Zasady rekrutacji i regulamin

1. Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - jednolitych studiów magisterskich (lub równorzędnych), studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

2. Osoba niespełniająca warunku określonego w ust. 1, może uzyskać status słuchacza warunkowo za zgodą Dziekana Wydziału organizującego studia podyplomowe, do czasu przedstawienia w Uczelni dyplomu ukończenia studiów wyższych. Podstawą otrzymania warunkowego statusu słuchacza jest przedstawienie zaświadczenia z uczelni o złożeniu pracy dyplomowej lub o ukończeniu studiów i oczekiwaniu na dyplom.

3. Niedostarczenie do dnia zakończenia studiów podyplomowych dyplomu ukończenia studiów pozbawia taką osobę prawa do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są dokonać rejestracji w wewnętrznym systemie rekrutacyjnym na stronie Centrum Studiów Podyplomowych w zakładce Rekrutacja on-line oraz dostarczyć do Centrum Studiów Podyplomowych następujące dokumenty:

  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • 1 zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm),
  • Dowód osobisty,
  • Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Absolwenci UTH są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej!

5. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UTH z siedzibą w Warszawie, którzy nie zalegają z opłatami za studia i mają prawo bycia słuchaczami studiów podyplomowych, są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej, a ponadto może przysługiwać im bonifikata w wysokości 10% czesnego należnego za ostatni semestr nauki.

Przypominamy, że kandydaci na studia podyplomowe spełniający określone warunki mogą ubiegać się o dofinansowanie studiów przez Urząd Pracy.

6. Liczba słuchaczy otrzymujących bonifikaty nie może przekroczyć 15% słuchaczy przyjętych na jeden kierunek studiów podyplomowych.

7. Decyzje w sprawie bonifikat w opłatach za studia podyplomowe podejmuje Rektor UTH (lub osoba przez niego upoważniona).

8. Kandydat zobowiązany jest do podpisania wydruku dokumentów z systemu Rekrutacji on-line oraz umowy o studia podyplomowe.

9. Kandydat na studia podyplomowe, który ukończył uczelnię zagraniczną składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski z dokumentem potwierdzającym nostryfikację dyplomu.

10. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, chyba, że zarządzenie Rektora o powołaniu studiów ustala inne, niż semestr, okresy zaliczeniowe.

11. Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez radę właściwego wydziału.

12. Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Dziekan.

13. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie kształcenia. Program kształcenia może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem promotora lub egzamin końcowy.

14. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć.

15. Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program kształcenia, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do biura CSP, po uzyskaniu pisemnej akceptacji promotora pracy dyplomowej.

16. Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia świadectwo ukończenia studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

17. Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Koordynator Centrum Studiów Podyplomowych oraz opiekunowie merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

 

Regulamin - pobierz (plik pdf 2,8MB)

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl