Program studiów

L.p.

Nazwa przedmiotu i szczegółowy zakres

Liczba godzin  
 
 1.  

Wprowadzenie do systemów kontroli zarządczej

 • Definicja systemu kontroli zarządczej wg Ministarstwa Finansów
 • Standardy kontroli zarządczej wg Ministerstwa Finansów
 • Znaczenie skutecznej kontroli zarządczej dla prawidłowego zarządzania organizacją
 • Podstawowe modele kontroli zarządczej i wewnętrznej w administracji i sektorze prywatnym (kontrola zarządcza, COSO, CoCo, INTOSAI, wytyczne Komisji Europejskiej, Regulacje Sarbanes – Oxley Act)

 

8

 

 1.  

Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej ADAM BELA

 • Mierniki oceny środowiska wewnętrznego
 • Mierniki oceny zarzadzania ryzykiem
 • Mierniki oceny mechanizmów kontroli
 • Mierniki oceny informacji i komunikacji

Monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej

Szczegółowe zadania oraz kanały komunikacyjne koordynatora ds. kontroli zarządczej

24

 

 1.  

Środowisko kontroli zarządczej

 • Pojęcie i znaczenie środowiska wewnętrznego w systemie kontroli zarządczej
 • Pojęcie i znaczenie elementów środowiska wewnętrznego
 • Etyka w organizacji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (stanowiska kluczowe i wrażliwe)
 • Definiowanie procesów i znaczenie podziału kompetencji w organizacji
 • Stanowiska wrażliwe
 • Rola zarządu

 

16

 

 1.  

Zarządzanie ryzykiem w organizacji

 • Znaczenie ustanowienia celów i procesów
 • Pojęcie ryzyka strategicznego i operacyjnego
 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Techniki Identyfikacji ryzyka
 • Kategoryzacja ryzyka
 • Metody pomiaru ryzyka - metody ilościowe i jakościowe, narzędzia IT i dokumentacja – rejestry ryzyka,
 • Określenie poziomu nietolerancji ryzyka
 • Uszeregowanie ryzyk
 • Określenie sposobu reakcji na ryzyka
 • Sporządzenie szczegółowego planu reagowania na ryzyka
 • Monitorowanie ryzyk
 • Proces zarządzania ryzykiem – uczestnicy i ich role
 • Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na ryzyko

 

32

 

 1.  

Zamówienia publiczne

 • Podstawowe pojęcia i definicje
 • Przygotowanie postępowania
 • Realizacja postępowania o zamówieniu publicznym
 • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
 • Postępowanie   protestacyjno-odwoławcze
 • Kontrola zamówień publicznych

 

16

 

 1.  

Rachunkowość finansowa i zarządcza

 • Struktura bilansu przedsiębiorstwa
 • Struktura rachunku wyników kosztów
 • Statyczny i dynamiczny rachunek majątku i kapitału
 • Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów
 • Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
 • Cele i zasady sprawozdawczości, sprawozdawczość obowiązkowa
 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Budżet tradycyjny a budżet zadaniowy
 • Konstrukcja budżetu zadaniowego (zadania, podzadania, działania, cele, mierniki )
 • Realizacja, monitoring i ewaluacja budżetu zadaniowego
 • Plan działalności, budżet zadaniowy a kontrola zarządcza.

 

16

 

 

 1.  

Mechanizmy kontroli systemów informatycznych

 • Organizacja funkcjonowania obszaru IT (ITIL,)
 • Efektywność kontroli ogólnych w obszarze IT (IT General Controls)
 • Efektywność kontroli szczególnych w obszarze IT(application controls)
 • Zarządzanie Ciągłością Działania (BCM)
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji (ISO 2700X)
 • Ochrona danych osobowych

24

 

 1.  

Informacja i komunikacja

 • Organizacja komunikacji wewnętrznej w organizacji
 • Komunikacja zewnętrzna
 • Zarządzanie wiedzą
 • Psychologia w komunikacji
 • Public relations

 

16

 

 1.  

Audyt wewnętrzny w organizacji.

 • Standardy audytu wewnętrznego (IIA)
 • Realizacja audytu wewnętrznego – techniki i metody pracy
 • Raportowanie wyników audytu
 • Okresowe oceny jakości audytu wewnętrznego
 • Relacje z klientami audytu, zarządem i komitetem audytu

 

 

16

 

 1.  

 

Systemy zarządzania jakością

 • Ewolucja definicji jakości
 • Jak wdrażać zmiany w organizacji
 • Podejście procesowe
 • 8 zasad zarządzania jakością a normy serii ISO 9000
 • Zarządzanie wg ISO 9000 jako narzędzie wprowadzania porządku organizacyjnego
 • Zasady wdrażania systemu zarządzania jakością w organizacji
 • Inne modele zarządzania jakością
 • Norma PN EN ISO 9001:2009
 • Cel certyfikacji systemu
 • ISO, COSO, KZ – podobieństwa, różnice, współzależności

 

16

 
 1.  

Wykrywanie oszustw i nadużyć

 • Pojęcie nadużycia i oszustwa – aspekty prawne
 • Metody zapobiegania powstawaniu nadużyć
 • Techniki wykrywania oszustw i nadużyć, postępowanie w organizacji po ujawnieniu nadużycia lub oszustwa
 • Działania antykorupcyjne

 

8

 
 1.  

Seminarium dyplomowe

8

 

 

SUMA godzin

200

 

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl