Kandydaci na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna):

100 zł - maj, czerwiec,

200 zł - lipiec, sierpień, I połowa września,

350 zł - II połowa września.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:

Bank PEKAO S.A. 21 1240 6292 1111 0010 3641 1271

PRZYJMUJEMY DOKUMENTY NA WSZYSTKIE SEMESTRY

Kandydaci, którzy zdecydują się podjąć naukę w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej powinni zgłosić się do Biura Rekrutacji i złożyć odpowiednie dokumenty.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy i podanie o zarejestrowanie kandydata na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
 • oryginał/odpis dyplomu studiów wyższych wraz z suplementem (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy „nowej matury"),
 • 1 zdjęcie - 35 x 45 mm,
 • kserokopia dowodu osobistego (str. 1,2),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Kandydat na studia zobowiązany jest potwierdzić podpisem zapoznanie się z regulaminem studiów oraz po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia podpisać umowę z Uczelnią określającą m.in. warunki odpłatności za studia.

UTH przewiduje możliwość przyjęcia studentów w czasie trwania toku studiów, gdy pragną kontynuować naukę w naszej Uczelni. 

Warunkiem przeniesienia się na studia jest:

 1. dostarczenie do dziekanatu wybranego Wydziału podania z prośbą o przeniesienie oraz karty przebiegu studiów pobranej w dziekanacie uczelni macierzystej. Karta przebiegu studiów powinna zawierać nazwy przedmiotów wraz z formami prowadzenia zajęć (wykład, konwersatorium etc.), godzinami, punktami ECTS oraz pieczątką i podpisem osoby wystawiającej.
 2. ustalenie różnic programowych: na podstawie złożonej przez kandydata karty przebiegu studiów, dziekanat i Dziekan wybranego Wydziału ustalają różnice programowe i semestr, na który może być przyjęta osoba ubiegająca się o przeniesienie.
 3. kandydat decyduje, czy zaproponowane przez Uczelnię warunki mu odpowiadają, jeśli tak, przystępujemy do procesu rekrutacji.
 4. rekrutacja - osoba ubiegająca się o przeniesienie wypełnia w biurze rekrutacji formularze rekrutacyjne, a także składa pozostałe dokumenty zgodnie z wymaganiami na wybranym typie studiów.
 5. decyzja o przyjęciu: kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia oraz podpisuje ślubowanie – w tym momencie osoba ubiegająca się o przeniesienie staje się studentem wybranego Wydziału UTH w Warszawie.

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości,
 • tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom ukończenia studiów i kartę przebiegu studiów oraz tłumaczenie tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 • ważną wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające dobry stan zdrowia oraz brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
 • kopię ważnego ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • certyfikat znajomości języka polskiego lub świadectwa ukończenia rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim; w przeciwnym wypadku kandydat zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie Uczelni, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim,
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia oraz umowa dostępne po zarejestrowaniu się w systemie,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 539 19 19,

rekrutacja@uth.edu.pl