Kierunek uzyskał pozytywną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarne studia pozwalające na zdobycie szerokiej wiedzy oraz umiejętności analizy zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i kulturalnej.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej w wymiarze globalnym i regionalnym. Pozwala to na zdobycie wysokich kompetencji, rozwój kariery zawodowej oraz sprzyja kontynuacji kształcenia przez całe życie.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia są przygotowani do podjęcia pracy:

  • na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej,
  • w organizacjach i instytucjach międzynarodowych i krajowych współpracujących z zagranicą.

Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwenci są również przygotowani do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza na rynku usług logistycznych.

W efekcie realizowania szerokiego profilu przekazywanej wiedzy, podnoszenia umiejętności i rozwijania kompetencji uzyskany stopień przygotowania zawodowego, pozwala  na stosunkowo szybką – jeśli wymagają tego warunki rynkowe – reorientację zawodową naszych absolwentów.