Założeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku było całościowe uregulowanie zagadnień związanych z udzieleniem zamówienia (zawarciem umowy). Z tego powodu ustawodawca w tytule posługuje się pojęciem „prawo", co ma podkreślać znaczenie tej regulacji dla całego systemu zamówień publicznych i wskazuje na nadanie jej znaczenia podstawowego dla całokształtu problematyki dotyczącej gospodarowania środkami publicznymi, objętych jej zakresem.

Obszar przedmiotowy zawarty w tym akcie prawnym jest niezwykle rozległy, stąd pojawiła się konieczność opracowania specjalistycznych programów dydaktycznych oraz kierunków studiów podyplomowych dla poszczególnych rodzajów zamówień publicznych.

W świetle wyników kontroli KE, UZP, NIK, RIO, CBA należy uznać, że do obszarów narażonych na największe zagrożenia nienależytego przygotowania i realizacji zamówień publicznych należy zaliczyć roboty budowlane (w tym wadliwie przygotowane dokumentacje projektowe i PFU) oraz zamówienia publiczne z sektora IT.

Biorąc pod uwagę powyższe, pojawiła się konieczność przygotowania dwóch odrębnych kierunków studiów podyplomowych: jednych skierowanych do słuchaczy zamawiających lub kontrolujących zamawianie prac projektowych i robót budowlanych, aby przekazać kompendium wiedzy w zakresie poprawnego przygotowania i realizacji inwestycji, oraz drugich - skierowanych do słuchaczy zamawiających lub kontrolujących zamawianie systemów IT lub ich rozbudowę, zamawianie sprzętu komputerowego, oprogramowania celem przekazania jak najszerszej praktycznej wiedzy i zapoznania z dobrymi praktykami w sektorze IT w zamówieniach publicznych.

Zamówienia publiczne w IT

Zarządzanie i Kontrola nad Procesem Zamawiania i Rozbudowy Systemów IT oraz Zakupu Sprzętu Komputerowego (IT) w oparciu o przepisy znowelizowanej (zgodnie z Dyrektywami 2014/24/UE i 2014/25/UE) ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Uczestnicy studiów

Adresatem studiów podyplomowych są:

  • absolwenci studiów wyższych, w szczególności kierunków o profilu : ekonomicznym, prawniczym, informatycznym, technicznym,
  • osoby zatrudnione w jednostkach finansów publicznych odpowiedzialne za przygotowanie i nadzór nad przygotowaniem postepowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na zamawianie systemów informatycznych, sprzętu komputerowego, usług IT,
  • absolwenci Wyższej Szkoły Policji/Studium Oficerskiego w Szczytnie, w tym funkcjonariusze policji (Wydziały do walki z korupcją) , CBŚP, CBA, ABW zajmujące się rozpoznawaniem zjawisk o charakterze korupcyjnym w sektorze IT i zagrożeniami dla bezpieczeństwa państwa ze strony firm IT,
  • osoby sprawujące samodzielne funkcje (kierownicy Projektów IT - z uwagi na szeroki zakres zajęć poświęconych obowiązkom i odpowiedzialności uczestników procesu zamawiania systemów informatycznych i sprzętu IT).

Sylwetka absolwenta słuchacza studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne w IT w UTH - pobierz (plik pdf - 368kB)

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompendium wiedzy na temat wzorcowych zasad dotyczących zamawiania systemów informatycznych, ich rozbudowy, modyfikacji oraz zakupu sprzętu komputerowego (IT) wraz z oprogramowaniem/lub bez oprogramowania, z uwzględnieniem bardzo istotnych zmian wynikających z nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz konsekwencji tych zmian w postępowaniach finansowanych ze środków krajowych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ( dostosowanie do Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE obowiązujących od 18 kwietnia 2016 roku).

Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji państwowej i samorządowej, policji, firmach informatycznych, firmach audytorskich oraz pełnić funkcje: Kierownika Projektu, Kierownika Zespołu Wdrożeniowego, osoby odpowiedzialnej za Bezpieczeństwo Informatyczne i przeciwdziałanie cyberprzestępczości.

Absolwenci studiów będą przygotowani, w zakresie podstawowym, do pracy przy opracowywaniu, zarządzaniu i kontrolowaniu procedur zamówień publicznych, pod kątem rozpoznawania, eliminowania zagrożeń i zjawisk korupcyjnych i pro-korupcyjnych. Będą w stanie współdziałać ze służbami antykorupcyjnymi w ujawnianiu i zwalczaniu zjawisk korupcyjnych I przestępstw z tego zakresu. W obszarze zachowań i procedur będą w stanie ocenić i poprawić stan rzeczy, zapobiegając tym samym, przestępczości i innym zachowaniom korupcjogennym.

Organizacja studiów

Studia Podyplomowe prowadzone będą w formie wykładów i praktycznych ćwiczeń, z wykorzystaniem konkretnych przykładów (case studies), podczas których zostaną przedstawione i szczegółowo omówione zagadnienia z zakresu prawidłowego postępowania na każdym etapie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na zakup systemów informatycznych ich rozbudowę i modyfikację oraz sprzętu komputerowego (IT) wraz z oprogramowaniem, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nowymi aktami wykonawczymi do ustawy Pzp oraz główne obszary ryzyka (w tym zjawiska o charakterze korupcyjnym) przy zamawianiu systemów IT i sprzętu komputerowego.

W trakcie zajęć zostaną również omówione istotne zmiany zawarte w znowelizowanej ustawie Pzp i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Ćwiczenia/Warsztaty będą prowadzone w oparciu o przygotowane przez Wykładowców autorskie materiały oraz wytyczne KE, UZP, PARB, PIIiT, CBA.

  • Na studia przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy złożą wymagane dokumenty.
  • Program studiów obejmuje łącznie 176 godziny zajęć dydaktycznych.
  • Studia trwają dwa semestry i rozpoczynają się w semestrze zimowym.
  • Zajęcia realizowane są podczas dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela). Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia oraz opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem promotora.

Absolwenci studiów po zadaniu egzaminów i obronie prac dyplomowych otrzymują:

  • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych,
  • Certyfikat „Zarządzanie i Kontrola nad Procesem Zamawiania i Rozbudowy Systemów IT oraz Zakupu Sprzętu Komputerowego (IT) w oparciu o przepisy znowelizowanej (zgodnie z Dyrektywami 2014/24/UE i 2014/25/UE)" potwierdzający kompetencje zawodowe w studiowanym zakresie.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, wysokiej jakości specjalistów i ekspertów, w tym min:

Opiekun merytoryczny i Wykładowca

Agata Michałek-Budzicz - specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych od 1996 roku; od 2010 roku działa jako niezależny konsultant w dziedzinie zamówień publicznych; ceniony wykładowca w dziedzinie zamówień publicznych, w tym m.in. sprawach: zamówień publicznych realizowanych w ramach programów operacyjnych POIG, POIŚ, POKL, ZPORR, RPO związanych z zamawianiem systemów informatycznych, usług informatycznych i sprzętu IT, planowania, realizacji, kontroli i audytu zamówień publicznych; autorka publikacji pt. Zamówienia IT nie muszą stanowić problemu (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, sierpień 2013), współautorka publikacji Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania pt. „ANALIZA RYNKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA NARZĘDZIA INFORMATYCZNE” w okresie: od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku, od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku; autorka poradnika „Analiza dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 osi priorytetowej PO IG”, Warszawa, 2011 r.”, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie od 2007 roku, gdzie prowadzi zajęcia na temat zamówień publicznych w Katedrze Informatyki Gospodarczej na studiach podyplomowych - projekt pod nazwą: „Informatyczne systemy zarządzania” oraz w ramach projektów unijnych studium podyplomowe „E-Biznes” i „E-Wiedza”; dotychczas przeszkoliła w ramach projektów Szkoły Głównej Handlowej (od 2007 roku) ponad 1200 słuchaczy studiów podyplomowych; autorka programów pt.: Zamówienia publiczne na zakup usług informatycznych, Zakup systemów informatycznych i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Dobre praktyki i unikanie ryzyk w umowach w sektorze IT; dotychczas w szkoleniach o tej tematyce uczestniczyło ponad 1500 osób, ekspert wiodący ds. zamówień publicznych Ambasady Federacji Szwajcarii w projekcie Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy SCO.

Wykładowcy

radca prawny Jacek Dutka - od ponad 30 lat specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów prywatnych i publicznych, w tym od około 20 lat z uwzględnieniem problematyki związanej z ustawą Prawo zamówień publicznych; zajmuje się doradztwem w zakresie zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców na każdym etapie postępowania przetargowego, realizowanego ze środków krajowych i Unii Europejskiej oraz innych funduszy pomocowych (min. fundusze norweskie) skie); ceniony wykładowca w dziedzinie: umów, autorskich praw majątkowych kodeksu cywilnego w zamówieniach publicznych; przeprowadził liczne szkolenia w formule zewnętrznej i wewnętrznej m.in.: „Kodeks cywilny w praktyce zamówień publicznych ( Kompleksowe omówienie stosowania przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie nieuregulowanym w Prawie zamówień publicznych )”, „Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych”, „Zamówienia publiczne dla praktyków”; „Realizacja projektów inwestycyjnych”

dr Mariusz Krzysztofek - doktor nauk prawnych, administrator bezpieczeństwa informacji od wejścia w życie ustawy o ochronie danych osobowych. Wykonywał te zadania wielu instytucjach reprezentujących wiele sektorów, m.in. zarządzał ochroną danych osobowych w skali globalnej jako Data Protection Coordination Officer w Brukseli oraz Compliance w Polsce jako Head of Compliance & Regulatoryw jednej z największych międzynarodowych grup finansowych.

Przeprowadził szkolenia dla kilku tysięcy uczestników z kilkudziesięciu instytucji finansowych, firm informatycznych i instytucji działających w innych branżach, oraz dla organów publicznych takich, jak Ministerstwo Sprawiedliwości, liczne sądy, czy Komisja Nadzoru Finansowego.

Za działalność edukacyjną na rzecz banków odznaczony przez Związek Banków Polskich Odznaką Honorową, ponadto wyróżniony jako „Wzorowy Trener WIB roku 2011, 2012, 2013, 2014” oraz „Trener XX-lecia”.

Absolwent studiów podyplomowych na Georgetown University i University of Wisconsin - La Crosse w Stanach Zjednoczonych. Odbył praktykę w the Office of the Comptroller of the Currency, federalnym nadzorze bankowym Stanów Zjednoczonych.

Autor inicjatywy zmiany przepisów o tajemnicy bankowej przyjętej przez Ministra Sprawiedliwości. Wystąpił przed sejmową Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie projektu nowelizacji ustawy ochronie danych osobowych.

Stopień doktora nauk prawnych uzyskał właśnie w dziedzinie ochrony danych osobowych. Jest autorem 3 książek na temat ochrony danych osobowych: „Tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych w praktyce bankowej”, Wydawnictwo LexisNexis 2010, „Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej”, Wolters Kluwer Polska 2014, „Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych”, Wolters Kluwer SA 2015.

W 2016 ukaże się kolejna książka – „Protection of personal data in the European Union” przeznaczona na rynki europejskie. Ponadto jest autorem 20 artykułów na temat ochrony danych osobowych, głównie w czasopismach z ISI Master Journal List, w Polsce i za granicą.

Prelegent na licznych konferencjach na temat ochrony danych, np. „Information Governance & eDiscovery Strategy Exchange”, IQPC Exchange, Monachium 2013 oraz “Informatyka korporacyjna – dokumentacja pracownicza w formie elektronicznej”, CPI, Warszawa 2013 – również wspólnie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

EKSPERT ds. ROZPOZNAWANIA i ZWALCZANIA KORUPCJI – pełnił funkcję Naczelnika Zarządu w CBŚ KGP, ekspert KE w zakresie przestępczości zorganizowanej i korupcji.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl