Odbiorcy studiów:

Pracownicy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za skuteczne wdrożenie i monitorowanie stanu kontroli zarządczej, w tym za zarządzanie ryzykiem, audytorzy wewnętrzni.

Forma prowadzenia zajęć:wykłady teoretyczne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje grupowe, testy.

Cele studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej.

Studia pozwalają poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.

Korzyści:

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych

2. Certyfikat Koordynatora kontroli zarządczej w administracji publicznej

3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów   Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.

   http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html

4. Wsparcie organizacyjne dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu CGAP lub CIA

5. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku związanym z uzyskaną specjalizacją.

   / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html /

 

 

Kontakt w zakresie rekrutacji - dr Katarzyna Dobrowolska tel. (22) 262 88 55, podyplomowe@uth.edu.pl
Kontakt w zakresie merytorycznym:
Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW tel. 695 761 711, i.jablonski@pikw.pl

Opiekun merytoryczny:

Adam Chwalisz CGAP, CFE
Dyrektor Biura Kontroli w Spółce Akcyjnej. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych. Zdany egzamin z metodyki Prince 2 – poziom Foundation. Prawnik, ukończone studia podyplomowe na kierunkach rachunkowość oraz bankowości i finansów. Doświadczony trener i wykładowca zagadnień związanych z systemami kontroli wewnętrznej / zarządczej oraz audytu wewnętrznego. Realizacja audytów zleconych w instytucjach zewnętrznych – m.in. w zakresie oceny postępowań o zamówienia publiczne, wykorzystania funduszy UE, struktury organizacyjnej w organizacjach zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Współpracował m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie doradztwa na temat kontroli zarządczej.

Prowadzący:

Certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy w zakresie oceny systemów kontroli zarządczej, specjaliści od zarządzania ryzykiem oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni.

Współpraca:

Misją Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej jest konsolidowanie środowiska zawodowo zajmującego się audytem, systemami kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwem informacji, procesami związanymi z zarządzaniem ryzykiem, corporate governance, wykrywaniem i zapobieganiem oszustwom i korupcji na poziomie organizacji oraz promowanie rozwoju nowych dla Polski idei i profesji we współpracy z międzynarodowymi organizacjami zawodowymi, jak np.: ACFE, IIA, ISACA, CIPS, IFS-CIB.

PIKW jako jedyny podmiot w kraju z ponad 20 letnią tradycją, podobnie jak organizacje międzynarodowe, o których mowa powyżej jest oficjalnym członkem NASBA, a jego zakres i forma działalności jest tożsama z działalnością ww. organizacji, działających w USA, jako spółki prawa handlowego. Działalność PIKWjest ściśle dopasowana do specyfiki, potrzeb i właściwości rynku w Polsce w przedmiotowym zakresie.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl