Uczestnicy studiów

Studia adresowane są do:

  • Pracowników administracji rządowej i samorządowej, nieposiadających wykształcenia prawniczego lub administracyjnego i stanowią dla nich formę podniesienia i uzupełnienia kwalifikacji,
  • Kandydatów na stanowiska pracy w administracji publicznej,
  • Osób zainteresowanych powyższą problematyką, w tym pracowników i pracodawców, których działalność zawodowa wymaga znajomości problematyki administracji publicznej.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego i zasad funkcjonowania administracji w Polsce. Studia umożliwiają pracownikom administracji rządowej lub samorządowej nieposiadającym wykształcenia prawniczego ani administracyjnego uzupełnienie swojego wykształcenia. Po ukończeniu studiów słuchacz uzyska nowe kwalifikacje i wiedzę niezbędną do pracy w administracji publicznej. Podniesienie kwalifikacji ma na celu także poprawienie, jakości funkcjonowania administracji publicznej.

Organizacja studiów

  • Zajęcia odbywają się, co 2 tygodnie podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych.
  • Studia trwają dwa semestry i obejmują 188 godzin zajęć prowadzonych przez specjalistów.
  • Ukończenie studiów wiąże się z pomyślnym złożeniem egzaminu końcowego i uzyskaniem pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.
  • Dopuszczenie do egzaminu końcowego odbywa się na podstawie uzyskania absolutorium z programu kształcenia. Wiąże się to ze złożeniem egzaminów cząstkowych i uzyskaniem zaliczeń z poszczególnych przedmiotów.

Opiekun merytoryczny

Konrad Żbikowski – Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk i teoretyk prawa. Współpracuje z wieloma kancelariami adwokackimi. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zając dydaktycznych na uczelniach wyższych. Autor publikacji naukowych. Uczestnik licznych konferencji i sympozjów z zakresu prawa.

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl