Uczestnicy studiów

Studia adresowane są do:

 • Osób, które ukończyły studia na poziomie co najmniej licencjackim, a obecnie zainteresowane są uaktualnieniem oraz poszerzeniem swojej wiedzy o zagadnienia związane z nowoczesnymi metodami zarządzania przedsiębiorstwem bankowym.
 • Osób pracujących zarówno w sektorze bankowym, jak i zajmujących się problematyką zarządzania bankiem w różnych obszarach, którymi są dla przykładu: absolwenci studiów lingwistycznych, tłumacze z obszaru bakowości, prawnicy, rzecznicy prasowi, pracownicy działów IT banków, pracownicy działów marketingu i sprzedaży produktów finansowych, doradcy klientów, absolwenci kierunku finanse, bankowość czy rachunkowość, konsultanci i pracownicy z działów PR spółek z branży finansowej
 • Każdego, kto chciałyby zapoznać się z nowoczesnymi metodami zarządzania przedsiębiorstwem bankowym.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy w skondensowanej i kompleksowej formie o nowoczesnych metodach zarządzania wybranymi obszarami we współczesnym przedsiębiorstwie bankowym. W szczególności chodzi o zapoznanie, na tle zmian roli i pozycji banku w systemie finansowym, z kierunkami zmian w zarządzaniu ryzykiem i kapitałem własnym, rozszerzaniem zarządzania relacjami z interesariuszami banku, zastosowaniem Big Data oraz Business Intelligence w wykorzystywaniu informacji, a także przedstawienie palety oferowanych innowacyjnych produktów i kanałów ich dystrybucji.

Tematyka studiów obejmuje pięć modułów:

 1. Zmiana pozycji i roli przedsiębiorstwa bankowego na rynku usług finansowych – z perspektywy integracji europejskiej, regulacji prawnych, tworzenia konglomeratów; corporate governance
 2. Zarządzanie kapitałami własnymi oraz ryzykiem w świetle zmian pokryzysowych – Bazylea III (pakiet CRR/CRDIV); optymalizacja wymogów kapitałowych (sekurytyzacja); zintegrowana ocena efektywności (EVA) i bezpieczeństwa banku
 3. Zarządzanie relacjami z interesariuszami: wartością klienta; system ocen i motywacji pracowników; zapewnienie zgodności (compliance) w banku, etyka bankowa, CSR
 4. Informacja w zarządzaniu nowoczesną instytucją finansową – controlling i rachunkowość zarządcza, Big Data, Business Intelligence – przykłady wykorzystania w przedsiębiorstwie bankowym
 5. Zarządzanie marketingowe - innowacje oferty produktów finansowych (bancassurance, instrumenty pochodne) i kanałów dystrybucji (bankowość mobilna, franchising, pośrednicy-doradcy finansowi, call center); badanie konkurencji i satysfakcji klientów; nowoczesne media komunikacji z interesariuszami

Organizacja studiów

 • Czas trwania i liczba godzin: 2 semestry, 180 godz.
 • Studia są organizowane na Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie, co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele.
 • Studenci otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów w formie elektronicznej.
 • Zajęcia będą odbywały się w formie wykładów bądź wykładów z elementami ćwiczeń lub dyskusji grupowej.
 • Przewidziane są warsztaty, których celem jest kształcenie umiejętności posługiwania się wiedzą teoretyczną zdobytą na wykładach. Formuła warsztatów przewiduje większą aktywność Uczestników niż na pozostałych zajęciach (analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, prezentacja przez Uczestników wyników ich pracy).
 • Zaliczenie każdego z przedmiotów zgodnie zasadami właściwymi dla tego przedmiotu.
 • Możliwe formy weryfikacji efektów kształcenia: ćwiczenia indywidualne i zespołowe realizowane na zajęciach pod nadzorem prowadzącego, analizy przypadków i rozwiązywanie problemów, egzaminy pisemne, testy wiedzy, indywidualne i grupowe projekty zaliczeniowe, egzamin końcowy

Kadra dydaktyczna

Doświadczeni i najlepsi pracownicy dydaktyczni UTH.

Eksperci z zakresu zarządzania bankiem, a głównie zarządzania informacją, kapitałem finansowym i społecznym oraz ryzykiem oraz praktycy współpracujący z UTH.

Opiekun merytoryczny

Dr hab. Róża Milic-Czerniak, prof. UTH jest aktualnie z-cą przew. Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich. Posiada długoletnie doświadczenie w bankowości, gdyż przez 18 lat pracowała w jednym z największych banków w Polsce, wdrażając controlling, kierując licznymi projektami ( w tym zastosowania Business Intelligens), a w ostatnich latach, jako dyrektor zarządzający ds. zarządzania i alokacji kapitału. W latach 1982-1987 była zatrudniona w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie zajmowała się badaniami zachowań konsumentów (uczestniczyła także w badaniach międzynarodowych). Przebywała również na 1,5 stypendium naukowym im. Humboldta w Niemczech na Uniwersytecie Hohenheim w Stuttgarcie oraz na Uniwersytecie w Kiel. Jest autorem prawie 100 publikacji książkowych i artykułowych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych oraz kilkunastu niepublikowanych prac i referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

dr Ewa Listopadzka

dr Ewa Listopadzka

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl