macierzysta, odbywa się na podstawie Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System), który jest systemem punktowym. Przyjęto zasadę, że nakład pracy studenta studiów w pełnym wymiarze (tj. studiów stacjonarnych) w ciągu jednego roku akademickiego odpowiada 60 punktom ECTS. Przeciętny nakład pracy studenta studiów stacjonarnych w krajach europejskich wynosi 1500-1800 godzin rocznie i w tych przypadkach jeden punkt oznacza około 25-30 godzin pracy.


Aplikacja

Aby skorzystać z oferty programu Erasmus +  należy spełnić następujące kryteria formalne:

 • być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu w Uczelni Techniczno-Handlowej,
 • mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia - wymóg ten dotyczy wyjazdów na studia,
 • (w trakcie trwania stypendium) nie przebywać na urlopie dziekańskim, ani być urlopowanym.

Studenci ubiegający się o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus + zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów do Koordynatora Programu Erasmus+:

 • formularz zgłoszeniowy,
 • zaświadczenie o średniej ocen za ostatni semestr/rok akademicki  (z Dziekanatu),
 • oświadczenie lub certyfikat poświadczający znajomość języka obcego, w którym prowadzone będą zajęcia w uczelni partnerskiej.

Termin składania dokumentów:

 • do 15 kwietnia (w przypadku wyjazdu w semestrze zimowym),
 • do 15 listopada (w przypadku wyjazdu w semestrze letnim).

W ramach programu Erasmus + studenci mogą wyjechać na semestr bądź rok studiów do jednej z instytucji partnerskich naszej Uczelni znajdującej się w kraju uczestniczącym w Programie. Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od grupy, do której należy dany kraj.

O specjalne stypendium mobilnościowe mogą ubiegać się studenci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Studentów UTH zainteresowanych wyjazdem E+ na studia lub w celu odbycia praktyk, zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem Erasmus+, który udzieli szczegółowych informacji na temat procedury aplikacyjnej.

Piotr Kaźmierczak
Koordynator Erasmus+

tel: +48 22 262 88 28
e-mail: piotr.kazmierczak@uth.edu.pl

Ważne daty:

 • rekrutacja na praktyki odbywa się w sposób ciągły
 • chcąc ubiegać się o wyjazd E+ w roku semestrze zimowym 2020-21, należy złożyć swój wniosek przed zakończeniem pierwszego etapu rekrutacji czyli do 15.04.2020.


Tabele stawek:

Wyjazdy studentów na studia (SMS):

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna
stawka stypendium w €

Grupa 1. – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

500

Grupa 2. – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

450

Grupa 3. – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

400

 

Wyjazdy studentów na praktykę (SMP):

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna
stawka stypendium w €

Grupa 1. – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

600

Grupa 2. – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

550

Grupa 3. – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

500