Program studiów

L.p.

Nazwa przedmiotu i szczegółowy zakres

Liczba godzin

 
 
 1.  

Wprowadzenie do zagadnień związanych z kontrolą systemów informacyjnych i ochroną danych osobowych.

 • Podejście do kontroli i priorytetyzacja zadań kontrolnych w obszarze przetwarzania danych.
 • Zasoby organizacji i proces ich kontroli w podejściu praktycznych do wymienionych zabezpieczeń.
 • Rola kontroli w przeciwdziałaniu zagrożeniom dotykającym IT
 • Analiza najbardziej popularnych zagrożeń i podatności związanych z systemami teleinformatycznymi

 

16

 

 1.  

Planowanie i realizacja kontroli, sprawdzeń i audytów w zakresie związanym z zabezpieczeniem informacji

 • Plan roczny i plany strategiczne
 • Etapy tworzenia planu audytu
 • Identyfikacja obszarów ryzyka
 • Analiza ryzyka na potrzeby planowania
 • Audyt poza planem
 • Realizacja audytu IT – program audytu, techniki gromadzenia dowodów, próbkowanie i dokumentowanie wyników
 • Krajowe i międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego
 • Krajowe i międzynarodowe wytyczne dla Inspektorów ochrony danych osobowych
 • Znaczenie audytu IT w organizacji
 • Kodeks etyki audytora

 

16

 

 1.  

Zarządzanie IT. Kontrola Technologii Informacyjnej i Technologii związanych

 • Procesy IT
 • Kontrola procesów IT
 • Modele dojrzałości kontroli procesów IT (wg. COBIT)
 • Zarządzanie usługami IT (wg. ITIL, PN-ISO/IEC 20000)
 • Rola Krajowych Rama Interoperacyjności oraz Ustawy o ochronie danych osobowych w podniesieniu poziomu zarządzania systemami IT.

 

10

 

 1.  

Planowanie i organizacja systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych

 • Plan strategiczny
 • Architektura informatyczna i kierunek technologiczny
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w IT
 • Zarządzanie inwestycjami
 • Zarządzanie projektami IT

 

10

 

 1.  

Zarządzanie ryzykiem w obrębie danych osobowych

 • Organizacja zarządzania ryzykiem w IT
 • Szacowanie ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem
 • Informowanie o ryzyku. Monitoring i przegląd

 

16

 

 1.  

System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z wymaganiami ISO/IEC 27001:2013

 • Struktura i podstawy ISMS
 • Organizacja bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
 • Zarządzanie aktywami
 • Kontrola dostępu
 • Kryptografia
 • Bezpieczeństwo fizyczne oraz środowiskowe
 • Bezpieczna eksploatacja. Zarządzanie sieciami i systemami informatycznymi
 • Bezpieczeństwo komunikacji
 • Pozyskiwanie, rozwój oraz utrzymanie systemów
 • Relacje z dostawcami
 • Zarządzanie incydentami
 • Aspekty bezpieczeństwa w zarządzaniu ciągłością działania
 • Zgodność z przepisami prawa i standardami

 

32

 

 1.  

Audyt infrastruktury teleinformatycznej

 • Techniki przeprowadzania audytu infrastruktury informatycznej
 • Tworzenie audytowych list kontrolnych: CASE STUDY
 • Najczęściej występujące niezgodności i problemy identyfikowane w trakcie audytów.

10

 

 1.  

Wykrywanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom skutkującym wyciekiem danych osobowych.

 • Zajęcia laboratoryjne
 • Metody analizy podatności i luk w oprogramowaniu, zabezpieczania systemów i struktur IT, bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, zarządzanie backupem, niszczenie i odzyskiwanie danych, analiza materiału dowodowego

10

 

 1.  

Ochrona organizacji przed wyciekiem danych osobowych

 • Zajęcia laboratoryjne
 • Wdrażanie i możliwości administracyjne systemów klasy DLP (Data Leakage Prevention/Prevention)

 

10

 

 

 1.  

Kontynuacja działalności po awarii. Zarządzanie ciągłością działania

 • Role i odpowiedzialności
 • Plany awaryjne
 • Plany przywracania systemów po awarii
 • Testowanie planów awaryjnych
 • Odtwarzanie techniki teleinformatycznej po katastrofie.

10

 

 1.  

Prawne aspekty związane z ochroną danych osobowych

 • Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz prawa i obowiązki administratora danych i inspektora ochrony danych osobowych w przedmiotowym zakresie.
 • Status i rola IOD – uprawnienia i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych
 • monitorowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych przez pracowników i osoby trzecie oraz działania zapewniające w przedmiotowym zakresie
 • Konsekwencje wykonywania działań w zakresie szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji wynikające z kodeksu karnego.
 • Zagadnienie prawne dotyczące zabezpieczenia systemów teleinformatycznych i ochrony własności intelektualnej.
 • Dowód elektroniczny na potrzeby postępowania sądowego w postępowaniach karnych oraz postępowaniach cywilnych.
 • Tajemnica przedsiębiorstwa

36

 

 

SUMA godzin

176

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl