Program studiów

Zajęcia prowadzone w ramach studiów obejmują wykłady oraz warsztaty praktyczne. Tematyka zajęć zgrupowana jest w czterech modułach:

1. Wprowadzenie:

 • Problematyka komunikacji elektronicznej oraz jej wpływ na rozwój społeczeństwa.
 • Podstawowa terminologia w dziedzinie komunikacji elektronicznej.
 • Najważniejsze usługi komunikacji elektronicznej oraz ich odziaływanie na prawo krajowe i międzynarodowe.
 • Zarys najważniejszych krajowych, unijnych i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących różnych aspektów komunikacji elektronicznej.

2. Prawo administracyjne:

 • Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 • Obowiązki administracyjno-prawne związane ze świadczeniem usług komunikacji elektronicznej.
 • Uwarunkowania prawne wysyłania informacji handlowej, z perspektywy ochrony przed otrzymywaniem niezamówionej informacji handlowej (tzw. SPAM).
 • Ochrona danych osobowych przed nadużyciami ze strony podmiotów prywatnych oraz publicznych.
 • Zagadnienia dostępu do informacji publicznej.
 • Ponowne wykorzystanie informacji publicznej (tzw. reuse).
 • Informatyzacja administracji oraz elektroniczny dostęp do usług administracji publicznej (ePUAP, eWUŚ).
 • Wpływ komunikacji elektronicznej na funkcjonowanie organów stanowienia prawa oraz wymiaru sprawiedliwości (elektroniczne postępowanie sądowe, dostęp do aktów prawnych i orzeczeń sądowych).

3. Prawo prywatne

 • Podpis elektroniczny i inne metody potwierdzania wiarygodności informacji elektronicznych.
 • Problematyka umów zawieranych drogą elektroniczną (forma elektroniczna, wady czynności prawnych, odpowiedzialność z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy).
 • Problematyka prawna funkcjonowania sklepów internetowych i aukcji elektronicznych.
 • Zagrożenia prawne związane z funkcjonowaniem sieci społecznościowych.
 • Odpowiedzialność cywilno-prawna w Internecie (odpowiedzialność dostawców usług elektronicznych za własne informacje oraz za naruszenia dokonane przez osoby trzecie, odpowiedzialność rodziców i innych osób zobowiązanych do nadzoru nad nieletnimi).
 • Ochrona praw konsumentów korzystających z usług świadczonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (umowy zawierane na odległość, wybrane regulacje prawa konsumenckiego).
 • Dobra wirtualne jako przedmiot własności.
 • Podstawowe ramy prawne świadczenia elektronicznych usług bankowych
 • Ochrona własności intelektualnej w komunikacji elektronicznej (prawo-autorskie, znaki towarowe)
 • Ochrona dóbr osobistych w internecie

4. Prawo karne:

 • Cyberstalking, przestępstwo znieważenia oraz szerzenia nienawiści za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązków informacyjnych względem konsumentów i naruszenia zasad ochrony danych osobowych
 • Odpowiedzialność w związku z łamaniem zabezpieczeń elektronicznych
 • Hacking
 • Cyberterroryzm
 • Zagadnienia procedury karnej związane z komunikacją elektroniczną.
dr Ewa Listopadzka

dr Ewa Listopadzka

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl