Uczestnicy studiów

Studia adresowane są głównie do:

  • Nauczycieli pragnących uzupełnić swoją wiedzę i kwalifikacje,
  • Pracowników placówek pedagogicznych i wychowawczych, którzy w ramach wykonywanej pracy spotykają się z problemami konfliktów młodzieży z prawem.
  • Pedagogów zamierzających poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego jak również praw i obowiązków pedagogów i uczniów.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie pedagogom i nauczycielom wiedzy z zakresu podstaw prawa oraz prawa oświatowego. Studia umożliwiają słuchaczom poszerzenie kwalifikacji. Program studiów pozwala poznać główne problemy prawne, które młodzież i ich wychowawcy mogą napotkać w ramach procesu edukacji. Po ukończeniu kształcenia słuchacz uzyska kwalifikacje i wiedzę, jak reagować i radzić sobie z prawnym aspektem wychowania i nauczania. Podniesienie kwalifikacji ma na celu także poprawienie jakości wychowania w placówkach pedagogicznych.

Organizacja studiów

  • Zajęcia odbywają się, co 2 tygodnie podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych.
  • Studia trwają dwa semestry i obejmują 190 godzin zajęć prowadzonych przez specjalistów.
  • Ukończenie studiów wiąże się z pomyślnym złożeniem egzaminu końcowego i uzyskaniem pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.
  • Dopuszczenie do egzaminu końcowego odbywa się na podstawie uzyskania absolutorium z programu kształcenia. Wiąże się to ze złożeniem egzaminów cząstkowych i uzyskaniem zaliczeń z poszczególnych przedmiotów.

Opiekun merytoryczny

Konrad Żbikowski – Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk i teoretyk prawa. Współpracuje z wieloma kancelariami adwokackimi. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zając dydaktycznych na uczelniach wyższych. Autor publikacji naukowych. Uczestnik licznych konferencji i sympozjów z zakresu prawa.

dr Ewa Listopadzka

dr Ewa Listopadzka

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl