Założeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku było całościowe uregulowanie zagadnień związanych z udzieleniem zamówienia (zawarciem umowy). Z tego powodu ustawodawca w tytule posługuje się pojęciem „prawo", co ma podkreślać znaczenie tej regulacji dla całego systemu zamówień publicznych i wskazuje na nadanie jej znaczenia podstawowego dla całokształtu problematyki dotyczącej gospodarowania środkami publicznymi, objętych jej zakresem.

Obszar przedmiotowy zawarty w tym akcie prawnym jest niezwykle rozległy, stąd pojawiła się konieczność opracowania specjalistycznych programów dydaktycznych oraz kierunków studiów podyplomowych dla poszczególnych rodzajów zamówień publicznych.

W świetle wyników kontroli KE, UZP, NIK, RIO, CBA należy uznać, że do obszarów narażonych na największe zagrożenia nienależytego przygotowania i realizacji zamówień publicznych należy zaliczyć roboty budowlane (w tym wadliwie przygotowane dokumentacje projektowe i PFU) oraz zamówienia publiczne z sektora IT.

Biorąc pod uwagę powyższe, pojawiła się konieczność przygotowania dwóch odrębnych kierunków studiów podyplomowych: jednych skierowanych do słuchaczy zamawiających lub kontrolujących zamawianie prac projektowych i robót budowlanych, aby przekazać kompendium wiedzy w zakresie poprawnego przygotowania i realizacji inwestycji, oraz drugich - skierowanych do słuchaczy zamawiających lub kontrolujących zamawianie systemów IT lub ich rozbudowę, zamawianie sprzętu komputerowego, oprogramowania celem przekazania jak najszerszej praktycznej wiedzy i zapoznania z dobrymi praktykami w sektorze IT w zamówieniach publicznych.

Zamówienia publiczne w robotach budowlanych

Zarządzanie i Kontrola nad procesem zamawiania Dokumentacji Projektowej i Robót Budowlanych w oparciu o przepisy znowelizowanej (zgodnie z Dyrektywami 2014/24/UE i 2014/25/UE) ustawy Prawo Zamówień Publicznych


Uczestnicy studiów

Adresatem studiów podyplomowych są:

 • absolwenci studiów wyższych, w szczególności kierunków o profilu: ekonomicznym, technicznym, prawniczym,
 • osoby zatrudnione w jednostkach finansów publicznych odpowiedzialne za przygotowanie i nadzór nad przygotowaniem postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na zamawianie dokumentacji projektowej i robót budowlanych,
 • osoby odpowiedzialne za przygotowanie, realizację i rozliczanie procesu inwestycyjnego, w tym również w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE,
 • osoby zatrudnione w jednostkach finansów publicznych odpowiedzialne za nadzór nad realizacją dokumentacji projektowej, jej odbiór oraz nadzór nad realizacją, rozliczaniem i odbiorem robót budowlanych,
 • absolwenci Wyższej Szkoły Policji/Studium Oficerskiego w Szczytnie, w tym funkcjonariusze policji (Wydziały do walki z korupcją) , CBŚP, CBA, ABW zajmujące się rozpoznawaniem zjawisk o charakterze korupcyjnym w sektorze przygotowania, realizacji i rozliczania robót budowlanych,
 • osoby sprawujące samodzielne funkcje w budownictwie (Inspektorzy Nadzoru - z uwagi na szeroki zakres zajęć poświęconych obowiązkom i odpowiedzialności uczestników procesu zamawiania, rozliczania i odbioru dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych).

Sylwetka absolwenta słuchacza studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne w robotach budowlanych w UTH - pobierz (plik pdf - 374kB)

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompendium wiedzy na temat wzorcowych zasad dotyczących zamawiania dokumentacji projektowej, Programów Funkcjonalno-Użytkowych, zamawiania robót budowlanych , w tym w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks Cywilne, z uwzględnieniem bardzo istotnych zmian wynikających z nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz konsekwencji tych zmian w postępowaniach finansowanych ze środków krajowych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (dostosowanie do Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE obowiązujących od 18.kwietnia 2016 roku). Mają one duży walor praktyczny poprzez położenie nacisku na praktyczną wiedzę przydatną zawodowo dzięki zebraniu w ramach programu Studium kompendium wiedzy opartej o doświadczenia praktyków w zakresie zamawiania, nadzoru, rozliczania prac projektowych i robót budowlanych.

Studia obejmują również problematykę zarządzania jakością, ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi (wstrzymanie robót, odstąpienie od umowy, katastrofy budowlane, siła wyższa, niezgodność dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym – wady w dokumentacji projektowej - „istotne” w rozumieniu ustawy prawo budowlane nakładające na inwestora konieczność uzyskania nowego pozwolenia na budowę).

Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji państwowej i samorządowej, firmach budowlanych, firmach audytorskich oraz pełnić funkcje: Kierownika JRP, Kierownika „Zespołu” w rozumieniu znowelizowanej ustawy Pzp, osoby odpowiedzialnej za kontrolę działalności inwestycyjnej.

Absolwenci studiów będą przygotowani, w zakresie podstawowym, do pracy przy opracowywaniu, zarządzaniu i kontrolowaniu procedur zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej/PFU oraz robót budowlanych pod kątem rozpoznawania, eliminowania zagrożeń i zjawisk korupcyjnych i pro-korupcyjnych. Będą w stanie współdziałać ze służbami antykorupcyjnymi w ujawnianiu i zwalczaniu zjawisk korupcyjnych i przestępstw z tego zakresu. W obszarze zachowań i procedur będą w stanie ocenić i poprawić stan rzeczy, zapobiegając tym samym, przestępczości i innym zachowaniom korupcjogennych.

Organizacja

Studium Podyplomowe prowadzone będzie w formie wykładów i praktycznych ćwiczeń, z wykorzystaniem konkretnych przykładów (case studies), podczas których zostaną przedstawione i szczegółowo omówione zagadnienia z zakresu prawidłowego postępowania na każdym etapie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na zakup dokumentacji projektowej i robót budowlanych, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nowymi aktami wykonawczymi do ustawy Pzp oraz główne obszary ryzyka ( w tym zjawiska o charakterze korupcyjnym) przy zamawianiu dokumentacji projektowej i robót budowlanych. W trakcie zajęć zostaną również omówione istotne zmiany zawarte w znowelizowanej ustawy Pzp i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Ćwiczenia/Warsztaty będą prowadzone w oparciu o przygotowane przez Wykładowców autorskie materiały oraz wytyczne KE, UZP, PARB, FIDIC, CBA.

 • Na studia przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy złożą wymagane dokumenty.
 • Program studiów obejmuje łącznie 176 godzin zajęć dydaktycznych.
 • Studia trwają dwa semestry i rozpoczynają się w semestrze zimowym.
 • Zajęcia realizowane są podczas dwudniowych zjazdów (sobota - niedziela) Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia oraz opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem promotora.

Absolwenci studiów po zadaniu egzaminów i obronie prac dyplomowych otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych,
 • Certyfikat „Zarządzanie i Kontrola nad procesem zamawiania Dokumentacji Projektowej i Robót Budowlanych w oparciu o przepisy znowelizowanej (zgodnie z Dyrektywami 2014/24/UE i 2014/25/UE) ustawy Prawo Zamówień Publicznych” potwierdzający kompetencje zawodowe w studiowanym zakresie.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, wysokiej jakości specjalistów i ekspertów, w tym min:

Opiekun merytoryczny i Wykładowca

Agata Michałek-Budzicz - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych od 1996 roku; od 2010 roku działa jako niezależny konsultant w dziedzinie zamówień publicznych; poprzednio Zastępca Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie odpowiadała za całokształt problematyki zamówień Publicznych; Kierownik Wydziału Zamówień w MPK w Krakowie, gdzie zarządzała zamówieniami publicznymi, zamówienia sektorowymi, zamówieniami publicznymi sektorowymi o bardzo dużej wartości oraz odpowiadała za przygotowanie i realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej m.in. przetargi na dostawy oraz roboty budowlane o wartości 268 mln PLN;, pełniła funkcje kierownicze w m.in. Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych gdzie odpowiadała za działalność inwestycyjno remontową oraz Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie; ceniony wykładowca w dziedzinie zamówień publicznych, w tym również w sprawach: zamówień publicznych związanych z robotami budowlanymi i pracami projektowymi, zamówień sektorowych, planowania, realizacji, kontroli i audytu zamówień publicznych; autorka specjalistycznych programów szkoleniowych oraz wykładowca podczas szkoleń wewnętrznych dla m.in. organów administracji rządowej wymiar sprawiedliwości, organy podatkowe i samorządowej, spółek komunalnych. Od marca 2012 roku ekspert wiodący ds. zamówień publicznych Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – prowadzi audyty projektów infrastrukturalnych o dużej i bardzo dużej wartości, przygotowywanych przez beneficjentów programu pod kątem zgodności - przedstawianej do oceny dokumentacji przetargowej - z prawem wspólnotowym, ustawą Prawo zamówień publicznych, wytycznymi SECO; niezależny doradca ds. spraw zamówień publicznych (kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego) w projektach infrastrukturalnych realizowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej przez inwestorów publicznych i prywatnych (beneficjentów programów unijnych); wykładowca prowadził zajęcia na temat nieprawidłowości w zamówieniach publicznych m.in. dla audytorów projektów unijnych w jednostkach organizacyjnych administracji rządowej oraz pracowników w jednostkach organizacyjnych administracji samorządowej, konsultant do spraw zamówień publicznych – audytor postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków krajowych i współfinansowanych ze środków pomocowych dla organów wymiaru sprawiedliwości.

Autorka następujących programów szkoleniowych m.in.:

1. Zamówienia publiczne na wybór wykonawcy/dostawcy odnawialnych źródeł energii,
2. Zamówienia publiczne na inwestycje termomodernizacyjne,
3. Przygotowanie i realizacja zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
4. Kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych – warsztaty,
5. Zamówienia publiczne finansowane ze środków Unii Europejskiej – dobre praktyki i główne obszary ryzyka,
6. Główne obszary ryzyka w świetle wyników audytów Komisji Europejskiej oraz kontroli Prezesa Uzp w zamówieniach publicznych finansowanych ze środków krajowych oraz środków Unii Europejskiej po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych,
7. Dobre praktyki w zamówieniach publicznych realizowanych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
8. Zagrożenia dla realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko związane z naruszeniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 roku,
9. Wymagania i obowiązku stron kontraktu realizowanego zgodnie z zasadami POIiŚ (zamawiający/wykonawca/inżynier kontraktu),
10. Praktyczne zasady udzielania zamówień na roboty budowlane i prace projektowe.

Wykładowcy

dr inż. Jacek Wacław Piliszek - inżynier, z ponad 35-letnim doświadczeniem w dziedzinie budownictwa i inwestycji ( w kraju i za granicą ) pracował jako ekspert przy realizacji kontraktów budowlanych o wielomilionowych wartościach; Członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) i Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Konsultingu Inżynierskiego (EFCA) poprzez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Konsultantów SIDIR – obecnie Członek Zarządu SIDIR, arbiter Sądu Arbitrażowego SIDIR, Rozjemca SIDIR; posiada Certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta FIDIC; legitymuje się ugruntowanym doświadczeniem praktycznym jako m.in. Kierownik Budowy, Inżynier Budowy, Menedżer Projektu, Ekspert Kluczowy w sprawach dotyczących kompleksowego planowania, realizacji i rozliczania robót budowlanych, w tym również w ramach zamówień publicznych. Znakomity wykładowca w dziedzinie praktycznych aspektów prawa budowlanego, praktycznych aspektów procesu inwestycyjnego, praktycznych aspektów kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych, realizacji inwestycji zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC ( na różnym poziomie zaawansowania ), utrzymania obiektów budowlanych, zintegrowanego zarządzania projektem budowlanym, stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych.

mgr. inż. Włodzimierz Kiernożycki - znakomity wykładowca w dziedzinie realizacji inwestycji, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunkami kontraktowymi FIDIC; posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie budownictwa i inwestycji; członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) i Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Konsultingu Inżynierskiego (EFCA) poprzez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Konsultantów (SIDIR); posiada Certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta FIDIC; certyfikowany wykładowca SIDIR; doświadczony członek Komisji Rozjemczej SIDIR; reprezentuje interes publiczny w sprawach prowadzonych przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa w sporach z wykonawcami robót budowlanych, które powstały w trakcie realizacji kontraktów; ekspert w zakresie interpretacji i adaptacji Warunków Kontraktowych FIDIC w Polsce; specjalizuje się m.in. w pomocy technicznej i doradztwie dla państwowych instytucji wdrażających i bezpośrednich beneficjentów w zakresie projektów transportowych i infrastrukturalnych finansowanych w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej.

radca prawny Jakub Michalski - doświadczenie zawodowe zdobywał przy kompleksowej obsłudze prawnej: Krakowskiego Parku Technologicznym sp. z o.o. (podmiot zarządzający Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną), Instytutu Książki w Krakowie, Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych, przy przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji budowlanych oraz w związanych z nimi postępowaniach sądowych. Prowadził obsługę prawną m.in. inwestycji w zakresie budowy budynku Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych oraz szeregu innych inwestycji budowlanych; przygotował i przeprowadził szkolenia na temat „Umowy w procesie inwestycyjnym” w formule otwartej oraz zamkniętej (dla m.in. Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

radca prawny Jacek Dutka - od ponad 30 lat specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów prywatnych i publicznych, w tym od około 20 lat z uwzględnieniem problematyki związanej z ustawą Prawo zamówień publicznych; zajmuje się doradztwem w zakresie zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców na każdym etapie postępowania przetargowego, realizowanego ze środków krajowych i Unii Europejskiej oraz innych funduszy pomocowych (min. fundusze norweskie); ceniony wykładowca w dziedzinie: umów, autorskich praw majątkowych kodeksu cywilnego w zamówieniach publicznych; przeprowadził liczne szkolenia w formule zewnętrznej i wewnętrznej m.in.: „Kodeks cywilny w praktyce zamówień publicznych (Kompleksowe omówienie stosowania przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie nieuregulowanym w Prawie zamówień publicznych)”, „Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych”, „Zamówienia publiczne dla praktyków”; „Realizacja projektów inwestycyjnych”.

EKSPERT ds. ROZPOZNAWANIA i ZWALCZANIA KORUPCJIpełnił funkcję Naczelnika Zarządu w CBŚ KGP, ekspert KE w zakresie przestępczości zorganizowanej i korupcji.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl