Uczestnicy studiów

Uczestnikami studiów będą specjaliści zajmujący się doradztwem zawodowym, nauczyciele, pedagodzy, kadra zarządzająca oświatą oraz osoby zainteresowane nabyciem kompetencji z zakresu doradztwa zawodowego.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje osobowościowe niezbędne do skutecznego wykonywania zadań doradcy zawodowego.

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry, 176 godziny zajęć dydaktycznych z dodatkową możliwością uzyskania kompetencji szkolnego doradcy zawodowego uczestnicząc dodatkowo w 3 semestrze (wymiar godz. 350). Zajęcia prowadzone są w małych grupach, co daje możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach dla każdego ze słuchaczy.

Zajęcia odbywają się średnio co 2 tygodnie w zjazdach sobotnio-niedzielnych, 8 godzin dydaktycznych dziennie, godz.9.00-17.00.

Program studiów podzielony został na 4 moduły:

  1. Rynek pracy,
  2. Poradnictwo kariery,
  3. Kompetencje doradcy zawodowego,
  4. Edukacja.

Realizowane przedmioty zaliczane są przez słuchaczy w trakcie ich trwania na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Dodatkowo, po zakończeniu każdego modułu przeprowadzany jest test wiedzy w formie testu wielokrotnego wyboru, będący podstawą do wystawienia oceny końcowej z danego bloku.

Słuchacze, na początku i na końcu danego modułu dokonują również samooceny w oparciu o przygotowane przez wykładowców/trenerów narzędzia oceniające.

Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni, doradcy zawodowi trenerzy, doradcy personalni, coachowie oraz specjaliści – praktycy z wieloletnim doświadczeniem w obszarze doradztwa zawodowego i edukacyjnego. Gwarantuje to wysoki poziom przekazywanej wiedzy i ścisłe powiązanie z praktyką przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywnych form kształcenia.

Kadra

Przemysław Kozak - Psycholog, trener. Od 2010 r. menadżer Szkoły Przedsiębiorczości FISE. Absolwent podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys Jan Rober Sołtys. Specjalizuje się w obszarach związanych z budowaniem samouczących się organizacji, zarządzaniem zasobami ludzkimi, rozwojem menadżerskim i osobistym, obsługą klienta. Członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu oraz Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Prezydencie m.st. Warszawy. Trener w ramach projektu szkoleniowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Trener sukcesu”.

Agnieszka Piątkowska - Międzynarodowy ekspert ds. rekrutacji posiadający ponad 7 letnie doświadczenie w zarządzaniu wyspecjalizowanymi projektami rekrutacyjnymi w obszarze supply chain (CEE) dla globalnych organizacji (procesy typu executive search, „pool search”„green field”). Rozwinęła i wprowadziła innowacyjny proces briefingu kandydatów czego rezultatem było zatrudnienie większej liczby kandydatów. Twórca programu szkoleniowego „Career Management in Purchasing”.

Małgorzata Stolarska – doradca zawodowy, coach, wykładowca akademicki, trener. Od 15 lat związana z doradztwem zawodowym. Współautor zeszytu informacyjno-metodycznego doradcy zawodowego pt. „Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia”. Jest certyfikowanym coachem, absolwentką akredytowanego przez International Coach Federation (ICF) międzynarodowego programu „The Art and Science of Coaching ”w Erickson College International Vancouver, realizowanego przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz absolwentką studiów podyplomowych „Doradztwo Zawodowe”. Działa jako niezależny specjalista w zakresie doradztwa zawodowego i coachingu. Realizuje doradztwo w projektach społecznych w instytucjach penitencjarnych, oświaty, rynku pracy i pomocy społecznej. Wykładowca na studiach podyplomowych pn. „Doradztwo zawodowe”, Centrum Psychologii i Pedagogiki Politechniki Krakowskiej. Jest trenerem kadry urzędów pracy i autorem szkoleń z zakresu metodyki poradnictwa zawodowego, w tym metod i narzędzi wykorzystywanych w poradnictwie zawodowym.

Justyna Cuże - Trenerka, konsultantka, doradczyni zawodowa, która od ponad 10 lat współpracuje z wieloma instytucjami, biurami osób niepełnosprawnych na uczelniach wyższych, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz uczelniami wyższymi, np. Uniwersytet SWPS, Akademia Górniczo-Hutnicza. Prowadzi również szkolenia dla firm oraz instytucji publicznych z obsługi klientek i klientów z różnymi niepełnosprawnościami.W swojej pracy wspiera osoby z niepełnosprawnością – pracujące lub bezrobotne – w procesie uczenia się i zdobywania doświadczeń zawodowych oraz motywuje je do powrotu bądź wejścia na rynek pracy. W swojej pracy z kieruje się zasadą, aby zmieniać obawę przed działaniem w potężną siłę napędową. Posiada wiedzę i doświadczenie na temat trudności i barier wynikających z poszczególnych rodzajów niepełnosprawności. Wykorzystuje to wspierając firmy w obiektywnej ocenie ich miejsca pracy oraz kultury organizacyjnej pod kątem ograniczeń wynikających z różnych rodzajów niepełnosprawności oraz doradzając im w zakresie dostosowania firmy dla osób z niepełnosprawnościami, także z wykorzystaniem przysługujących im ulg i uprawnień. Swoją postawą buduje pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, m.in. poprzez zaangażowanie się w różnego rodzaju projekty społeczne.

 

 

dr Ewa Listopadzka

dr Ewa Listopadzka

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl