Uczestnicy studiów

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie kształci studentów na kierunku Transport Drogowy na poziomie inżynierskim. Studia podyplomowe o tej nazwie skierowane są do osób, które chcą swoją ścieżkę zawodową związać z transportem drogowym. Zapraszamy absolwentów uczelni wyższych, już po studiach I stopnia. Doskonalić wiedzę i umiejętności mogą osoby już zajmujące się transportem.

Zapraszamy przewoźników, spedytorów, inspektorów transportu drogowego, kierowców którzy chcą otworzyć własną działalność, a także osoby zajmujące się logistyką.

 

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia działalności zawodowej w transporcie i spedycji oraz rozwój kompetencji wśród osób czynnych zawodowo. Program studiów zawiera zagadnienia, których opanowanie jest niezbędne do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy oraz certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób.

W szczególności, program studiów zawiera wszystkie zagadnienia wymienione w Załączniku nr 1 do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE.

Dzięki temu słuchacz po ukończeniu studiów nabywa uprawnienia do całkowitego zwolnienia z całości egzaminu państwowego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (podstawa prawna: Art. 38a ustęp 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371 i Dz.U. 2012 poz.1265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym).

 

Organizacja studiów

  • Studia podyplomowe trwają 2 semestry, 192 godziny zajęć dydaktycznych.
  • Zajęcia odbywają się, co 2 tygodnie w zjazdach sobotnio-niedzielnych.
  • Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń, oraz warsztatów.

 

Opiekun merytoryczny

dr Anna Orzeł –ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskała tytuł dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauko o zarządzaniu. Obecnie menedżer Instytutu Logistyki i nauczyciel akademicki. Doświadczona trenerka i doradca w zakresie prawa transportowego. Od 2006 r. mediator i arbiter w sprawach gospodarczych. W 2013 uzyskała prestiżowy certyfikat European Senior Logistician ESLog. Prywatnie pasjonatka gór i podróży z plecakiem.

 

Kadra

Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni, specjaliści z zakresu: transportu drogowego (Dostęp do rynku, Normy techniczne i techniczne aspekty działalności, Bezpieczeństwo drogowe); prawa (niezbędne w transporcie drogowym aspekty prawa: cywilnego, handlowego, socjalnego i podatkowego) oraz zarządzania (Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa).

Gwarantuje to wysoki poziom przekazywanej wiedzy i ścisłe powiązanie z praktyką przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywnych form kształcenia.

Wśród wykładowców m.in:

dr Anna Orzeł –ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskała tytuł dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauko o zarządzaniu. Obecnie menedżer Instytutu Logistyki i nauczyciel akademicki. Doświadczona trenerka i doradca w zakresie prawa transportowego. Od 2006 r. mediator i arbiter w sprawach gospodarczych. W 2013 uzyskała prestiżowy certyfikat European Senior Logistician ESLog. Prywatnie pasjonatka gór i podróży z plecakiem.

Marek Dąbrowski – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, doświadczony menedżer w zakresie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy, doradca, trener. Przez 8 lat Dyrektor Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych „Dolny Śląsk”. Uczestnik wielu Komisji Międzynarodowych jako reprezentant polskiego ministerstwa ds. transportu, dotyczących bilateralnych kontaktów w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy i osób

Adam Lepak -pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu. Wykładowca i instruktor zagadnień związanych z transportem drogowym. Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (ADR). Certyfikat uczestniczenia w specjalistycznym 6-miesięcznym kursie dla kandydatów na stanowisko inspektora Inspekcji Transportu Drogowego zorganizowanym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz projekt PHARE PL9908.01 pn.” Przygotowanie bazy prawnej i utworzenie Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce”. Współautor broszury: Praktyczne uwagi na temat: Prawidłowego Mocowania ładunków wydanej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu. 

 

UWAGA:

Cena studiów nie obejmuje postępowania związanego z uzyskaniem przez absolwentów Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika. Zasady postępowania oraz koszty certyfikacji regulują przepisy określone przez Instytut Transportu Samochodowego. W chwili obecnej koszt Certyfikatu wynosi 300 zł.

Co należy spełnić by uzyskać certyfikat?

 

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl